Kurset er et kvalifiseringstilbud som skal gi faglig tilsatte ved Kristiania en mulighet til å ivareta høyskolens minstekrav til pedagogisk basiskompetanse. Kurset skal bidra til å utvikle deltakernes forståelse for og mestring av pedagogiske oppgaver innen høyere utdanning. I kurset legges det vekt på teoretisk og forskningsbasert grunnlagskunnskap, og det er innrettet mot praktiske aspekter ved undervisning, læring, veiledning og vurdering.

Kurset går over to semestre og består av 7 samlinger, kollegaveiledning og nettressurser. Den enkelte deltaker gis faglig støtte og bistand i arbeidet med å utvikle pedagogisk mappe underveis i kurset.

Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og gruppe- og plenumsdiskusjoner og det er høy grad av deltakeraktivitet. Det forutsetter vilje og evne fra deltakerne til å aktivt være med å forme emnets innhold og opplegg. Vi ønsker at kurset skal være så praksisnært som mulig. Som del av kurset skal deltakerne utvikle egne pedagogiske utviklingsprosjekt.

Som en del av kurset må deltakerne gjennomføre gjensidig kollegaveiledning og ha en poster-presentasjon om et pedagogisk utviklingsarbeid for å kunne gå opp til eksamen. Det er også krav om 80% oppmøte. Eksamen er innlevering av pedagogisk mappe. Kurset har et omfang på 10 studiepoeng.

Kurset består av følgende åtte moduler:

 • Undervisning i høyere utdanning
 • Undervisningsplanlegging og læringsutbytte
 • Læringsmiljø
 • Profesjonell praksis og underviserens profesjonalitet
 • Perspektiver på læring, motivasjon; implikasjoner for undervisningspraksis og vurdering
 • Veiledning
 • Undervisningsformer
 • Vurdering

Det er 25 studieplasser på hvert kurs, som har oppstart hvert vårsemester. Kurset tilbys annenhver gang på norsk og engelsk. I 2024 vil kurset tilbys på norsk. Opptak til kurset gjøres i samråd med instituttledere slik at vi får klasser med en best mulig deltakelse fra alle våre institutt.

Kurset startes kun opp dersom det er 12 eller flere deltakere som melder seg på.

Datoer for samlingene på kurset som har oppstart våren 2024 er:

 • Kursdag 1 og 2 er 5.-6. februar
 • Kursdag 3 og 4 er 8.-9. april
 • Kursdag 5 er 10. september
 • Kursdag 6 er 15. oktober
 • Kursdag 7 er 29. oktober

Søknadsfrist er 15. september med oppstart påfølgende semester. Informasjon om opptak publiseres på intranett.

Har du spørsmål knyttet til kurset, ta kontakt med Senter for pedagogisk utvikling på epost: pedtek@kristiania.no.