Kurset er et kvalifiseringstilbud som skal gi faglig tilsatte ved høyskolen Kristiania en mulighet til å ivareta høyskolens minstekrav til pedagogisk basiskompetanse. Kurset skal bidra til å utvikle deltakernes forståelse for og mestring av pedagogiske oppgaver innen høyere utdanning. Kurset legger vekt på teoretisk og forskningsbasert grunnlagskunnskap, og er innrettet mot praktiske aspekter ved undervisning, læring, veiledning og vurdering.

Kurset går over to semestre og består av 7 samlinger, veiledning og nettressurser. Den enkelte deltaker gis faglig støtte og bistand i arbeidet med å utvikle pedagogisk mappe underveis i kurset.

Samlingene vil bestå av forelesninger, gruppearbeid, gruppe- og plenumsdiskusjoner. Det forutsetter vilje og evne fra deltakerne til å aktivt være med å forme emnets innhold og opplegg. Vi ønsker at kurset skal være så praksisnært som mulig.

Deltakerne skal gjennomføre minst fire arbeidskrav som til sammen vil være utgangspunkt for den pedagogiske mappen. Kurset har et omfang på 15 studiepoeng.

Det er 25 plasser på hvert kurs, som har oppstart hvert semester. Opptak finner sted ut fra personlig søknad og i samråd med instituttledere slik at vi får klasser med en best mulig deltakelse fra alle våre institutt.

Kurset består av fem moduler:

  • Introduksjon til høyere utdanning
  • Perspektiver på læring og implikasjoner for undervisningspraksis
  • Planlegging av undervisning og vurdering for læring
  • Kollegaveiledning og veiledning av studenter
  • Digitale verktøy og nye undervisningspraksiser bruk av nye teknologiske verktøy i undervisningen.

Søknadsfrist er 15. februar og 15. september med oppstart påfølgende semester. Informasjon om opptak publiseres på intranett.

Har du spørsmål knyttet til kurset, ta kontakt med Maike Luimes på epost: Maike.Luimes@kristiania.no