For masterstudiene gjelder egne studiebetingelser. Se dem her.

For nettemner med fast oppstart og digitale samlinger gjelder egne studiebetingelser. Se dem her.

Fullfinansierte nettemner på fagskolenivå har egne studiebetingelser. Se dem her.

1. Studieavtalens gyldighet 

Disse betingelsene gjelder for Nettstudenter ved Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse (heretter Kristiania).

Med Nettstudenten menes i denne sammenheng en person som aksepterer disse betingelsene. Betingelsene er å anse som en gyldig avtale mellom Nettstudenten og Kristiania.

2. Forpliktende avtale

Avtalen er bindende fra det tidspunkt Nettstudenten aksepterer avtalen ved kjøp av emner/kurs/studier gjennom Kristianias webportal. I tillegg til denne avtalen gjelder også Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen Kristiania, og underliggende retningslinjer, samt studiespesifiserte vilkår som er tilgjengelig på nettsidene. Ved bestilling godtar du at vi kan hente ut ditt elektroniske vitnemål fra Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) i forbindelse med opptaksbehandlingen.

Dersom bestillingen gjøres av annen person enn Nettstudenten kreves det tilstrekkelig fullmakt.
I de tilfeller der det er inngått avtale mellom en bedrift og Kristiania om bedriftsinterne tilbud, og felles påmelding foreligger, så vil avtalevilkårene komme i tillegg til ordinære betingelser.

Utøvelsen av studieretten er generelt begrenset til å gjelde Nettstudentens personlige og individuelle benyttelse av Nettstudiet og tilhørende materiale. Avledet eller indirekte bruk, eksempelvis ved å gi tredjemann uautorisert tilgang, å skaffe seg tilgang til Nettstudiet utenfor ordinær bruk, kopiere deler av Nettstudiet og tilhørende til andres bruk, videresende samt å foreta endringer i eller tilpasninger av Nettstudiet og tilhørende materiale, er ikke tillatt. 

Ved bruk av angrerett bør skjema vedlagt i ordrebekreftelsen, «Angrerettskjema – ved kjøp av varer og tjenester som ikke finansielle tjenester», benyttes. Nettstudenten har rett til å gå fra avtalen ved å gi beskjed til Kristiania innen 14 dager etter avtalen er inngått, jf. Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Avbestillingen bør skje skriftlig per post eller e-post. Det er Nettstudenten som har bevisbyrden for at rettidig avbestilling har skjedd. Angreretten på 14 dager løper fra avtaleinngåelse, uavhengig av om Nettstudenten får avslag på lån/stipend fra Lånekassen. Kristiania har ingen part i Lånekassen sine regler eller avtalen mellom Nettstudenten og Lånekassen. Ved bruk av angreretten vil eventuell innbetaling bli tilbakeført til Nettstudenten.

Nettstudenten har normalt 18 måneders studierett fra og med den dagen Nettstudenten gis tilgang til kurset, med mindre annet er oppgitt på nettsidene tilhørende emnet/kurset/studiet og/eller i ordrebekreftelsen. Tilgang gis etter at Nettstudenten har akseptert avtalen og oppfyller eventuelle opptakskrav. Etter skriftlig søknad kan Nettstudenten gis forlenget studierett i inntil 6 måneder, dersom det foreligger saklig grunn for forlengelsen og faglig kvalitet kan forsvare en forlengelse.

Kristiania vil løpende kunne kontrollere Nettstudentens innlogging og bruk av Nettstudiet.

2.1 Oppsigelse

Dersom Nettstudenten ved bestilling har valgt å endre oppstartsdato i ett eller flere emner, kan Nettstudenten si opp studieplassen 14 dager etter angitt oppstartsdato i det enkelte emnet. Dersom ikke Nettstudenten endrer oppstartsdato gjelder kun 14 dagers angrerett fra avtaleinngåelsen.

3. Høyskolens ansvar

Kristiania er forpliktet til å tilby tjenester i samsvar med gjeldende studieplaner/emneplaner og informasjon på nettsidene.

Kristiania har rett til å gjøre relevante faglige endringer i emner/kurs/studiet, emnebeskrivelser, studieplaner, lærekrefter, vurderingsformer, samt undervisningsformer. Ved endringer må Kristiania varsle og begrunne avviket fra avtalen overfor Nettstudenten.

Kristianias rettigheter og plikter utover det som her er angitt, fremgår av Kristianias til enhver tid gjeldende forskrift og retningslinjer.
Kristiania forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen dersom relevant dokumentasjon for opptak uteblir etter 3 - tre - måneder fra bestilling.

Kristiania og/eller samarbeidende utdanningsinstitusjon avgjør om Nettstudenten tilfredsstiller Nettstudiets opptakskrav. Det framgår av beskrivelsene på nettsidene studietilbudets nivå, gjennomføring og kvalifikasjon.

4. Nettstudentens ansvar

Nettstudenten plikter å sette seg inn i, holde seg oppdatert om, og følge informasjon gitt av Kristiania, herunder til enhver tid gjeldende studiebetingelser, forskrift og retningslinjer, samt pliktig til å sette seg inn i eventuelle endringer.

Nettstudenten plikter å dokumentere relevante opptakskrav til Nettstudiet så snart som mulig etter at bestillingen er sendt.

Det er Nettstudentens ansvar å holde Kristiania oppdatert om sin til enhver tid gjeldende postadresse, e-postadresse og telefonnummer, slik at informasjon kommer frem. Ta kontakt med nettstudent@kristiania.no for informasjon om endring av kontaktinformasjon. Nettstudenten er ansvarlig for å orientere Kristiania om eventuell navneendring.

Nettstudenter plikter å sjekke e-post jevnlig.

Nettstudenten må ha bærbar datamaskin tilgjengelig til digital eksamensgjennomføring.

Mener Nettstudenten at det foreligger et mislighold fra Kristianias side, må melding gis innen rimelig tid og senest innen 4 uker fra Nettstudenten oppdaget, eller burde ha oppdaget, misligholdet.

5. Betalingsforpliktelser

Nettstudenten er forpliktet til å betale studie-/kursavgift for normert studietid for det aktuelle emne/kurs/studium. Faktura utstedes når Nettstudenten får godkjent opptak til emner/kurs/studier og bestillingen blir ferdigbehandlet.

Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av studieavgift eller andre avgifter/gebyrer, skal Nettstudenten betale rente iht. Lov om rente ved forsinket betaling. Det vil påløpe et purregebyr i henhold til sats fastsatt i Forskrift til inkassoloven. Dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager etter at purring/inkassovarsel er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso.

Kristiania kan, etter skriftlig søknad fra Nettstudenten, innrømme betalingsutsettelse for en begrenset tid, dersom Nettstudenten kan dokumentere særlig tungtveiende grunner som påvirker Nettstudentens betalingsevne. Ved mislighold av eventuell avdragsavtale forfaller alle resterende avdrag til betaling omgående.

Studieavgiften går frem av nettsiden, og justeres normalt årlig i henhold til lønns- og prisvekst.

Studieavgiften må betales fullt ut uansett i hvilken grad Nettstudenten benytter seg av studieretten i de ulike emnene. Nettstudenten vil ikke bli refundert for ikke benyttet studierett så fremt studiet ikke må avbrytes grunnet uforutsette, alvorlige forhold som gjør studier urimelig tyngende eller umulig «personlig force majeure».

Nettstudenten samtykker til at det kan foretas kredittsjekk av Nettstudenten. Kristiania har rett til å nekte Nettstudenten kjøp av studiet mot faktura dersom Nettstudentens økonomiske situasjon tilsier at kreditt ikke bør ytes.

5.1 Ekstra avgifter

Studie- /kursavgift inkluderer ikke administrasjonsgebyr ved studie-/emnebytte, forlenget studierett, kontinuasjonseksamen, fritak- og innpassvurdering og andre avgifter. Informasjon om andre avgifter og gjeldende priser skal være tilgjengelig på Kristianias nettsider.

Det er ikke angrerett på varer/tjenester nevnt her, da dette er varer/tjenester som inngår som en del av selve avtalen om studieplass.

6. Kristianias mislighold

Nettstudenten kan heve avtalen i det enkelte emnet/kurset dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kristianias side. Kristiania vil i hevningstilfelle refundere betalte studie-/kursavgift for det enkelte emnet.
Eventuelle erstatningskrav vil reguleres av alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Kristiania fraskriver seg prisavslag eller erstatningsansvar ved avtalebrudd som er å betrakte som force majeure. Med force majeure siktes det til ytre, ekstraordinære og for Kristiania upåregnelige begivenheter som griper inn i og hindrer oppfyllelse av avtalen.

Dersom Kristiania ikke kan tilby innholdet som er tilknyttet kursinformasjonen som Nettstudenten har krav på har Kristiania rett til å utbedre dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud, innenfor Kristianias tilbud. Dersom forholdet ikke utbedres, kan Nettstudenten kreve prisavslag eller heve avtalen.

7. Nettstudentens mislighold

Kristiania kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Nettstudenten. Mislighold anses å være brudd på Nettstudentens forpliktelser gitt i de gjeldende avtalevilkår, Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen Kristiania med underliggende retningslinjer. Er avtalen hevet på grunnlag av brudd på betalingsforpliktelser, kan Nettstudenten også nektes fremtidig studierett innenfor Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse.

Forutgående varsel vil bli sendt til Nettstudenten ved heving av avtalen fra Kristianias side. Varslingen skal være skriftlig.

Ved vesentlig brudd på betalingsforpliktelsen bortfaller Nettstudentens studierett, samt eksamensrett der eksamen er tilknyttet Kristiania, inntil utestående beløp er gjort opp.

8. Forbehold

Kristiania tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.

  • Fullfinansierte nettemner på fagskolenivå

    Fagskolen Kristiania - studiebetingelser for fullfinansierte nettemner på fagskolenivå. Senest...
  • Nettemner med fast oppstart og digitale samlinger

    Høyskolen Kristiania - studiebetingelser for nettemner med fast oppstart og digitale samlinger....
  • MBA og MSc Studiebetingelser

    Generelle studiebetingelser for masterprogram i samarbeid med Heriot-Watt University via Høyskole...