For masterstudiene gjelder egne studiebetingelser. Se dem her.

For nettemner med fast oppstart og digitale samlinger gjelder egne studiebetingelser. Se dem her.

Fullfinansierte nettemner på fagskolenivå har egne studiebetingelser. Se dem her.

1. Studieavtalens gyldighet 

Disse betingelsene gjelder for nettstudenter ved Høyskolen Kristiania – Ernst G. Mortensens stiftelse (heretter høyskolen).

Med Nettstudenten menes i denne sammenheng en person som aksepterer disse betingelsene. Betingelsene er å anse som en gyldig avtale mellom Nettstudenten og høyskolen

2. Forpliktende avtale

Avtalen er bindende fra det tidspunkt Nettstudenten aksepterer avtalen ved kjøp av studier/kurs igjennom høyskolens webportal. I tillegg til denne avtalen gjelder også Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen Kristiania, og underliggende retningslinjer, samt studiespesifiserte vilkår som er tilgjengelig på nettsidene.  Ved bestilling godtar du at vi kan hente ut ditt elektroniske vitnemål fra den nasjonale vitnemålportalen  i forbindelse med opptaksbehandlingen.

Dersom bestillingen gjøres av annen person enn «Nettstudenten» kreves det tilstrekkelig fullmakt.
I de tilfeller der det er inngått avtale mellom en bedrift og Høyskolen Kristiania om bedriftsinterne tilbud, og felles påmelding foreligger, så vil avtalevilkårene komme i tillegg til ordinære betingelser.

Utøvelsen av studieretten er generelt begrenset til å gjelde Nettstudentens personlige og individuelle benyttelse av Nettstudiet og tilhørende materiale. Avledet eller indirekte bruk, eksempelvis ved å gi tredjemann uautorisert tilgang, å skaffe seg tilgang til Nettstudiet utenfor ordinær bruk, kopiere deler av Nettstudiet og tilhørende til andres bruk, videresende samt å foreta endringer i eller tilpasninger av Nettstudiet og tilhørende materiale, er ikke tillatt.

Ved bruk av angrerett bør vedlagt skjema «Angrerettskjema – ved kjøp av varer og tjenester som ikke finansielle tjenester» benyttes. Nettstudenten har rett til å gå fra avtalen ved å gi beskjed til Høyskolen Kristiania innen 14 dager etter avtalen er inngått, jf. Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Avbestillingen bør skje skriftlig per post eller e-post. Det er Nettstudenten som har bevisbyrden for at rettidig avbestilling har skjedd. Angreretten på 14 dager løper fra avtaleinngåelse, uavhengig av om studenten får avslag fra Lånekassen. Høyskolen Kristiania har ingen part i Lånekassen sine regler eller avtalen mellom Nettstudenten og Lånekassen. Ved bruk av angreretten vil eventuell innbetaling bli tilbakeført til Nettstudenten.

Nettstudenten har 18 måneders studierett fra og med den dagen Nettstudenten gis tilgang til kurset. Tilgang gis etter at Nettstudenten har akseptert avtalen og oppfyller eventuelle opptakskrav. Etter skriftlig søknad kan Nettstudenten gis forlenget studierett i inntil 6 måneder, dersom det foreligger saklig grunn for forlengelsen og faglig kvalitet kan forsvare en forlengelse.
Høyskolen Kristiania vil løpende kunne kontrollere Nettstudentens innlogging og bruk av Nettstudiet.

2.1 Oppsigelse

Dersom studenten ved bestilling har valgt å endre oppstartsdato i ett eller flere emner, kan hen si opp studieplassen sin 14 dager etter angitt oppstartsdato i det enkelte emnet. Dersom ikke studenten endrer oppstartsdato gjelder kun 14 dagers angrerett fra avtaleinngåelsen.

3. Høyskolens ansvar

Høyskolen er forpliktet til å tilby tjenester i samsvar med gjeldende studieplaner/emneplaner og informasjon på nettsidene.
Høyskolen kan foreta spesielle endringer i studiet dersom forhold tilsier det; jf. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen Kristiania kapittel 2 Opptak, kapittel 3 Studier og kapittel 4 Eksamen og tilhørende retningslinjer. Ved endringer må høyskolen varsle og begrunne avviket fra avtalen overfor Nettstudenten. Kurs på fagskole nivå må forholde seg til Forskrift om fagskoleutdanning ved Høyskolen Kristiania og tilhørende retningslinjer. Kurs på videregående nivå og yrkesrettede kurs skal forholde seg til aktuelt reglement som er tilgjengelig på nettsiden. Typiske eksempler på spesielle endringer kan være faglige endringer kurs, emner, studieplaner etc.

Høyskolens rettigheter og plikter utover det som her er angitt, fremgår av høyskolens til enhver tid gjeldende forskrift og retningslinjer.
Høyskolen forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen dersom relevant dokumentasjon for opptak uteblir etter 3 - tre - måneder fra bestilling.
Høyskolen og/eller samarbeidende utdanningsinstitusjon avgjør om Nettstudenten tilfredsstiller nettstudiets opptakskrav. Det framgår av beskrivelsene på nettsidene studietilbudets nivå, gjennomføring og kvalifikasjon.

4. Nettstudentens ansvar

Nettstudenten plikter å sette seg inn i, holde seg oppdatert om, og følge informasjon gitt av høyskolen, herunder til enhver tid gjeldende forskrift og retningslinjer, samt pliktig til å sette seg inn i eventuelle endringer

Nettstudenten plikter å dokumentere relevante opptakskrav til Nettstudiet så snart som mulig etter at bestillingen er sendt.

Det er Nettstudentens ansvar å holde Høyskolen oppdatert om sin til enhver tid gjeldende postadresse, e-postadresse og telefonnummer, slik at informasjon kommer frem. Ta kontakt med nettstudent@kristiania.no for informasjon om endring av kontaktinfomrasjon. Nettstudenten er ansvarlig for å orientere høyskolen om eventuell navnendring.

Nettstudenter plikter å sjekke e-post jevnlig.

Nettstudenten må ha bærbar datamaskin tilgjengelig til digital eksamensgjennomføring.

Mener Nettstudenten at det foreligger et mislighold fra Høyskolens side, må melding gis innen rimelig tid og senest innen 4 uker fra Nettstudenten oppdaget, eller burde ha oppdaget, misligholdet.

5. Betalingsforpliktelser

Nettstudenten er forpliktet til å betale studie-/kursavgift for normert studietid for det aktuelle studium/emne/kurs. Faktura utstedes når Nettstudenten får godkjent opptak til emner/kurs/studier og bestillingen blir ferdigbehandlet.

Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av studieavgift eller andre avgifter/gebyrer, skal Nettstudenten betale rente iht. Lov om rente ved forsinket betaling. Det vil påløpe et purregebyr i henhold til sats fastsatt i Forskrift til inkassoloven. Dersom kravet ikke er betalt innen 14 dager etter at purring/inkassovarsel er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso.

Høyskolen kan, etter skriftlig søknad fra Nettstudenten, innrømme betalingsutsettelse for en begrenset tid, dersom Nettstudenten kan dokumentere særlig tungtveiende grunner som påvirker Nettstudentens betalingsevne. Ved mislighold av eventuell avdragsavtale forfaller alle resterende avdrag til betaling omgående.

Studieavgiften går frem av nettsiden, og justeres normalt årlig i henhold til lønns- og prisvekst.

Studieavgiften må betales fullt ut uansett i hvilken grad Nettstudenten benytter seg av studieretten i de ulike emnene. Nettstudenten vil ikke bli refundert for ikke benyttet studierett så fremt studiet ikke må avbrytes grunnet uforutsette, alvorlige forhold som gjør studier urimelig tyngende eller umulig «personlig force majeure».

Nettstudenten samtykker til at det kan foretas kredittsjekk av Nettstudenten. Høyskolen har rett til å nekte Nettstudenten kjøp av studiet mot faktura dersom Nettstudentens økonomiske situasjon tilsier at kreditt ikke bør ytes.

5.1 Ekstra avgifter

Studie- /kursavgift inkluderer ikke administrasjonsgebyr ved studie/ kursbytte, forlenget studierett, kontinuasjonseksamen, Wintouch-CD, fritak—og innpassvurdering og andre avgifter. Informasjon om andre avgifter og gjeldende priser skal være tilgjengelig på høyskolens nettsider.

Det er ikke angrerett på varer/tjenester nevnt her, da dette er varer/tjenester som inngår som en del av selve avtalen om studieplass.

6. Høyskolens mislighold

Nettstudenten kan heve avtalen i det enkelte emnet/kurset dersom det foreligger vesentlig mislighold fra høyskolens side. Høyskolen vil i hevningstilfelle refundere betalte studie-/kursavgift for det enkelte emnet.
Eventuelle erstatningskrav vil reguleres av alminnelige erstatningsrettslige prinsipper.

Høyskolen fraskriver seg prisavslag eller erstatningsansvar ved avtalebrudd som er å betrakte som force majeure. Med force majeure siktes det til ytre, ekstraordinære og for høyskolen upåregnelige begivenheter som griper inn i og hindrer oppfyllelse av avtalen.

Dersom Høyskolen ikke kan tilby innholdet som er tilknyttet kursinformasjonen som Nettstudenten har krav på har høyskolen rett til å utbedre dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud, innenfor høyskolens tilbud. Dersom forholdet ikke utbedres, kan Nettstudenten kreve prisavslag eller heve avtalen.

7. Nettstudentens mislighold

Høyskolen kan heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Nettstudenten. Mislighold anses å være brudd på Nettstudentens forpliktelser gitt i de gjeldende avtalevilkår, Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høyskolen Kristiania med underliggende retningslinjer. Er avtalen hevet på grunnlag av brudd på betalingsforpliktelser, kan Nettstudenten også nektes fremtidig studierett innenfor Høyskolen Kristiania.

Forutgående varsel vil bli sendt til Nettstudenten ved heving av avtalen fra høyskolens side. Varslingen skal være skriftlig.

Ved vesentlig brudd på betalingsforpliktelsens sine bortfaller Nettstudentens studierett, samt eksamensrett der eksamen er tilknyttet Høyskolen, inntil utestående beløp er gjort opp.

8. Forbehold

Høyskolen tar forbehold om eventuelle trykkfeil i studieinformasjon, studieplan, emnebeskrivelse eller annen informasjon som gjelder for det enkelte studium.