Åtte gode grunner til å forske på egen undervisning

Kvinnelig foreleser med power point presentasjon i klasserom med studenter
Hva vet du egentlig om egen undervisning? Lærer studentene det de skal? Hva virker, og hva virker ikke? Forskning på egen undervisning gir svar.Foto: Høyskolen Kristiania
 • Skrevet av

 • Sist oppdatert

  15. august 2022

 • Kategori

 • Tema

  • Pedagogikk
  • Forskning
  • Undervisning
 • Skrevet av

 • Sist oppdatert

  15. august 2022

 • Kategori

 • Tema

  • Pedagogikk
  • Forskning
  • Undervisning

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Forskning på egen undervisning

Korona-pandemien har bidratt til større oppmerksomhet rundt hva god undervisning er, og hvilken rolle digitalisering kan og bør spille.  Det har også blitt stilt flere spørsmål rundt hvilke andre viktige roller høyskoler og universiteter har for unge mennesker, utover utdanning.

Den lange perioden med digital undervisning har også gitt mange undervisere et annerledes blikk på undervisningen. De aller fleste måtte gjøre store endringer, noe som har gjort at flere fatter interesse for hvordan endringer faktisk virker.

Hva vet du egentlig om egen undervisning?

Er undervisningen din god? Fungerer såkalt omvendt undervisning? Har podkast noe for seg? Hvordan er undervisningen din i forhold til dine kollegaers, eller høyskole- og universitetslærere i andre land? Gjør du noe særegent i undervisningen din som du mener andre bør vite om? Og hvordan bidrar undervisningen og studentenes læringsutbytte til studentenes framtid? Eller til at verden blir et bedre sted å være?

Dersom dette er spørsmål som opptar deg, kan det å drive med forskning på egen undervisning være en måte å finne svar.

Systematisk utvikling

Forskning på egen undervisning innebærer systematisk og kollegialt arbeid med utvikling av undervisning over tid, med vekt på studenters læring, og deling av forskningsresultater.

Undervisere åpner opp egen undervisning for andres blikk og konstruktiv kritikk. Valg av metoder og tilpasning til lokale og sosiale forhold er også vesentlig innenfor denne typen forskning.

Det å bedrive vitenskapelig arbeid blir ofte forbundet med forskningsprosjekter og publisering av resultater i tidsskrifter. Men like viktig er undervisning og kommunikasjon av funn - selve anvendelsen av vitenskapelige tenkning.

Gjennom blant annet deltakelse i emnet basiskompetanse i høyskolepedagogikk har flere av Kristianias ansatte fått øynene oppe for forskning på egen undervisning.

Undervisningen blir bedre

Her er åtte fordeler med å forske på egen undervisning:

 • Undervisningen kan bli bedre. Du gjør systematiske endringer over tid og undersøker hvor godt eller dårlig endringene virker. Disse små endringene skal føre til bedre undervisning.
 • Undervisningen blir mer profesjonell. Gjennom åpenhet med studenter om at du forsker på egen undervisning, viser du at du er en profesjonell underviser, som vil dem vel.
 • Du bidrar til et felles undervisningsløft. Ved å dele erfaringer og kunnskap med andre, bidrar du til et fellesløft om undervisning i høyere utdanning.
 • Du kan involvere studenter i forskningen din. Samtidig bruker du lærdommer fra undersøkelsene tilbake i undervisningen.
 • Du får nye ideer og perspektiver: Ved å invitere fagfeller til å kommentere din undervisning får du nye ideer og andre perspektiver
 • Du kan dokumentere systematisk utvikling av undervisning over tid. Dette er viktig for profesjonell utvikling og framtidige søknader, som for eksempel opprykk.
 • Du kan finne ut av noe du lurer på ved undervisningen din. Da kan du få mer kunnskap om studentene og deres læring.
 • Du kan fordype deg i litteratur om noe du brenner for. Det gir deg også mulighet til å prøve ut nye ting, og så få muligheten til å snakke med andre som er like opptatt av det er først og fremst gøy, interessant og motiverende (hør Per Lauvås «Den om å forske på egen undervisning». NOKUT-podden)

 

FAKTA:

Med Stortingsmelding 16 (2016-2017) «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» ble det lagt flere forventninger til undervisning og undervisere ved høyere utdanningsinstitusjoner (HU-institusjoner) i Norge. Undervisningens status skulle løftes og sidestilles med forskning slik at det ikke lengre var mulig å «stige i rangene» uten å ha fokus på undervisning.

Like etter Kvalitetsmeldingen kom det reviderte forskriftet for ansettelse og opprykk med krav om at alle HU-institusjoner skulle utvikle kriterier for å kunne dokumentere og vurdere ansattes utdanningsfaglige kompetanse (Lovdata, 2019). Dette innebærer krav om oppnådd basiskompetanse i høyskolepedagogikk, men også mer; faglige ansatte som søker opprykk, skal kunne dokumentere kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid.

Senter for pedagogisk utvikling

Ved Senter for pedagogisk utvikling tilbyr vi ansatte ved Kristiania veiledning på forskning på egen undervisning annenhver mandag fra 13-15. Vi har også jevnlige seminarer med relevant tematikk, som presentasjoner av ansatte som driver og forsker på sin undervisning, og skriveseminarer. Vi har også laget et Canvasrom der vi har samlet nyttige ressurser, som f.eks. tidligere presentasjoner og mulige publiseringskanaler.

Referanser

Allern, M. (2011). Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) i Norge: Pedagogiske mapper

som bidrag til pedagogisk diskurs. UNIPED 34(3), 20-29.

Boyer, E. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the Professoriate. Princeton University

Press.

Kunnskapsdepartment (2016). Meld. St. 16. (2016–2017). Kultur for kvalitet i høyere

utdanning. Oslo.

Lovdata (2019). Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Available at https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

NOKUT-podden «Den om å forske på egen undervisning». https://soundcloud.com/nokutpodden/den-om-a-forske-pa-egen-undervisning

Tekst: Professor Leila Ferguson, avdeling for helsevitenskap og senter for pedagogisk utvikling, Høyskolen Kristiania.

Denne artikkelen er også publisert som kronikk i forskersonen på forskning.no under tittelen Åtte gode grunner til å forske på egen undervisning

Vi vil gjerne høre fra deg!    
Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no.     

N

N2

 • Foto av kvinne i blå genser oppstilt ved siden av en kontorpult.
  • Seniorrådgiver
  • Professor

  Institutt for psykologi, pedagogikk og juss