Tillit basert på velvilje gir økt innovasjon

To menn og en kvinne arbeider med skisser, kalkulator og data rundt et bord i kontorlokale.
Velviljebasert tillit er nøkkelen til å lykkes med innovasjon.Foto: Malachi Witt fra Pixabay

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Innovasjon

Mange bedrifter deltar i nettverk for å øke sin innovasjonskompetanse og finne seg innovasjonspartnere. Tillit er en sentral faktor for å lykkes med å utvikle innovasjonskompetanse gjennom nettverk, det gjelder både tillit mellom bedriftene som deltar og tillit i nettverket. 

Tillit består av tre ulike dimensjoner: Kompetanse, velvilje og integritet. Hvilken rolle spiller hver av de tre tillitsdimensjonene for samarbeid og innovasjon i innovative nettverk?

Vi har gjennomført en studie i fem norske innovasjonsnettverk med til sammen 375 medlemsbedrifter fra ulike bransjer for å få svar. Nærmere halvparten av bedriftene (47 prosent) har svart på vår spørreundersøkelse. Vi har i tillegg gjennomført 20 dybdeintervjuer med nøkkelinformanter fra bedrifter i nettverkene.

Vi har presentert resultatene fra studien i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Industry and Innovation.

Tre risikofaktorer

Det kan være risikabelt for bedrifter å delta i nettverk. Deltakerne i studien trekker frem tre risikofaktorer de har opplevd.

  • For det første tar det tid å delta i nettverk, og tid er en verdifull og knapp ressurs, spesielt for mindre bedrifter. Om bedriften får avkastning på tiden de investerer, avhenger av i hvilken grad nettverket er i stand til å gi deltagerne tilgang til strategisk viktig informasjon knyttet til innovasjon.
  • Det kan også være forbundet med risiko å dele informasjon i nettverket. For eksempel kan informasjon som representerer et potensielt konkurransefortrinn, misbrukes av andre medlemmer.
  • Det ligger også en fare i at informasjon som avslører negativ informasjon om bedriften, kan spres av andre nettverksmedlemmer. Det kan påvirke både markedsposisjonen og statusen som potensiell partner negativt.

Les også: Tillit og psykologisk trygghet kan fremme radikale endringer 

Risiko kan påvirke engasjementet

Risikofaktorene kan påvirke engasjementet i nettverket gjennom redusert informasjonsdeling, spesielt av strategisk viktig informasjon. Lav kompetansebasert tillit og lav integritetsbasert tillit kan motvirke valg av partnerskap med andre nettverksmedlemmer.

Etter at bedriftssamarbeid er etablert, kan lav velviljebasert tillit medføre at ideer eller spørsmål ikke blir tatt på alvor, eller i verste fall blir latterliggjort av den andre bedriften.

Tillit kan trumfe risiko

Studien viser at tillit kan påvirke bedriftenes vilje til å involvere seg i nettverket positivt på tross av den opplevde risikoen. Hvordan påvirker tillit basert på henholdsvis kompetanse, vilje og integritet bedriftens involvering?

Kompetansebasert tillit kan se ut til å være det viktigste i nettverket. Jo høyere den kompetansebaserte tilliten er, jo mer sannsynlig er det at medlemmene finner nyttig informasjon og får tilstrekkelig avkastning på tiden de investerer i nettverket. Kompetansebasert tillit er imidlertid ikke tilstrekkelig til å motvirke risikoen for lav avkastning på investert tid.

Integritetsbasert tillit er nødvendig for å motvirke risikoen ved informasjonsdeling. Lav integritetsbasert tillit, for eksempel på grunn av konflikter, kan undergrave hele nettverksfunksjonen.

Velviljebasert tillit er gull for nettverk

Velvilje viser seg å være en betingelse for kunnskapsdeling, både kvalitativt og kvantitativt. Uten den ville ikke bedriftene bry seg om å dele noe som helst. Vi finner en klar positiv sammenheng mellom velviljebasert tillit og høyere nivåer av kunnskapsdeling i nettverket.

Dette medfører at både integritetsbasert og velviljebasert tillit er betingelser for kompetansebasert tillit, og fremmer nettverksinvolvering og forhindrer frafall fra nettverket.

Velviljebasert tillit motvirker også opplevd risiko for at informasjon blir brukt opportunistisk. Fordi velviljebasert tillit fremmer både kvalitativ og kvantitativ kunnskapsdeling, er denne dimensjonen av tillit spesielt verdifull. Våre data viser også en betydelig positiv sammenheng mellom oppfattet velvilje i nettverket og omfanget av innovasjon i bedriftene.

Velviljebasert tillit bidrar altså til mer vellykket nettverkssamarbeid generelt og innovasjon spesielt. Denne tillitsdimensjonen fungerer som en fasilitator for økt ytelse. Kompetansebasert og integritetsbasert tillit er relevant i den forstand at de må være til stede på et visst nivå for at samarbeid mellom bedrifter i nettverk skal igangsettes.

Tillit som fremmer innovasjon

Resultatet av studien kan hjelpe bedrifter og nettverksledere til å forstå verdien av de forskjellige dimensjonene av tillit i en nettverkssammenheng.

Tillit basert på kompetanse, velvilje og integritet påvirker hverandre på forskjellige områder og faser av nettverkssamarbeidet. Kunnskap om hvordan tillit påvirker samarbeidet vil gjøre det mulig å legge til rette for bedre og mer produktive innovasjonsnettverk.

Velviljebasert tillit, både i nettverket og mellom bedriftene som samarbeider, er nøkkelen til å lykkes med innovasjon.

Referanse:

Svare, H., Gausdal, A.H., and Möllering, G. (2019) The function of ability, benevolence, and integrity based trust in innovation networks. Industry and Innovation 27 (6) 585–604 https://doi.org/10.1080/13662716.2019.1632695.

Tekst: Professor Anne H. Gausdal ved Høyskolen Kristiania og Forsker 1 Helge Svare ved OsloMet.

Vi vil gjerne høre fra deg!

Send dine spørsmål og kommentarer til denne artikkelen på E-post til kunnskap@kristiania.no

  • Foto av kvinne i sort skinnjakke ved pulten sin på et kontor.
    • Professor

    Institutt for ledelse og organisasjon