Suksess begrenser lederes handlingsrom

Ledere ønsker seg størst mulig handlingsrom. Men, lederens handlingsrom kan begrenses av gårsdagens suksess, uten at lederen er klart over det. Illustrasjonsbilde fra styrerom. Photo by Benjamin Child on Unsplash.

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Bedre ledelse

Mange ledere er opptatt av hvor stort handlingsrom de har. Lite handlingsrom betyr begrensede muligheter for å påvirke resultater, mens større handlingsrom øker den potensielle betydningen av ledelse. Ledere ønsker seg typisk stort, gjerne størst mulig, handlingsrom.

Leders handlingsrom kan defineres som en kombinasjon av to faktorer:

  1. De alternative mulighetene som lederen er klar over, og
  2. Det som er akseptabelt for sentrale interessenter i omgivelsene.

Størrelsen på leders handlingsrom defineres dermed av hvor mange alternative muligheter en leder er klar over, som også er akseptable for sentrale interessenter. Jo større overlapp, desto større handlingsrom.

Ikke bare størrelsen det kommer an på

Våre studier viser at det ikke er tilstrekkelig å fokusere på hvor stort handlingsrommet er. Vi må også vurdere innholdet i alternativene som lederne klar over og som samtidig er akseptable i omgivelsene.

Det sentrale spørsmålet blir: i hvilken grad er alternativene, og dermed lederens handlingsrom, strategisk relevant i møte med morgendagens utfordringer?

Vi har gjort en studie av 10 logistikkselskaper for å svare på dette. En del av studien bestod av dybdeintervjuer med ledere i ett spesielt suksessrikt selskap.  

Gårsdagens suksess begrenset handlingsrommet

Ikke uventet, fant vi flere spor av den såkalte suksessfellen; Ledere og organisasjoner som har suksess over tid, overfokuserer ofte på det som førte til suksess, på bekostning av nye, andre måter å jobbe og løse problemer på.

Lederne fortalte at de opplevde og satte stor pris på å ha stort handlingsrom. Men, da vi koblet lederes handlingsrom med suksessfellen, oppdaget vi noe interessant: Det samme handlingsrommet som hadde bidratt til gårsdagens suksess, begrenset morgendagens handlingsrom for lederne.  Selv om omgivelsene var preget av raskt økende endringstakt, oppdaget vi at alternativene lederne vurderte (altså innholdet i handlingsrommet deres), i stor grad var begrenset av løsninger og grep de hadde lykkes med tidligere.

Vi fant få eller ingen eksempler på at ledere foreslo nyskapende eller radikalt nye alternativer. Innholdet i ledernes handlingsrom var med andre ord begrenset av gårsdagens suksess. Utfordringen deres var imidlertid at alternativene de hadde lykkes med tidligere, ikke lenger var like relevante i møte med endrete omgivelser og nye typer utfordringer.

Hvordan sikre strategisk relevant handlingsrom?

Dersom ledernes handlingsrom bare består av gårsdagens løsninger, vil tidligere suksess fort ta slutt i møte med endring og behov for nyskapning. Situasjonen i studien vår er nok kjent for mange suksessrike selskaper og bransjer i dag.

Et nøkkelspørsmål blir dermed: Hvordan sikre at ledere ikke bare har stort handlingsrom, men at de også har et strategisk relevant handlingsrom i møte med fremtidens utfordringer?

Suksessens dynamikk

Det er avgjørende at både ledere selv og organisasjoner forstår dynamikken knyttet til suksess. Det er naturlig og menneskelig å gjøre mer av noe som har gitt sterk positiv forsterkning.

Hvis man er bevisst på dette, kan og bør man ta aktive grep for å sikre at lederes handlingsrom begrenses minst mulig av denne tendensen. Det handler om å sikre god balanse mellom å utnytte sine styrker og det man allerede er god til, og samtidig være oppmerksom på den strategiske konteksten man befinner seg i.

Hvor raskt utvikler markedet og konkurransen seg, hvor konkurransedyktig vil vår måte å jobbe på være fremover? Hvilke innovasjonsprosjekter bør vi bruke ressurser på nå for å være konkurransedyktige på sikt?

Skap rom for å tenke fremover

Siden suksessfellen styrer mye av ledernes fokus og handlingsrom innover og bakover i tid, bør suksessrike selskaper sikre at det finnes arenaer og strukturer hvor lederne må rette oppmerksomheten sin utover og fremover i tid.

 Bruk gjerne etablerte arenaer som ledermøter til å regelmessig rette blikket fremover med et kritisk blikk hvordan vi gjør ting i dag. Det er lett å være enig i at det er klokt. Det har midlertid vist seg vanskeligere å gjennomføre i praksis. Innovasjonsforskere fremhever derfor også behovet for å etablere nye og mer uavhengige strukturer for å skape rom for virkelig nytenkning og innovasjon. Slike strukturer vil også utvide lederes handlingsrom. Målet er at handlingsrommet ikke bare er stort, men også strategisk relevant!

Referanse:

Bastesen, J. & Lange, B. K. (2020). Gårsdagens suksess – morgendagens begrensning? Strategisk relevant handlingsrom: En rikere forståelse av leders handlingsrom. I J. Bastesen, B. K. Lange, H. E. Næss & A. N. Thon (Red.), Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet (Kap. 4, s. 111– 134). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Lisens: CC-BY 4.0.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som hovedinnlegg debatt i Dagens Næringsliv 9. april 2021 (og i dn.no dagen før) med overskriften «Unngå suksessfellen».

Tekst: Førsteamanuensis Birthe Kåfjord Lange og førsteamanuensis Jarle Bastesen, begge tilknyttet Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.