Ni av ti opplever at de blir bedre av osteopati

KUNNSKAP FRA KRISTIANIA: Bedre helse

Internasjonale brukerundersøkelser viser at pasienter i all hovedsak oppsøker osteopati for å få behandling mot muskel- og skjelettlidelser.

Mange av disse pasientene oppsøker osteopat på grunn av ryggsmerter, som ved siden av mentale lidelser, er en av hovedårsakene til arbeidsuførhet i den vestlige verden.  

En fersk systematisk oversiktsartikkel viser at osteopati har effekt på nettopp denne lidelsen (Fadda et al, 2020). Studien viser at osteopatisk behandling hjelper på både reduksjon av smerter og økt funksjon hos de med langvarige korsryggssmerter.

Omfattende norsk undersøkelse

Dette bekreftes i en omfattende undersøkelse som nylig er gjennomført blant pasienter over 16 år som mottok osteopatisk behandling i Norge i perioden august 2019 til august 2020. I overkant av 2000 pasienter svarte på spørreskjemaet som ble sendt ut til 3991 pasienter over hele landet. Det gir en svarprosent på 51,1.

Her er noen av hovedresultatene i undersøkelsen:

  • 89,2 % av pasientene som har svart, opplever forbedring som de selv anser som direkte følge av behandlingen.
  • 68,4% opplever en forbedring av aktivitetsnivå som de selv anser som direkte følge av behandlingen.
  • Arbeidsevne (på en skala fra 0 til 10) økte med to fra oppstart av behandling til behandlingsslutt.
  • 22,8% var helt eller delvis sykemeldte ved oppstart av behandling, mens andelen gikk ned til 6,6% på slutten av undersøkelsesperioden.
  • Generelt vil 95 % anbefale osteopati til andre som kan komme i omtrent samme situasjon som en selv, og 94% vil velge osteopati igjen hvis behovet melder seg.

Høyere aktivitetsnivå og økt arbeidsevne

Kartleggingsundersøkelsen viser at pasienter som oppsøker osteopater i Norge, gjennomgående opplever positivt utbytte av behandlingen. Spesielt bidrar osteopatisk behandling til reduksjon av smerte- og funksjonsproblemer som leder videre til et høyere aktivitetsnivå og økt arbeidsevne for yrkesaktive pasienter.

Et stort antall kommentarer understøtter disse funnene og viser en stor tilfredshet med behandlingens profesjonelle, helhetlige, grundige og effektive tilnærming.

Kliniske retningslinjer anbefaler osteopati

Flere kliniske retningslinjer for håndtering av ryggsmerter i land hvor osteopati er autorisert, anbefaler osteopati på linje med fysioterapi, manuellterapi og kiropraktikk. I 2010 anerkjente Verdens Helseorganisasjon (WHO) osteopati som en selvstendig profesjon samtidig som de pekte mot noen fellestrekk med fysioterapi og kiropraktikk.

Det finnes en stor mengde kliniske studier på ulike behandlingsteknikker for ulike muskel- og skjelettlidelser som nevnte profesjoner benytter seg av i arbeid med pasienter.

Osteopati har etablert seg i en helseprofesjon i Norge med fireårig høyere fulltidsutdanning godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut). Det er nå rundt 400 osteopater som er medlem av Norsk Osteopatforbund. De gjennomfører rundt 600.000 behandlinger av pasienter med muskel- og skjelettlidelser per år.

Osteopatens rolle

Osteopatens rolle strekker seg utover det å behandle pasienten med manuelle teknikker rettet mot kroppens bløtdeler og ledd. Veiledning har fokus på fysisk aktivitet, stressmestring og kognitive tiltak.

Osteopaten er opptatt av pasientens kapasitet og evne til god helse gjennom å vektlegge positive mestringsressurser hos pasienten. Dette er tema som de senere år har fått bredt fokus innen behandling av muskel- og skjelettplager,

Osteopaten er opptatt av å få et helhetsinntrykk av den enkelte person med sine plager. Det innebærer en bred kartlegging av personens historie, sosiale og psykologiske status, samt personens fysiske status for å se sammenhenger som kan medvirke på plagene.

Til nytte for samfunnet og den enkelte

Forskningsdirektør Stein Knardahl i Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) skriver i en kronikk i Tidsskriftet for den norske legeforening at «Helsevesenet synes å være i en «permanent krise». Helsevesenet synes å være nokså hjelpeløst overfor den store økningen i langtidssykefravær og uførepensjonering grunnet kroniske muskel- og skjelettplager».

Osteopatene kan være en god partner i å redusere omfanget av denne «permanente krisen» som koster Norge 70 milliarder kroner årlig.

Referanser:

Denne formidlingsartikkelen er skrevet for Kunnskap Kristiania og første gang publisert 25. november 2020.

Tekst: Høyskolelektor Pål Andre Amundsen og førstelektor Christian Fossum, avdeling for helsevitenskap ved Høyskolen Kristiania. Amundsen er studieprogramleder for Osteopati-utdanningen ved Høyskolen Kristiania. Fossum er førstelektor i osteopati.

Foto: Osteopatisk behandling bidrar til å redusere smerte- og funksjonsproblemer, viser ny omfattende undersøkelse. Det gir et høyere aktivitetsnivå og økt arbeidsevne for yrkesaktive pasienter. Illustrasjonsbilde av en osteopati-behandling. Foto: Fredrikke Wiheden.