Kompetanseutvikling for forskere

De ulike fagstøtteavdelingene (Forskningsstøtte, Avdeling for forskningskommunikasjon og impact, og Avdeling for PedTek) samarbeider om å planlegge og tilby relevante kurs for ansatte i forsknings- og utdanningsstillinger.

Kristiania skal utvikle egne kurs i moduler som også vil fungere som møteplasser for forskere på tvers av Schools. Vi vil kombinere dette med informasjon om tilgjengelige kursplasser ved andre UH-institusjoner og evt private tilbydere. 

Planlagte moduler

 • Utviklingen av en prosjektide
 • Planlegging av et forskningsprosjekt
 • Forskningskommunikasjon og impact
 • Samfunnseffekter av ditt forskningsprosjekt
 • Datainnsamling og personvern
 • Forskningsetikk
 • CRIStin-registrering og arkivering av resultater
 • Prosjektøkonomi og budsjettering
 • Søknadsutvikling
 • Vitenskapelig publisering
 • Instituttlederkurs 

Opprykk

Høyskolen Kristiania behandler søknader om opprykk en gang i året. Årlig søknadsfrist er 31. august.

Unntak fra den årlige søknadsfristen er beskrevet i retningslinjenes del 2

Innvilget opprykk er personlig og får ingen konsekvenser for stillingshavers arbeidsoppgaver. 

Kontaktpersoner for opprykk

Skrive søknad

Forskningsrådgiver Thi Ha Ngo kan bistå søkere med informasjon om hva som skal være med i en søknad om opprykk. 

Ta kontakt og be om å få en hjelpetekst for å skrive søknad til ditt opprykk. Vi kan også møte deg for en veiledningssamtale.

Ved henvendelser på epost – sett forskadm@kristiania.no i kopi.

Levere søknad

Søknader skal leveres digitalt eller i papirform (5 eksemplarer) til instituttleder som kvalitetssikrer dokumentasjonen og videresender det til administrativ leder ved School hvor søkeren er ansatt.

Administrativ leder sender søknaden inn til sekretær for ansettelsesutvalget: au@kristiania.no 

Sekretær for ansettelsesutvalget

HR-rådgiver Linn-Marie Harlem er sekretær for ansettelsesutvalget.

Kontaktinformasjon: au@kristiania.no

Ansettelsesutvalget

Formål

Styret ved Høyskolen Kristiania vedtok i styresak nr. 145 av 1. juni 2018 at Høyskolen Kristiania skal ha et ansettelsesutvalg. Ansettelsesutvalget vil ha noen faste medlemmer samt noen rullerende medlemmer som trekkes inn ved behandling av saker fra eget fagmiljø.

 • Arbeidet i Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger skal sikre en transparent og smidig ansettelsesprosess der innstilling er forankret i nødvendige kompetansevurderinger i tråd med de krav som settes i lov og forskrift.
 • Ansettelsesutvalget skal behandle alle saker om ansettelse og opprykk av ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Ansettelsesutvalgets virke er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler, §6-3. Utvalgets sammensetning besluttes av høyskolens styre, som har delegert ansvaret for at utvalg opprettes i tråd med dette til høyskolens HR-direktør.
 • Ansettelsesutvalget arbeider på delegert myndighet fra styret, og rapporterer til styret via rektor eller den instans som styret har gitt besluttende myndighet avhengig av hvilke saker som behandles.

Medlemmer

Faste medlemmer i ansettelsesutvalget 

 • Prorektor for KU/FoU er leder av utvalget (Personlig vara: Prorektor for utdanning)
 • En vitenskapelig ansatt med minst førstekompetanse (oppnevnes av rektor for to år, sammen med oppnevning av personlig vara)
 • En studentrepresentant (oppnevnes av studentunionen for et kalenderår, sammen med oppnevning av personlig vara)
 • Leder for lokal fagforening for UFF-ansatte (eller en leder for lokal fagforening utpeker for to år, sammen med oppnevning av personlig vara)

Rullerende medlemmer

 • Dekan møter ved behandling av saker fra egen School. (Har ikke vara)
 • To vitenskapelig ansatte fra hver School (professor eller dosent) Møter ved behandling av saker fra egen School. (Oppnevnt av rektor for to år sammen med oppnevning av personlig vara)

Sekretariat

 • HR-direktør, eller en HR-direktør utpeker. Vedkommende har tale- og forslagsrett i møtet.

Sekretær for ansettelsesutvalget

Arbeidsoppgaver og -form

Utvalget skal fatte vedtak i følgende saker

 • Godkjenne utlysningstekst for ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger.
 • Vurdere søknader om opprykk, herunder oppnevne sakkyndig vurderingskomité ved kvalifiserte søknader.
 • Oppnevne sakkyndig komité ved ansettelser til UF-stillinger.
 • Innstille til vedtak om ansettelser og opprykk i alle undervisnings- og forskerstillinger til rektoratet.

Utvalget skal uttale seg i følgende saker 

 • Utvikling og godkjenning av høyskolens planer for faglig kompetanseutvikling, herunder planer for rekruttering av faglig kompetanse der høyskolen kan komme i fare for ikke å møte studietilsynsforskriftens krav.
 • Spørsmål om faglig nedbemanning.

Utvalget skal også 

 • Orienteres om høyskolens ressursregnskap, med mulighet for å uttale seg.
 • Delta i tilsettingsprosessen i faglige lederstillinger gjennom deltakelse i prosessen med en av de faste medlemmene (i tillegg til leder).

Arbeidsform 

 • Ansettelsesutvalget skal arbeide i tråd med interne retningslinjer for arbeid i råd og utvalg.
 • Utvalget avholder møter månedlig, gitt at det er saker til behandling. Utvalget kan sette opp ekstraordinære møter ved behov.
 • Utvalget avgjør saker i møte, og er vedtaksfør når minst leder/varamedlem for leder og to andre medlemmer er tilstede.
 • I saker der ansettelsesutvalget foretar endelige vedtak er styret ved Høyskolen Kristiania klageorgan.
 • Sekretariatet sender ut dagsorden og saksdokumenter senest en uke før møtedato, og fører protokoll under møtet.

Retningslinjer for opprykk

Del 1 - Saksbehandling av søknader om opprykk

Oppnevning av sakkyndig komite 

 • Søker om kompetanseopprykk sender sin søknad til instituttleder, som videresender den til administrativ leder ved sin School.
 • Schoolen eller instituttet videresender søknaden og forslag til oppnevning av fagspesialister til ansettelsesutvalget ved sekretær. Forslag til fagspesialister kan kun sendes sammen med søknaden eller etter at søknad er innlevert.
 • Ansettelsesutvalget oppnevner formelt den sakkyndige komiteen [1].
 • HR følger opp oppnevnelsen ved å inngå kontrakt med de sakkyndige, og sørge for avlønning. 

Sammensetning av sakkyndige komiteer

Professoropprykk – opprykkforskriften, §2-2 (8)

 • 3 personer med professorkompetanse eller tilsvarende på søkerens fagområde.
 • Kun ett medlem i komiteen kan være fra samme institusjon som søkeren, og vedkommende kan ikke lede komiteen.
 • Ett medlem av bedømmelseskomiteen kan og bør være fra søkerens egen institusjon.
 • Begge kjønn bør være representert.
 • Så langt det er mulig skal komiteen ha ett medlem fra et annet land. 

Dosentopprykk – opprykkforskriften, §2-3 (7)

 • 3 spesialister på søkerens fagområde hvorav en må ha professorkompetanse, og de øvrige to må inneha dosentkompetanse eller tilsvarende på søkerens fagområde.
 • Kun ett medlem i komiteen kan være fra samme institusjon som søkeren, og vedkommende kan ikke lede komiteen.
 • Ett medlem av bedømmelseskomiteen kan og bør være fra søkerens egen institusjon.
 • Begge kjønn bør være representert.
 • Så langt det er mulig og naturlig gitt fagområdet, så skal komiteen ha ett medlem fra et annet land.
 • Spesialsakkyndige kan ved behov oppnevnes for deler av dokumentasjonen som er sendt inn. 

Førsteamanuensisopprykk – opprykkforskriften, §2-4 (4)

 • 3 spesialister på søkerens fagområde hvorav en må ha høyere kompetanse enn førsteamanuensis, og de øvrige to må ha minimum førsteamanuensiskompetanse.
 • Minst ett av medlemmene i utvalget må være ansatt i et fagmiljø som har fått ansvar for doktorgradsutdanning, men dette kan fravikes for søknad om opprykk etter kunstneriske kvalifikasjoner.
 • Kun ett medlem i komiteen kan være fra samme institusjon som søkeren, og vedkommende kan ikke lede komiteen.
 • Ett medlem av bedømmelseskomiteen kan og bør være fra søkerens egen institusjon.
 • Begge kjønn bør være representert.
 • Spesialsakkyndige kan ved behov oppnevnes for deler av dokumentasjonen som er sendt inn. 

Førstelektoropprykk – opprykkforskriften, §2-4 (4) 

 • 3 spesialister på søkerens fagområde hvorav en må ha høyere enn førstestillingskompetanse, og de øvrige to må ha minimum førstestillingskompetanse.
 • Kun ett medlem i komiteen kan være fra samme institusjon som søkeren, og vedkommende kan ikke lede komiteen.
 • Ett medlem av bedømmelseskomiteen kan og bør være fra søkerens egen institusjon.
 • Begge kjønn bør være representert.
 • Spesialsakkyndige kan ved behov oppnevnes for deler av dokumentasjonen som er sendt inn. 

Høyskolelektoropprykk – opprykkforskriften, §2-5 (2), (4)

 • Hvis kriteriene under opprykkforskriftens §1-1 og §1-6 er oppfylt, kan søknaden bedømmes administrativt uten sakkyndig komité.
 • I tilfeller hvor det må nedsettes en sakkyndig komité, skal den bestå av 2 sakkyndige i søkerens fagområde, hvorav ingen av de sakkyndige kan være knyttet til institusjonen. 

De sakkyndiges habilitet 

De sakkyndige skal så langt det er mulig ikke ha nær tilknytning til noen av søkerne, eller fordel eller ulempe av å bedømme dem. Både instituttet som foreslår sakkyndige, ansettelsesutvalget som gjør den formelle oppnevnelsen, og de sakkyndige selv, plikter å si fra om forhold som kan svekke tilliten til den sakkyndiges upartiskhet. 

Enhver kjennskap til søker er imidlertid ikke ensbetydende med inhabilitet. I tilfeller hvor habilitet innledningsvis har vært et spørsmål, uten at dette har diskvalifisert den sakkyndige fra oppdraget, så skal det likevel i den skriftlige oppnevningen av sakkyndig komité, og i den sakkyndige komiteens tilrådning, gjøres kort rede for hvilke spørsmål som har vært drøftet, og hvilke konklusjoner som har blitt trukket [2]. 

Sakkyndig komites arbeidsform 

 • Den sakkyndige komiteen forventes å arbeide som et utvalg, men ansettelsesutvalget kan – hvis det foreligger vektige grunner til det – innvilge at de sakkyndige avgir individuelle vurderinger.
 • Den sakkyndige komiteen kan be om utfyllende dokumentasjon dersom søknaden er mangelfull, men de sakkyndige er ikke pliktig til å gjøre dette. 

Sakkyndig komite og søkeren må ikke ha direkte kontakt 

 • Søkeren må ikke ta direkte kontakt med den sakkyndige komiteen etter at søknaden er levert inn.
 • Den sakkyndige komiteen må på sin side heller ikke kontakte søkeren direkte for å innhente tilleggsdokumentasjon eller andre opplysninger.
 • Ved behov skal den sakkyndige komiteen be sekretæren for ansettelsesutvalget om å etterspørre tilleggsdokumentasjon, eller andre opplysninger fra søker. 

Innsigelse på sakkyndig komites tilrådning 

Så snart den sakkyndige komiteens tilrådning foreligger, får søkeren oversendt en kopi. Søkeren har ikke klageadgang, men kan innen to uker etter å ha mottatt tilrådningen, levere eventuelle innsigelser mot saksbehandlingen og/eller de sakkyndiges uttalelse. En slik innsigelse må leveres skriftlig til sekretæren for ansettelsesutvalget. De sakkyndige vil bli gjort kjent med søkerens innsigelse, og kan eventuelt avgi en tilleggsuttalelse som svar på innsigelsen før endelig vedtak fattes av ansettelsesutvalget [3]. 

Vedtak om opprykk 

 • Ansettelsesutvalget vurderer de sakkyndiges tilrådning, hvis aktuelt søkerens innsigelse og de sakkyndiges svar på den, og vedtar om opprykk skal tildeles eller avslås.
 • Den sakkyndige komiteens tilrådning må enstemmig og utvilsomt erklære søkeren kompetent for opprykk for at dette skal kunne innvilges [4]. 

[1] Jamfør Opprykksforskriften, § 2-2 (7), § 2-3 (7), § 2-4 (4), § 2-5 (2)

 [2] Forvaltningsloven, § 6 og § 8

 [3] Opprykksforskriften, § 2-2 (12) og (13), § 2-3 (11), § 2-4 (6) og (7), §2-5 (3) 

[4] Opprykksforskriften, § 2-2 (13), § 2-3 (11), § 2-4 (7), § 2-5 (4)

Del 2 - Fremgangsmåte for søker om opprykk

Hvem kan søke om kompetansevurdering for opprykk 

 • Du kan søke om kompetansevurdering for opprykk til professor, dosent, førsteamanuensis og førstelektor gitt at du er ansatt i fast eller åremålsstilling ved Høyskolen Kristiania i et omfang på minst 50% [1].
 • Du kan søke kompetansevurdering for opprykk til høgskolelektor [2] forutsatt at du er ansatt i et stillingsomfang på minst 50% ved Høyskolen Kristiania.

 Hvem kan ikke søke opprykk 

 • Førsteamanuensis ansatt i åremål på innstegvilkår kan ikke søke om opprykk [3].
 • Det er heller ikke anledning til å søke opprykk til professor eller dosent i forbindelse med at man søker på en undervisnings- og forskerstilling som er utlyst på et lavere stillingsnivå enn professor/dosent [4].

To karriereveier

Professorløpet 

 • Professor
 • Førsteamanuensis/førstebibliotekar
 • Høyskolelektor
 • Høyskolelærer

 Dosentløpet 

 • Dosent
 • Førstelektor/førstebibliotekar
 • Høyskolelektor
 • Høyskolelærer

Opprykk innvilges ett stillingsnivå om gangen. 

Ikke mulig å søke overgang mellom karriereveier

Dersom du har fått innvilget opprykk til førstelektor eller førsteamanuensis, så kan du ikke søke overgang fra den karriereveien du er begynt på, og over i motsatt karriereløp.

Faglig forankring av søknad om opprykk

Opprykk kan bare søkes innenfor de fag eller emner som inngår i gradene Høyskolen Kristiania tildeler, og som søker er tilsatt i [5].

Årlig søknadsfrist

Høyskolen Kristiania behandler søknader om opprykk en gang i året. Årlig søknadsfrist er 31. august.

Unntak fra den årlige søknadsfristen

I følgende tilfeller vil søknader om opprykk bli behandlet løpende gjennom året: 

Bestått disputas 

Hvis du har bestått disputas ved et akkreditert norsk eller nordisk doktorgradsprogram, eller har avlagt doktorgrad på tilsvarende nivå, så kan ansettelsesutvalget vedta opprykk administrativt uten at det er foretatt en sakkyndig vurdering først. Fremstill dokumentasjon på bestått disputas og pedagogisk basiskompetanse til ansettelsesutvalget ved Høyskolen Kristiania. 

Opprykk til høyskolelektor som oppfyller § 1-1 og § 1-6 

Hvis du søker om opprykk til høyskolelektor og kan imøtekomme opprykkforskriftens § 1-1 og 1-6, så kan ansettelsesutvalget vedta opprykk administrativt uten at det er foretatt en sakkyndig vurdering først [6]. Fremstill dokumentasjon på at forskriftens § 1-1 og § 1-6 er oppfylt til ansettelsesutvalget ved Høyskolen Kristiania. Dersom ansettelsesutvalget mener at det må nedsettes en sakkyndig komité, så må søker imidlertid søke på vanlig måte til den årlige søknadsfristen. 

Ekstern kompetanseerklæring 

Hvis du har fått en kompetanseerklæring i din favør fra en ekstern norsk akkreditert institusjon, så kan denne erklæringen fremstilles for ansettelsesutvalget, som kan vedta opprykk på dette grunnlaget. Ansettelsesutvalget står imidlertid fritt til å avgjøre i hvert tilfelle om den eksterne kompetanseerklæringen er fyllestgjørende for å kunne tildele opprykk, eller om det vil nedsette en sakkyndig komité selv [7]. Dersom ansettelsesutvalget mener at det må nedsettes en sakkyndig komité, så må søker forholde seg til den årlige søknadsfristen. 

Kompetansevurdering ifm. tilsetting 

Hvis du er jobbsøker til minst 50% fast eller åremåls UFF-stilling ved Høyskolen Kristiania, så kan du få din kompetanse vurdert utenfor den årlige søknadsfristen for opprykksøknader. 

Innlevering av søknad 

 • Søker om kompetanseopprykk sender sin søknad til eget institutt.
 • Søker bærer hele ansvaret for å se til at søknaden som leveres er komplett. Selv om den sakkyndige komiteen kan be om utfyllende dokumentasjon dersom søknaden er mangelfull, så er de sakkyndige ikke pliktig til å gjøre dette. 

Søker må ikke ta direkte kontakt med sakkyndig komite 

Søker må ikke ta direkte kontakt med den sakkyndige komitéen, verken før eller etter at søknaden er levert inn. 

Behandlingstid 

 • 3 måneder for opprykksøknader som leveres til den årlige søknadsfristen 31. august.
 • 2 måneder dersom kompetansevurderingen skjer utenom den årlige søknadsfristen. 

Innsigelse på sakkyndig komites tilrådning 

 • Så snart den sakkyndige komiteens tilrådning foreligger, får søkeren oversendt en kopi.
 • Søkeren har ikke klageadgang, men kan innen to uker etter å ha mottatt tilrådningen levere en innsigelse mot saksbehandlingen og/eller de sakkyndiges uttalelse. En slik innsigelse må leveres skriftlig til sekretæren for ansettelsesutvalget.
 • De sakkyndige vil bli gjort kjent med søkerens innsigelse, og kan eventuelt avgi en tilleggsuttalelse som svar på innsigelsen før endelig vedtak fattes av ansettelsesutvalget [8]. 

Ikrafttredelse for lønnsjustering 

Søknad til den årlige søknadsfristen 

Når søknad er sendt til den årlige søknadsfristen 31. august, vil et innvilget opprykk gi en lønnsjustering med tilbakevirkende kraft til 1. september. 

Søknad etter bestått disputas 

Når opprykk innvilges etter bestått disputas, vil opprykket gi en lønnsjustering med tilbakevirkende kraft til den første dagen i måneden etter bestått doktorgradsprøve. Dokumentasjon på bestått disputas må forevises ansettelsesutvalget før en lønnsjustering kan tre i kraft. 

Søknad utenom den årlige søknadsfristen 

Når opprykk innvilges utenom den årlige søknadsfristen, vil opprykket gi en lønnsjustering med tilbakevirkende kraft til den første dagen i måneden etter at søknaden ble levert inn. 

Søknad om kompetansevurdering i forbindelse med tilsetting 

Når kompetanseopprykk innvilges i forbindelse med tilsetting, vil lønnen justeres i kontrakten som inngås. 

Innvilget opprykk får ingen konsekvenser for stillingshavers arbeidsoppgaver 

Opprykk er personlig og får jf. §2-4 (1), §2-3 (1) og §2-2 (1) ingen konsekvenser for stillingsinnehaverens arbeidsoppgaver. 

Ventetid mellom søknader om opprykk 

 • En forutsetning for å få innvilget opprykk er at søknaden er underbygget av et solid grunnlag med pågående faglig aktivitet. Dette tar tid å opparbeide, og derfor løper det normalt minst 2-5 år mellom hvert stillingsopprykk på karrierestigen.
 • Både den som søker og Høyskolen Kristiania har sterk interesse av at opprykk innvilges. I motsatt fall får søker to års karantenetid før ny søknad kan fremmes. Lever derfor ikke uferdige søknader. Det er bedre at du bruker ett år ekstra på å opparbeide et utvilsomt grunnlag for opprykk, enn at du får avslag og to års karantenetid.
 • Hvis en søknad om opprykk til professor eller dosent avslås, så må det gå minimum to år fra datoen Høyskolen Kristiania mottok søknaden, til søker kan fremme ny søknad [9]. Ventetiden gjelder også hvis søknaden trekkes etter at den formelt er levert inn.
 • Hvis en søknad om opprykk til førstelektor, førsteamanuensis og høyskolelektor avslås, så vil to års ventetid løpe fra datoen søkeren mottok avslaget [10]. 

[1]          Opprykksforskriften, § 2-2 (1), § 2-3 (1) og § 2-4 (1) 

[2]          Opprykksforskriften § 2-5 (1) 

[3]          Opprykksforskriften, § 2-2 (1) samt Forskrift om ansettelse på innstegvilkår § 2 

[4]          Opprykksforskriften, § 2-2 (3), § 2-3 (3) 

[5]          Opprykksforskriften § 2-2 (2), 2-3 (2) og § 2-4 (2) 

[6]          Opprykksforskriften § 2-5 (4) 

[7]          Opprykksforskriften § 2-1 

[8]          Opprykksforskriften, § 2-2 (12) og (13), § 2-3 (11), § 2-4 (6) og (7), §2-5 (3) 

[9]          Opprykksforskriften § 2-2 (6), § 2-3 (6) 

[10]        Opprykksforskriften § 2-4 (9), § 2-5 (6)

Del 3 - Retningslinjer for de sakkyndige som vurderer kompetanse

Regelverk 

Den sakkyndige komiteen skal basere sin vurdering av kompetanse på:

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 • Veiledende retningslinjer utarbeidet av fakultetsrådene under Universitets- og høgskolerådet (heretter UHR). UHR har ikke laget veiledere for opprykk til alle stillingsnivåer eller alle fagområder, men der det foreligger en veileder fra UHR, så skal den sakkyndige komiteen legge denne til grunn for sin bedømmelse.

 Krav til den sakkyndige komiteens skriftlige tilrådning 

 • Den sakkyndige komiteen skal levere en samlet, skriftlig tilrådning. Dersom en eller flere av komitemedlemmene av særskilte årsaker har avgitt en individuell uttalelse til komiteen, så skal komiteen like fullt levere en samlet, skriftlig tilrådning til ansettelsesutvalget. Leder av komiteen har ansvar for å påse at dette skjer.
 • Høyskolen Kristianias Mal for sakkyndig komites kompetanseerklæring skal brukes som utgangspunkt for denne skriftlige tilrådningen. Den sakkyndige komiteen mottar denne malen fra sekretæren for ansettelsesutvalget.

Tilrådningen skal 

 • Redegjøre for grunnlaget for vurderingen, dvs. om søker er vurdert på kunstnerisk eller vitenskapelig grunnlag, hvilket fagområde, paragrafer og ledd som er påberopt og eventuelt hvilken veileder fra UHR som er lagt til grunn.
 • Tilrådningen skal også oppgi hvilket dokumentasjonsgrunnlag som er levert og bedømt.
 • Vurdere søkerens formelle kvalifikasjoner, herunder utdanning og relevant yrkespraksis.
 • Vurdere dokumentasjonsgrunnlaget over faglig kompetanse som er levert til bedømming. De ulike delene av dokumentasjonen omtales enkeltvis eller gruppevis.
 • Vurdere dokumentasjonsgrunnlaget over søkerens praktisk-pedagogiske kompetanse.
 • Vurdere eventuell prøveforelesning eller andre kunstneriske prøver som er gjennomført.
 • Vurdere yrkeserfaring og annen meritterende virksomhet.
 • Redegjøre for komiteens bedømmelse av søkerens samlede kvalifikasjoner på grunnlag av dokumentasjon og eventuelle prøver. Hvis kompetansen vurderes i forbindelse med tilsetting, skal søkerens samlede kvalifikasjoner også sees i forhold til de spesifikke kvalifikasjonskrav som er angitt i stillingsbetenkningen.
 • Redegjøre for om innstillingen er enstemmig eller om det på noe punkt er dissens, og redegjøre for eventuelle dissenser. 

Presiseringer av regelverket 

I styresak nr 23.6 Reglement for opprykk av 3. september 2018, har styret ved Høyskolen Kristiania vedtatt følgende presiseringer til opprykksforskriftens kapittel 2 §2-2 (5) Bedømmelsen skal skje på grunnlag av dokumentert vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse: 

For vitenskapelig professorkompetanse: 

 • I forskriftens kapittel 1 §1-2 (1) kreves det «Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder». Høyskolen Kristiania praktiserer dette med at det i «vitenskapelig produksjon» inngår både arbeider som allerede er publisert og arbeider som er antatt for publisering hvor det foreligger skriftlig bekreftelse på dette.
 • For tilsetting i utlyst professorstilling tillegges siste 6 års vitenskapelig produksjon stor vekt.
 • I forskriftens kapittel § 1-2 (3) kreves det: I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:
  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
 • Dersom særlig grunner tilsier det kan søkere til stilling som professor som ikke fyller kravene til universitetspedagogisk basiskompetanse (jf. forskriftens § 1-4 (3)) gis en toårsfrist fra tiltredelse for å oppfylle disse. Dette gjelder primært for utenlandske søkere og for søkere til kombinert professor II-stilling med hovedansettelse i annen type virksomhet. Hovedregelen ved ansettelse i professorater er imidlertid at kravet skal være oppfylt på ansettelsestidspunktet.
 • Erfaring som veileder på doktorgradsnivå er ikke et krav for å få innvilget professoropprykk, da høyskolen ikke har egen forskerutdanning [1]. Kompetanse tilsvarende doktorgradsveiledning kan dokumenteres på andre måter, eksempelvis gjennom kollegaveiledning, mentorordninger, fagfellevurdering, ledelse av forskningsprosjekter, m.v.

For kunstnerisk professorkompetanse: 

 • I forskriftens kapittel 1 §1-2 (2) kreves det «Omfattende kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard og relevant bredde og fordypning i faget eller disiplinen på høyeste nivå». Høyskolen Kristiania praktiserer at det for kunstnerisk professorkompetanse kreves kunstnerisk virksomhet på høyeste nivå etter internasjonal standard dokumentert gjennom offentlig tilgjengelige kunstneriske produksjoner i anerkjente formidlingskanaler. Utover dette forutsettes det dokumentert dyp forståelse av eget fagområde og bred innsikt i tilgrensende områder.
 • For tilsetting i utlyst professorstilling tillegges siste 6 års produksjon stor vekt.
 • Det skal videre legges vekt på evnen til å initiere og lede prosjekter. Dette kan dokumenteres ved veiledning av studenter på alle nivåer, initiering og ledelse av skapende og kunstneriske prosjekter, faglig-administrativ erfaring mv. Det stilles ikke krav om veiledning av stipendiater innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved vurdering av professoropprykk.
 • I forskriftens kapittel § 1-2 (3) kreves det: I tillegg til de krav til grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå som er gitt til stilling som førsteamanuensis, skal det dokumenteres:
  • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ ph.d.- nivå
  • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap.
 • Dersom særlig grunner tilsier det kan søkere til stilling som professor som ikke fyller kravene til universitetspedagogisk basiskompetanse (jf. forskriftens § 1-4 (3)) gis en toårsfrist fra tiltredelse for å oppfylle disse. Dette gjelder primært for utenlandske søkere og for søkere til kombinert professor II-stilling med hovedansettelse i annen type virksomhet. Hovedregelen ved ansettelse i professorater er imidlertid at kravet skal være oppfylt på ansettelsestidspunktet. 

[1] Her er vi på linje med OsloMet, hvor professoropprykk på kunstfaglig grunnlag kan innvilges uten at kandidaten har veiledningserfaring på doktorgradsnivå. OsloMets veileder til opprykksforskriften: Det stilles ikke krav om veiledning av stipendiater innen kunstnerisk utviklingsarbeid ved vurdering av professoropprykk. 

Kilder 

Lover og forskrifter

UHRs veiledninger 

Retningslinjer ved andre UH-institusjoner 

Styresaker 

 • Høyskolen Kristiania styresak nr. 145 av 1. juni 2018; Tentativt mandat for ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger.
 • Høyskolen Kristiania styresak nr 23.6 Reglement for opprykk av 3. september 2018; Presisering til regelverket for bedømming av professorkompetanse.