For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i Visual Effects må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse. For at vi skal kunne vurdere dette, må du levere en opptaksprøve. Oppgave 1 og 2 er obligatoriske. I tillegg skal du velge ut og levere inn én av de fire valgfrie oppgavene. Til sammen skal du levere tre oppgaver.

Oppgave 1 (obligatorisk)

Vis oss tre arbeider du har laget i løpet av de siste årene som viser dine kreative ferdigheter. Medium for bildet er valgfritt. Det kan være video, fotografi, tegning, maleri, rendret 3D etc. For video er maks lengde 1 minutt og 30 sekunder. Ta et utdrag hvis du har en lengre video. Legg ved en kort tekst (1-2 setninger) som beskriver arbeidene, dato og din rolle. Er det gruppearbeid kan du beskrive hva du var ansvarlig for og ditt bidrag i gruppearbeidet.

* video som kun er klippet av deg kvalifiserer ikke som arbeider for oppgave 1. Vi ønsker å se materialet der du har vært med å skape det visuelle.

Oppgave 2 (obligatorisk)

Intensjonsbrev - Vi ser etter studenter som er målbevisste, engasjerte, motiverte og innstilt på å fullføre studiet. Fortell litt om deg selv. Maks lengde 500 ord. 

Inkluder minimum følgende informasjon:

 • Hvorfor vil du studere Visual Effects på Westerdals institutt for film og medier ved Kristiania?
 • Hva er Visual Effects for deg. Hva mener du Visual Effects handler om?
 • Hvorfor skal vi velge deg?


Av de valgfrie oppgavene skal du velge en. Fortell oss hvorfor du valgte akkurat den oppgaven? Hvor mye tid har du brukt på denne oppgaven og hvordan disponerte du tiden?

Oppgave 3 (valgbar)

Ta tre kreative bilder som viser hvem du er uten å vise ansiktet eller kroppen din, men bare objekter, landskap, arkitektur eller andre ting du mener representerer deg. Fokusèr på bruken av lys og og rule of thirds for komposisjonen.

Oppgave 4 (valgbar) 

Velg en av de to scenene nedenfor og gjenskap din versjon gjennom et fotografi. Legg vekt på komposisjonen, fargene og lyset i scenen. Scenen skal gjenskapes fra begynnelsen og ikke ved bruk/redigering av originalbilde.

Oppgave 5 (valgbar) 

Nedenfor har du et bilde av campusen vår i Oslo. Forestill deg denne 150 år frem i tid. Hvordan ser det ut? Hva har skjedd? Hvordan ville gatene og byggene se ut? Denne oppgaven er helt åpen, men prøv og visualiser verden så langt frem i tid. Ta utgangspunkt i bildet, last det ned og bruk digitale verktøy til å skape din visjon. Du står helt fritt til å redigere bilde ved å klippe ut eller legge til elementer.

Oppgave 6 (valgbar)

Her skal du skape en verden ved å laste ned følgende greenscreen-bilde:

Bruk dette greenscreen elementet og legg til en bakgrunn. Prøv å få alt til å henge sammen visuelt både fargemessig, med tanke på perspektiv og lyset. Det kan også være ting i forgrunnen.

Informasjon om opptaket

Om opptaksprosess – opptaksprøve og intervju
For å bli tatt opp ved Bachelor i Visual Effects kreves:

 • generell studiekompetanse*
 • gjennomført og bestått todelt opptaksprøve


Opptaksprosessen er todelt og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Det er kun de kvalifiserte søkerne med høyest poengsum fra de innsendte arbeidene som går videre til intervjuet. Både prøve og intervju må gjennomføres for å kunne bli tilbudt plass. Ved Bachelor i Visual Effects skal du levere to obligatoriske og én av de fire valgfrie oppgavene, til sammen tre arbeider.

* Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 
For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per oppgave som du skal besvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du går inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.
Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som skal benyttes ved levering av opptaksprøven
Når du skal levere opptaksprøvefiler kan du benytte følgende formater avhengig av hvilke oppgaver du har valgt og hva du skal levere:

 • Tekst / tekst og bilder i samme dokument levers i en PDF-fil
 • Bilder leveres som JPG-filer eller JPEG-filer
 • Lydopptak leveres som MP3-filer
 • Film leveres som MP4 – eller MOV-filer (H.264 kompresjon)


Vurdering og rangering av opptaksprøver

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner på neste side. Dersom du består opptaksprøven er du kvalifisert for opptak. Ved flere søkere enn studieplasser vil de med høyest poengsum fra opptaksprøven bli tilbudt studieplass; de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens vurderingsskala.

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes.

Andre kolonne, Begrunnelse / beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere.

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

Ved vurderingen gir vi først en samlet vurdering av de innsendt arbeidene. Dersom du kommer til intervjuet, vil dette fungere justerende, det vil si at vi kan opprettholde den poengsum som er satt eller justere denne opp eller ned med inntil 15 poeng ut fra samtalen og refleksjonen rundt arbeidene dine.

KRITERIUM

BEGRUNNELSE / BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Arbeidsinnsats og faglig engasjement

Den enkelte studentens innsats i studiet påvirker de andres studie-kvalitet. Potensialet for god arbeidsinnsats er derfor avgjørende. Vi ser etter:

 • Motivasjon/interessen for å studere Visual Effects
 • God arbeidsinnsats i søknaden
 • Tydelig interesse for studiefeltet eller relevante beslektete fagfelt
 • Tidligere engasjement i læring, arbeid eller fritidssysler
 • Om du har grunnleggende kunnskap om innhold og oppbygging av studieprogrammet og om studiearbeidet, samt en nysgjerrighet for bransjen – kunnskap om studiets innhold og form er avgjørende for gjennomføring av studiet og forventninger til fremtidig yrkesaktivitet
 • Interesse for studiefeltet og for bransjen

Vurderes samlet ut fra alle de innsendte arbeidene, og kan gi opptil 50 av i alt 100 poeng. Poengene kan justeres under et eventuelt intervju.

Kreativt potensial

Alle studenter må kunne arbeide med kreativ utvikling. Vi ser etter:

 • Evnen til å utforme en god kreativ idé
 • Evnen til å bruke komposisjon og samspill mellom lys og farge til å skape motiver
 • Originalitet: graden av selvstendighet/egen stemme i et utrykk
 • Refleksjonsevne

 

Vurderes per hvert av de innsendte arbeidene, og kan i sum gi opptil 50 av i alt 100 poeng. Poengene kan justeres under et eventuelt intervju.

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

 • Tlf: 22 59 60 00
 • E-post: studier@kristiania.no