Opptaksprøven til Bachelor i populærmusikk har fire deler: Prøvespill på hovedinstrument, gehørtest, samtale og teoritest. 

Egenvurderingsskjema 
Last ned og fyll ut skjema for egenvurdering (PDF). Ferdig utfylt egenvurdering må lastes opp via Min Side senest innen 15. april 2024. (Dersom du ikke laster opp egenvurdering vil du ikke kunne bli invitert til opptaksprøve.) 

Opptaksprøven 
Opptaksprøvene foregår fra 6. til 8. mai 2024. Alle søkere har en 30 minutters individuell opptaksprøve med prøvespill på hovedinstrument, gehørtest og samtale. I tillegg til denne har alle en teoritest. Alt vil foregå på samme dag, og du vil få egen innkalling med dato og oppmøtetidspunkt.

Den individuelle opptaksprøven varer i ca. 30 minutter. Hovedinstrument teller 40 prosent, og de tre andre kriteriene teller 20 prosent hver (inkludert teoritest). For hovedinstrumentdelen står du fritt i hva du vil fremføre innenfor en tidsramme på ca. 10 minutter.

Vi ønsker å høre deg med en form for komp, som aller enklest kan være i form av en lydfil. Du kan også ta med flere musikere, men da må du gjøre det så enkelt som mulig med opp- og nedrigg innenfor tiden vi har. 
Komitéen består av to lærere og en tredjeårs-student. Komitéen ser og lytter etter musikalitet / uttrykk, originalitet / kreativitet, formidling, form- og sjangerforståelse, musikalsk potensial og generell instrumentbeherskelse. 

Komitéen består av to lærere og en tredjeårs-student. Komitéen ser og lytter etter musikalitet / uttrykk, originalitet / kreativitet, formidling, form- og sjangerforståelse, musikalsk potensial og generell instrumentbeherskelse. 

Gehørtesten skjer muntlig rett etter prøvespillet (detaljer om innhold finnes i skjemaet med vurderingskriterier). I samtalen tar vi utgangspunkt i egenvurderingen i søknaden din, og prøver å bli litt kjent med deg. Vi er opptatt av hvorfor du har valgt å søke populærmusikkstudiet hos oss, og vil finne ut noe om din faglige bakgrunn og potensial. 

I tillegg til den individuelle opptaksprøven har du en skriftlig teoritest. Denne ligner på teoritester ved andre høyskoleutdanninger i musikk og dekker grunnleggende notasjon og teorikunnskap, men den har ingen oppgaver knyttet til klassisk satslære eller til musikkhistorie (detaljer om innhold finnes i skjemaet med vurderingskriterier). 

Etter gjennomført opptaksprøve 
Søkere som består opptaksprøven, blir rangert på bakgrunn av denne. Når rangeringen er klar, får du beskjed på e-post om du får tilbud om studieplass eller plass på venteliste. Er du på venteliste, får du beskjed om hvilken plass du har. Blir det ledig plass for ditt instrument, sender vi ut tilbud i henhold til plassering på venteliste.

Ved eventuell sykdom 
Av praktiske grunner kan det ikke holdes av studieplasser i det ordinære opptaket som følge av sykdom i opptaksperioden. Søkere som blir syke kan innkalles til utsatt opptaksprøve dersom det er ledig plass på det aktuelle studieprogrammet etter det ordinære opptaket.

Søkere som blir syke i forbindelse med en opptaksprøve, må så raskt som mulig sende skriftlig beskjed til studieadministrasjonen vedlagt eventuell søknad om utsatt søknadsprøve. Husk å legge ved legeattest.

Generell studiekompetanse
Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 
For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder. 

Vurderingskriterier 

Når vi vurderer opptaksprøvene, benytter opptakskomitéen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i hvert kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens vurderingsskala. 

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes. Andre kolonne, Begrunnelse / beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere. Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer hvert kriterium.

Kriterium

Begrunnelse/beskrivelse

Vurderingsgrunnlag

Ferdigheter på hovedinstrument

Ferdighetsnivå testes praktisk. Vurderingskriterier, prøvespill: Musikalitet
/ uttrykk, originalitet / kreativitet, formidling,
form- og sjangerforståelse, musikalsk potensiale, generell instrumentbeherskelse.

Prøvespill varighet ca 10 min. Vekt 40%.

Gehør

Ferdighetsnivå testes muntlig. Treklanger
og firklanger (lytte og gjenkjenne), skalaer (synge dur-/moll-skalaer), intervaller (lytte og gjenkjenne, synge), melodifraser (lytte og synge), rytme (lytte og klappe/gjengi). Kobling av grunnleggende teoretisk forståelse og praktisk ferdighet er en viktig kompetanse her.

Muntlig gehørtest, varighet ca. 10 min.
Vekt 20%

Refleksjon

Refleksjon, kommunikasjon, motivasjon, samarbeid: Søkerens evne til å
kunne reflektere over, og kommunisere om, egne estetiske valg; musikalsk, skriftlig og muntlig. Søkerens interesse for, og kjennskap til fagfeltet, og tanker om hvordan hun/han vil bruke utdanningen i sin videre karriere.

Samtale, varighet ca. 10
min. Vekt 20%. Samtalen
tar utgangspunkt i søknad med egenvurdering inkludert vedlagt dokumentasjon og attester.

Teorikunnskap

Kunnskapsnivå testes skriftlig. Grunnleggende notasjon, besifring, tonenavn, intervaller, fortegn, transponering og trinnanalyse, skalaer og form-notasjon (tegn som DC, coda mv).

Skriftlig teoritest, varighet inntil én time. Vekt 20%.

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

  • Tlf: 22 59 60 00
  • E-post: studier@kristiania.no