For å lykkes med studieprogrammet Bachelor i Manus må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. For at vi skal kunne vurdere dette, leverer alle søkere en opptaksprøve som består av tre obligatoriske oppgaver. Oppgavene leveres i pdf-format og tekstene samles i ETT hoveddokument med deloverskrifter for hver oppgave. Filen skal navnes med «Opptaksprøve Manus» og etternavnet til søkeren. 

NB: Dersom mood-board leveres som powerpoint er dette en egen fil, også denne merkes med “Opptaksprøve Manus” og søkerens etternavn. 

Oppgave 1: Fortelling 

Fortell om en hendelse fra eget liv som gjorde sterkt inntrykk på deg, og som du tenker at kunne danne et utgangspunkt for en kortfilm (en film på 8-12 minutter). Skriv fortellingen som en kort novelle på ca 1500 ord (ca 2-3 sider).

Format 12 pkt, 1.5 linjeavstand. 

Oppgave 2: Dramatisk tekst med visuelt materiale 

A. Skriv en scene i dramatisk form - altså en tekst med handling, dialog og sceneanvisninger - for minimum to karakterer. Scenen skal ha minst ett vendepunkt, altså et sted der handlingen skifter retning eller noe forandrer seg mellom personene. Ikke benytt sketsj eller tekster som er skrevet spesifikt for revyfremføring. Maks 3 manus-sider. 
 
B. Sammen med scenen legger du ved et avsnitt tekst – maks en halv side - der du kort beskriver hva slags historie scenen er en del av og hvorfor du vil skrive akkurat denne historien.
Format tekst 12 pkt.

C. Ved å samle 2-4 bilder i et «mood-board» skal du gi oss et inntrykk av hva slags visuelt univers du ser for deg for historien din. NB. Bildene skal kun vekke en stemning eller grunnfølelse du ønsker å skape og behøver ikke å vise et konkret sted eller konkrete karakterer. 
 
Format «mood-board»: pdf eller powerpoint.

Oppgave 3: CV og presentasjonstekst: Hvem er jeg som skrivende menneske? 

Skriv en tekst på maks 500 ord (1 side) der du forteller hva slags forhold du har til det å skrive og hva det betyr for deg. I etterkant av den personlige teksten legger du til en kort CV som omfatter fødselsår, skolegang/utdanning, kreativt/kunstnerisk arbeid du eventuelt har deltatt i tidligere, annen arbeidserfaring. NB: CV og erfaring er ikke avgjørende for opptak, det er kun informasjon som skal gi oss et mer helhetlig inntrykk av din tidligere utdanning og erfaring med skriving.

I den personlige teksten skal du besvare følgende spørsmål: 

 • Hva slags skrivearbeid har du gjort tidligere? 
 • Hvorfor vil du studere manusforfatterskap?  
 • Hvilke forventninger har du til manus-studiet?  
 • Hvorfor skal vi velge akkurat deg?  

Om opptaksprosess – opptaksprøve og intervju

Intervju
Opptaksprosessen er todelt og består av en opptaksprøve og et påfølgende intervju. Et utvalg søkere vil bli kalt inn til intervju når opptaksprøvene er vurdert. Kort tid etter intervjuet vil du få vite hvorvidt vi anser deg for kvalifisert og kan tilby deg studieplass.

Generell studiekompetanse
Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 
For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder.

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no.

Vurderingskriterier   

Vi rangerer opptaksprøvene etter følgende kriterier: 

 • Kreativt/dikterisk potensial 
  Kreativt/dikterisk potensial vil være synlig både i oppgavene og via intervjuet. Vi ser ikke primært på håndverk og teknikk, men på «stemme» og utviklingspotensial. Det er også viktig er at vi ser et formidlingsbehov hos søkeren – han eller hun må ha «noe på hjertet».   
 • Arbeidsinnsats og engasjement for faget  
  Her ser vi på arbeidsinnsats som er lagt i søknaden, men også på eventuell for-kompetanse som følger av tidligere interesse for fagfeltet eller andre kreative eller kunstneriske felt. Har du hatt interesse for arbeid med kreative uttrykk over tid, vil det være sporbart både i arbeider du leverer og i et eventuelt intervju.   
     
 • Generell studiekompetanse

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

 • Tlf: 22 59 60 00
 • E-post: studier@kristiania.no