Om opptaksprosessen

For opptak til Årsstudium og Bachelor i lydteknikk og musikkproduksjon er hovedregelen at du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole for å søke.

Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 
For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder.

Søkere til de to studiene rangeres etter oppnådde resultater i opptaksprosessen.

Opptaksprosessen foregår i to trinn – første trinn er innsending av motivasjonsbrev og kunstnerisk refleksjon. På bakgrunn av innsendt materiale kalles aktuelle søkere inn til trinn to, som foregår på campus. Her skal søkerne gjennomføre en gruppesamtale og noen enkle lyd- og musikkrelaterte oppgaver.
Opptaksprosessen og oppgavene er av samme type for søkere til både Årsstudium og Bachelor i lydteknikk og musikkproduksjon. Søkere til bachelorstudiet vil imidlertid få noe mer omfattende oppgaver enn søkere til årsstudium. Kandidater som søker opptak til begge studier gjennomfører oppgaver for opptak til bachelor, og rangeres til begge studier på bakgrunn av dette.

Søkere med annen bakgrunn kan vurderes for faglig godkjenning og opptak f.o.m. år 2. 

Hva vurderes du på / hva skal til for å komme inn?

På det innsendte materiale vurderer vi hvorvidt du som søker:

 • Er innforstått med innholdet i studiet, og fremstår motivert for dette
 • Klarer å sette din egen bakgrunn og kontekst i sammenheng med studiet og egne kunstneriske og yrkesmessige ambisjoner
 • Har evne til kunstnerisk refleksjon og formidling av dette

På gruppesamtaler og gjennom oppgaveløsning på campus vurderer vi:

 • Grunnleggende lytteferdigheter
 • Kunstnerisk/kreativ forståelse knyttet til lyd og musikk
 • Samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Grunnleggende forståelse av fagfeltet

I den samlede vurderingen av søkerne inngår altså flere elementer. Det betyr at man ikke forventes eller trenger å ha full score på alle kriterier for å få plass ved studiet – man kan være jevnt god på alt, eller dårlig på noe og god på noe annet, osv.

Opptakskrav, trinn 1 – innsendt materiale

Det første trinnet i prosessen består av tre deler som alle skal besvares. Søker velger selv om dette gjøres skriftlig eller i form av video m/tale.

Motivasjonsbrev, del 1
På ca. 250 ord, fortell om deg selv og din bakgrunn i lys av studiet du nå søker på.

Motivasjonsbrev, del 2
Med 300 – 500 ord, fortell hvorfor du ønsker å studere Lydteknikk og musikkproduksjon, og hva du ønsker å få ut av studiet. En god besvarelse forutsetter at du setter deg inn i studiets oppbygging og innhold, se informasjon her.

Kunstnerisk refleksjon
Med 500 – 700 ord, fortell om en lydproduksjon som har gjort inntrykk på deg. Dette kan være en konsertopplevelse, innspilt musikk, lyddesign til film/TV osv. Forsøk å beskrive hva ved lydbildet som gjorde inntrykk, og reflekter rundt hvorfor opplevelsen satte spor.

Opptakskrav, trinn 2 – samtale og oppgaveløsing

Basert på det første trinnet, kalles aktuelle søkere til både årsstudium og bachelor inn til trinn 2, bestående av følgende elementer:

 • Gruppesamtale
 • Balanseringsoppgave
 • Lyttetest

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

 • Tlf: 22 59 60 00
 • E-post: studier@kristiania.no