For å bli tatt opp til bachelorstudiet i låtskriving og musikkproduksjon må du gjennomføre og bestå en opptaksprøve i to deler. Basert på opptaksprøvene tilbys de beste søkerne plass. De øvrige søkerne som består opptaksprøven, settes på en rangert venteliste. 

Gjennomføring av opptaksprøven

I oppptaksprøvens Del 1 skal det leveres to musikalske arbeider og en refleksjonstekst. Dersom du går videre fra Del 1, så blir du innkalt til Del 2. Se beskrivelse nedenfor.

Del 1

Innledende opptaksprøve som skal sendes inn sammen med søknaden. Begge oppgavene i del 1 skal besvares.

 1. Kunstnerisk oppgave: Send inn to musikalske arbeider du har laget i løpet av de siste to årene, eksempelvis låter, produksjoner, beats, eller annet du mener representerer ditt kunstneriske uttrykk. Innlevering: To lydfiler samt eventuell låttekst.
 2. Refleksjonstekst (maks 750 ord, både a og b skal besvares):
  a) Beskriv prosessen bak innlevert materiale grundig og analytisk.
     - Hvilke verktøy er benyttet og på hvilken måte var du involvert i arbeidet?
     - Hvilke tanker og refleksjoner gjør du deg i dag over resultatet og din rolle?

  b) Motivasjon
     - Hvordan du tenker deg at du jobber med låtskriving og produksjon om fem år?
     - Hvilke erfaringer og kompetanser har du allerede skaffet deg som bidrar til å skape den muligheten?
     - Hvorfor velger du å søke hos oss? 

Innlevering: Lydfiler og tekstfiler.

Del 2

På bakgrunn av materialet innlevert i Del 1 vil utvalgte søkere gå videre til opptaksprøvens Del 2. I Del 2 skal to nye oppgaver utføres, og et intervju gjennomføres.

Hva skjer ved eventuell sykdom

Av praktiske grunner kan det ikke holdes av studieplasser i det ordinære opptaket som følge av sykdom i opptaksperioden. Søkere som blir syke kan innkalles til utsatt opptaksprøve dersom det er ledig plass på det aktuelle studieprogrammet etter det ordinære opptaket. Søkere som blir syke i forbindelse med en opptaksprøve, må så raskt som mulig sende skriftlig beskjed til studieadministrasjonen vedlagt eventuell søknad om utsatt søknadsprøve. Husk å legge ved legeattest.

Informasjon om opptaket

Om opptaksprosess – opptaksprøve og intervju

Studieprogrammet krever opptaksprøve. Denne skal dokumentere ferdigheter og kompetanse innen låtskriving og/eller produksjon. For å være opptaksberettiget er det et krav at opptaksprøven bestås. Prøven leder frem til en rangert inntaksliste hvor de med best resultat tilbys plass. Det formelle kravet er generell studiekompetanse.

Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 
For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder. 

Opptaksprøven er to-delt og består først av Del 1, en innledende runde. For de som går videre deles det ut en egen oppgave i opptaksprøvens Del 2, der søkeren også inviteres til et intervju. Det er kun de med best poengsum fra de innsendte arbeidene i opptaksprøvens Del 1 som går videre til Del 2. Både opptaksprøvens Del 1 og Del 2 må gjennomføres.

Innlevering av opptaksprøve
Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere antall filer beskrevet i dette informasjonsskrivet, og alle filene må lastes opp samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene før du går inn for å laste opp opptaksprøven.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter. Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater som kan benyttes: 

 • Tekst / tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil
 • Bilder leveres som JPEG-filer
 • Lydopptak leveres som mp3-filer
 • Film leveres som mp4-filer

Vurdering og rangering 
Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og intervjuet, vurderes etter de kriteriene du finner under. Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil de med høyest poengsum bli tilbudt plass, de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurderingskriterier

Første kolonne viser kriteriene som vurderes.
Andre kolonne beskriver hvilke faglige kvaliteter og kompetanser søkerne rangeres etter. Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vi benytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

Hvert kriterium vurderes i henhold til skolens karakterskala. Ved flere søkere enn studieplasser rangeres søkerne etter det resultatet den enkelte oppnådde ved den samlede opptaksprøven.

Kriterium

BESKRIVELSE (kvaliteter/kompetanser som vektlegges ved opptak til programmet)

Vurderingsgrunnlag

Kunstnerisk kompetanse

Musikalitet og originalitet. Musikalsk, tekstlig, kompositorisk og produksjonsmessig nivå.

Innsendt materiale, samtale.

Fremføringen av arbeidet

Formidlingen av arbeidet.

Samtale

Musikalske basiskunnskaper

Gehør, grunnleggende musikkteori, harmonisk oversikt.

Samtale

Refleksjonsnivå

Musikalsk og produksjonsmessig refleksjon. Personlig refleksjon over valgt studie og muligheter.

Innsendt materiale, samtale.

Fortellerevne/Fortellerteknikk, tekniske og kreative kvaliteter

Evne og teknisk ferdighet til å skape musikalske, tekstlige og produksjonsmessige arbeider.

Innsendt materiale, samtale.

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

 • Tlf: 22 59 60 00
 • E-post: studier@kristiania.no