For å lykkes på Bachelor i grafisk design, må du ha noen grunnleggende kunnskaper og ferdigheter ut over generell studiekompetanse. For at vi skal kunne vurdere dette, må du løse en opptaksprøve. 

Opptaksprøven består av 5 obligatoriske oppgaver, som må løses og sendes inn i sin helhet for å bli vurderte.

Samle alle oppgavene i én PDF. Lag en skilleside med oppgavenummer for hver oppgave i PDF’en, så det blir lett å finne fram.

Oppgave 1
Velg en eksisterende logo du mener fungerer godt. Skriv en kort tekst der du beskriver logoens visuelle karaktertrekk, hva du mener den kommuniserer, og hvorfor du mener den fungerer godt. Avslutt teksten med tre verdiord i form av adjektiver som oppsummer analysen din.

Omfang: ca. 300 ord.

Oppgave 2
Gå ut i nærmiljøet ditt og finn 9 logoer du mener kommuniserer de samme verdiene som logoen du valgte i oppgave 1. Fotografer disse. Sett opp eksemplene på en plakat og skriv under bildene hvor du fant dem. Valgfritt format.

Oppgave 3
Velg tre verdiord som beskriver deg selv. Lag en logo til deg selv, som kommuniserer disse verdiene. Logoen skal bestå av både et merke/symbol og et navnetrekk. Finn en gjenstand eller produkt som speiler deg og personligheten din. Plasser logoen din på denne gjenstanden/produktet. Lag en enkel plakat med gjenstanden/produktet og verdiordene. Valgfritt format.

Oppgave 4
Visualiser kniping. Valgfri teknikk og format.

Oppgave 5
Vis 5 av dine egne arbeider. Disse kan være skoleoppgaver, kundeoppdrag eller selv-initierte prosjekter. Maksimum 2 av arbeidene kan være fotografier. Skriv en kort tekst på ca. 150 ord, som beskriver hvorfor du har valgt å presentere nettopp disse 5 arbeidene.

Informasjon om opptaket

Om opptaksprosess og opptaksprøve:

For å bli tatt opp ved Bachelor i grafisk design kreves:

  • generell studiekompetanse
  • gjennomført og bestått opptaksprøve

Ved Bachelor i grafisk design skal du levere 5 oppgaver.

Innlevering/gjennomføring av oppgave:
Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må samle alle oppgavesvarene dine i én PDF. Du må derfor være ferdig med alle arbeidene du skal levere før du laster opp besvarelsen din. 

NB! Ufullstendige besvarelser vil ikke bli vurdert.

Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter. Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen.  Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Tillatte filformater
Opptaksprøven for Bachelor i grafisk design må leveres som PDF, der alle oppgavene ligger i riktig rekkefølge med skilleark med oppgavenummer mellom. Det er tillatt med forskjellige formater på de enkelte sidene i PDF’en.

Vurdering og rangering

Opptaksprøven vurderes som en helhet etter kriteriene i tabellen nederst. Poengene du oppnår på prøven blir deretter lagt sammen med poengene du har med deg fra den generelle studiekompetansen, i tråd med de regler Kunnskapsdepartementet fastsetter.

De med høyest poengsum vil bli tilbudt plass, de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurdering av opptaksprøver

Når vi vurderer de innsendte opptaksprøvene, benytter opptakskomiteen et sett definerte vurderingskriterier. Tabellen nedenfor viser hvilke kriterier vi benytter ved dette programmet, hva vi legger i det enkelte kriterium og ved hvilke deler av opptaket vi benytter det enkelte kriterium. Beskrivelsene skal bidra til at institutt, opptakskomité og søker har felles forståelse for hva som vektlegges. Hvert kriterium vurderes i henhold til høyskolens karakterskala. 

Første kolonne, Kriterium, viser de enkelte kriteriene som benyttes. 

Andre kolonne, Begrunnelse/beskrivelse, gir nærmere informasjon om hvilke faglige kvaliteter og kompetanser vi ser etter når vi skal rangere søkere. 

Siste kolonne, Vurderingsgrunnlag, forteller hvilke deler av søknaden og opptaksprøven vibenytter når vi vurderer det enkelte kriterium. Alle kriterier teller likt.

KRITERIUM

BEGRUNNELSE/BESKRIVELSE

VURDERINGSGRUNNLAG

Kreativitet

Her vurderes søkerens evne til nysgjerrighet og nytenkning knyttet til oppgaven, samt evne til å ta relevante designvalg.

Alle oppgaver

Formspråk/håndverk

Her vurderes søkerens evne til å velge relevant formspråk og gjennomføre håndverket i sitt design.

Alle oppgaver

Refleksjonsnivå

Her vurderes søkerens evne til å begrunne sine valg verbalt og visuelt.

Alle oppgaver

Lurer du på noe om våre studier eller opptakskrav?

Kontakt våre studentambassadører via chat, tlf eller e-post:

  • Tlf: 22 59 60 00
  • E-post: studier@kristiania.no