Fristen for å levere inn opptaksprøven er den samme som å søke på studiet.

Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via Min side for søkere fra og med 12. januar 2023.

Opptaksprosessen foregår i to trinn – første trinn er innsending av motivasjonsbrev og kunstnerisk refleksjon. På bakgrunn av innsendt materiale kalles aktuelle søkere inn til trinn to, som foregår på campus. Her skal søkerne gjennomføre en gruppesamtale og noen enkle lyd- og musikkrelaterte oppgaver. 

Opptaksprosessen og oppgavene er av samme type for søkere til både Årsstudium- og Bachelor i lydteknikk og musikkproduksjon. Søkere til bachelorstudiet vil imidlertid få noe mer omfattende oppgaver enn søkere til årsstudium. Kandidater som søker opptak til begge studier gjennomfører oppgaver for opptak til bachelor, og rangeres til begge studier på bakgrunn av dette.  

Oppgave , trinn 1 - innsendt materiale

Det første trinnet i prosessen består av tre deler som alle skal besvares. Søker velger selv om dette gjøres skriftlig eller i form av video m/tale. 

Motivasjonsbrev, del 1

På ca. 250 ord, fortell om deg selv og din bakgrunn i lys av studiet du nå søker på. 

Motivasjonsbrev, del 2

Med 300 – 500 ord, fortell hvorfor du ønsker å studere Lydteknikk og musikkproduksjon, og hva du ønsker å få ut av studiet. En god besvarelse forutsetter at du setter deg inn i studiets oppbygging og innhold, se informasjon her.

 Kunstnerisk refleksjon 

Med 500 – 700 ord, fortell om en lydproduksjon som har gjort inntrykk på deg. Dette kan være en konsertopplevelse, innspilt musikk, lyddesign til film/TV osv. Forsøk å beskrive hva ved lydbildet som gjorde inntrykk, og reflekter rundt hvorfor opplevelsen satte spor. 

Oppgave, trinn 2 - samtale og oppgaveløsing

Basert på det første trinnet, kalles aktuelle søkere til årsstudium og bachelor inn til trinn 2, bestående av følgende elementer: 

 • Gruppesamtale
 • Balanseringsoppgave
 • Lyttetest

Om opptaksprosess

For å bli tatt opp til dette studiet kreves det en gjennomført opptaksprøve. Opptaksprøven er todelt, og består av en opptaksprøve og en påfølgende gruppesamtale. Det er kun de som er kvalifisert fra de innsendte arbeidene som inviteres til samtalen. Både prøve og gruppesamtale må gjennomføres og bestås for å kunne bli tilbudt plass.

For opptak til Årsstudium- og Bachelor i lydteknikk og musikkproduksjon er hovedregelen at du må ha generell studiekompetanse fra videregående skole for å søke. 

Unntak fra generell studiekompetanse

Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess.  

For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag.  Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder.  

Søkere med annen bakgrunn kan vurderes for faglig godkjenning og opptak f.o.m. år 2.  

Innlevering av opptaksprøve

Opptaksprøven leveres elektronisk på minside.kristiania.no. Du må levere minst én fil per oppgave som du skalbesvare, og du må laste opp alle filene samtidig. Dette betyr at du må være ferdig med alle arbeidene du skal levere før dugår inn på nett for å laste opp besvarelsen din.

NB: Avhengig av filenes størrelse og nettets hastighet kan opplastingen ta flere minutter.

Vi ber deg om å være tålmodig, la maskinen arbeide, og ikke «friske opp» siden eller gjøre andre handlinger som avbryter opplastingen. Gjør du dette, må du begynne helt på nytt. Du får informasjon om fremdrift mens du laster opp.

Filformater til levering

 • Tekst / tekst og bilder i samme dokument leveres i en PDF-fil
 • Bilder leveres som JPG- eller JPEG filer
 • Lydopptak leveres som MP3-filer
 • Film leveres som MP4-filer

Vurdering og rangering

Hele opptaksprøven, både innsendte arbeider og gruppesamtalen, vurderes etter de kriteriene du finner under. Prøven leder frem til en rangert inntaksliste. Ved flere søkere enn studieplasser vil de med høyest poengsum bli tilbudt plass, de øvrige vil bli satt på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbeholdt søkere med førstegangsvitnemål.

Vurderingskriterier

På det innsendte materiale vurderer vi hvorvidt du som søker: 

 • Er innforstått med innholdet i studiet, og fremstår motivert for dette 
 • Klarer å sette din egen bakgrunn og kontekst i sammenheng med studiet og egne kunstneriske og yrkesmessige ambisjoner 
 • Har evne til kunstnerisk refleksjon og formidling av dette 

  På gruppesamtlaer og gjennom oppgaveløsning på campus vurderer vi: 

  • Grunnleggende lytteferdigheter
  • Kunstnerisk/kreativ forståelse knyttet til lyd og musikk
  • Samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • Grunnleggende forståelse av fagfeltet

  I den samlede vurderingen av søkerne inngår altså flere elementer. Det betyr at man ikke forventes eller trenger å ha full score på alle kriterier for å få plass ved studiet – man kan være jevnt god på alt, eller dårlig på noe og god på noe annet, osv.