• Opptaksprøven

  Opptaksprøven består av praktiske danseklasser i klassisk ballett, samtidsdans og jazzdans. I tillegg vil det være en spesialiserings-spesifikk del. Du skal også vise en solo på maks 1,5 minutter, som du enten har laget selv eller som er en innlært koreografi.

  Opptak til studiet skjer på bakgrunn av innsendt egenvurderingsskjema og gjennomført opptaksprøve.

 • Innlevering og gjennomføring

  Du må levere egenvurderingsskjema på minside.kristiania.no, med blant annet informasjon om din dansebakgrunn, for å bli kalt inn til opptaksprøve. Du får brukertilgang til Min side etter at du har søkt på studiet. Du søker deg inn på spesialisering i enten jazzdans eller samtidsdans. Du må ha forberedt en solo på maks 1,5 minutter der du viser dine styrker og ditt særpreg som danser.

  Opptaksprøven i Oslo går over to dager. Første dag er felles for de to spesialiseringene, mens andre dag er separat, på hver sin dag. Vi har i tillegg eksternt opptak i Trondheim. Det er også mulig å gjennomføre opptaksprøve som videoaudition, se egne retningslinjer for dette.

  Oslo:

  • Opptak til spesialisering i jazzdans 24.03.2023 og 25.03.2023
  • Opptak til spesialisering i samtidsdans 24.03.2023 og 26.03.2023

  Trondheim: 

  • Lørdag 18.03.2023

  Se retningslinjer for videoaudition her

  Opptaksprøven avsluttes med et intervju, som blant annet omhandler informasjon om dansebakgrunn, motivasjon for å søke og interesse for valgt spesialisering.

 • Viktige frister

  Det åpnes for innlevering av opptaksprøver via MinSide for søkere fra og med 12. januar 2023.

  For å bli kalt inn til audition må du fylle inn og laste opp et egenvurderingsskjema.

  Fristen for å levere inn egenvurderingsskjema er den samme som søknadsfristen, altså 15. februar.

 • Vurderingskriterier

  Opptaksprøven vurderes av en opptakskomite som rangerer søkerne på bakgrunn av praktisk gjennomføring av opptaksprøve, eventuelt video, og intervju. De best kvalifiserte søkerne vil bli tilbudt plass; de øvrige kvalifiserte søkerne settes på venteliste. Halvparten av studieplassene er forbehold søkere med førstegangsvitnemål.

  Vurderingskriterier for spesialisering i samtidsdans 

  I vurderingen legges det vekt på: 

  • God danseteknisk grunnkompetanse, med særlig vekt på grunnprinsipper i samtidsdans  
  • Tilstedeværelse, formidlingsevne og individualitet  
  • Evne til å tilegne seg fastlagt materiale og til å arbeide utforskende og selvstendig i improvisasjon 
  • Danseteknisk og kunstnerisk utviklingspotensial 
  • Fysiske forutsetninger nødvendig for gjennomføring av studiet, samt vilje til å takle et stort arbeidspress 
  • Interesse for samtidsdansens særpreg, egenart og arbeidsformer 

  Vurderingskriterier for spesialisering i jazzdans 

  I vurderingen legges det vekt på: 

  • God danseteknisk grunnkompetanse, med særlig vekt på grunnprinsipper i jazzdans 
  • Musikalitet og rytmeforståelse 
  • Evne til å tilegne seg fastlagt materiale samt formidlingsevne og individualitet i fysisk språk 
  • Danseteknisk og kunstnerisk utviklingspotensial 
  • Fysiske forutsetninger nødvendig for gjennomføring av studiet, samt vilje til å takle et stort arbeidspress 
  • Interesse for jazzdansens særpreg, egenart og ulike stiler 
 • Opptakskrav og unntak

  For å bli tatt opp ved Bachelor i dansekunst kreves:

  • Generell studiekompetanse, delkompetanse etter 23/5-regelen eller realkompetanse
  • Gjennomført og bestått opptaksprøve
  • Søkere med særlig gode danseferdigheter kan gis fritak fra det ordinære kravet om generell studiekompetanse

  Ved opptak til dette studieprogrammet er det mulig å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, jf. Forskrift om opptak til høgare utdanning §3-6. Unntaket gjelder for søkere som fyller spesielle faglige krav og kan dokumentere spesielle faglige evner. Dokumentering og vurdering av faglige evner skjer gjennom studiets opptaksprosess. 

  For å søke unntak fra kravet om generell studiekompetanse, sender du en e-post til opptak@kristiania.no der du opplyser om at du ønsker å bli vurdert på kunstnerisk grunnlag. Merk e-posten med: «Søknad om unntak fra krav om generell studiekompetanse – (studieprogram)». Om du har søkt flere program ved Kristiania som kan gi unntak fra krav om generell studiekompetanse etter §3-6, ber vi om at du sender én e-post per studieprogram det gjelder.