LOKUTs oppgaver

LOKUT er et kvalitetssikrende, rådgivende og saksforberedende organ tilknyttet utvikling og revidering av studieprogram, fra årsenheter (60 sp) til bachelorprogram (180 sp). LOKUT skal også ha en aktiv rådgivende rolle i arbeidet med akkrediteringssøknader på master- og PhD-nivå.

Les om andre råd, utvalg og roller i kvalitetsarbeidet

LOKUT skal ivareta rollen som et internt tilsynsorgan ved Høyskolen Kristiania ved innovasjoner og nyutvikling, samt vesentlige endringer av og ved høyskolens studieprogram. LOKUT skal ikke gjøre vurderinger av hvorvidt studienes faglige profil er i tråd med høyskolens strategiske satsing.

LOKUT har sitt mandat fra Utdanningsutvalget, og utvalget oppnevnes av prorektor for utdanning på vegne av utvidet utdanningsutvalg. Arbeidet skal skje, og innstillinger og tilbakemelding skal gis, i tråd med vedtatte prosessbeskrivelser for nyutvikling og revisjon av studieprogram ved Høyskolen Kristiania.

Les mer om prosesser ved Høyskolen

LOKUT skal...

  • Gi en begrunnet innstilling der en vurderer i hvilken grad kravene i relevant lov og forskrifter er ivaretatt ved nyutvikling og revisjon av studieprogram der høyskolen er selvakkrediterende.  
  • Gi grunngitte råd om hvordan et studieprogram og/eller en søknad kan forbedres vurdert opp mot relevant lov og forskrift. 
  • Oppnevne eksterne faglige komiteer som gjennomfører eksterne faglige vurderinger av studieprogram ved nyutvikling og reakkreditering, og legger denne eksterne vurderingen inn i sin egen innstilling/rådgiving. 
  • Gi grunngitte råd ved akkrediteringssøknader og innspill til tilsvar der høyskolen ikke er selvakkrediterende.

Prosesser i LOKUT

Leder og sekretær forbereder sakene i forkant av møter, og har sammen med de øvrige representanter ansvar for å sette seg inn i hele søknadsdokumentasjonen til sakene som kommer inn til vurdering. Unntatt fra dette er representanten fra Opptak som kun har ansvar for å vurdere opptakskravene.

Til hver sak som behandles i LOKUT, stiller leder for arbeidsgruppen for søknaden eller dens vara. Vedkommende presenterer søknaden og besvarer utvalgets spørsmål. LOKUT kan, etter behov, benytte følgende interne ressurser i sitt arbeid: Internasjonalt kontor, Biblioteket og Karrieresenteret (vedr. praksisfeltet, relevans og videre studier).

LOKUT