Formålet med HK-fondet er å gi støtte til studentvelferd. Midlene skal gå til interesser knyttet til studentenes velferdsbehov ved lærestedene i Oslo, Bergen og Trondheim. Søknader må omfatte flere enn enkeltpersoner, og søknader som vil være til nytte og glede for mange studenter vil prioriteres.

Søknadene behandles av en tildelingskomite som består av representanter for ledelsen, studieadministrasjonen og studenter. Studentrepresentantene i komiteen er rekruttert fra studentorganisasjonen.

Fondet forplikter seg kun å behandle søknader som er sendt innen fristene og som komiteen finner tilfredsstillende.

Retningslinjer for søknader til HK-fondet

Innhold i søknaden

Følgende elementer må være med i alle søknader:

 1. Anslag for gjennomsnittlig antall deltakere ved arrangementet/aktiviteten evtdeltakerliste
 2. Formål og prosjekt, med eventuelle milepæler, må beskrives.
 3. Spesifisering av søknadssum.
 4. Økonomiske rammer må beskrives inkludert budsjett med total finansieringsplan, herunder størrelse og kilde for ekstern finansiering. Dette innebærer alle inntekter utover velferdsmidler fra fondet.
 5. Evt. størrelse på egenandel.
 6. Beskrivelse av aktivitet
 7. Begrunnelse for søknad
 8. Hvordan andre studenter vil kunne få nytte av aktiviteten
 9. Opplysninger om kontonummer i bank for overføring av midler.
 10. Navn, adresse, e-post og telefonnummer for kontaktperson.

Hvem kan søke?

 • Studentforeninger
 • Studentgrupperinger
 • Ansatte på vegne av studenter/studentgruppe

Hva kan det søkes støtte til

 • Studentidrett
 • Oppstartmidler (som går utenom ordinær drift)
 • Læringsmiljø
 • Aktiviteter/arrangementer som kommer studenter til gode

Ikke støtteberettiget

 • Midler til høyskolens drift
 • Ekskursjoner som er del av undervisningen
 • Enkeltpersoner
 • Ren fest og moro
 • Støtte til faglige oppgaver og aktiviteter (f.eks. eksamensprosjekter)

Tilleggskrav

Det stilles krav til sluttrapport når prosjekt/aktivitet er gjennomført. Rapporten må inneholde regnskap med originalkvitteringer, samt bilder og/eller video fra prosjektet/aktiviteten det er tildelt midler til.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er to ganger per studieår, 1. oktober og 15. februar hvert år.

Søknaden sendes på e-post til hkfondet@kristiania.no. Merk at navnet på avsendergruppe (f.eks. ‘Linjeforeningen for X’, eller ‘Grafisk Design 2. år’) eller navnet på prosjektet det søkes støtte til må være med i mailen.