Giftig humor på jobben

IDEER & INNSIKT: Laura E.M. Traavik om ledelse

Humor spiller en viktig rolle for mennesker for å utvikle sosiale kompetanse og skape tilhørighet.  Humor kan bygge gode relasjoner mellom ledere og medarbeidere, hjelpe til å takle konflikter, skape samarbeidsklima og gjøre kommunikasjon mer effektivt.

For ledere kan humør brukes som et viktig verktøy både i kommunikasjon og i utøvelse av ledelse.

Men alle typer humor fungerer ikke like bra. Noen former for humor er faktisk giftig for arbeidsmiljøet.

Når humor blir giftig

Humor kan brukes for å vise overlegenhet, eller være aggressiv på bekostning av et individ eller en gruppe. Nedsettende humor om for eksempel kvinner, innvandrere eller folk som kommer fra andre marginaliserte grupper, kan skape et klima av fordommer og diskriminering.

Humor som spiller på negative strenger, kan være morsomt når vi hører den fra en stand-up-scene.  På jobben blir den samme typen humor tolket helt annerledes, og kan oppfattes som mer aggressiv. Flere studier viser at bruk av nedlatende humor kan føre til at folk med fordommer, diskriminerer individer og grupper enda mer.

Når negativ humor brukes i organisasjoner og i arbeidsgrupper, kan føre til at stereotyper blir mer synlige på arbeidsplasser. Det kan også få oss til å sorterere medarbeider i grupperinger «oss og dem». Det kan også resultere i at flere utvikler en diskriminerende adferd.

Når det blir legitimt å bruke humor til å latterliggjøre enkeltgrupper eller individer, skaper dette mulighet for folk som er rasister eller på andre måter fordomsfulle til å utrykke sine fordommer. Forskerne Thomas A. Ford og Mark A. Ferguson viser at grupper kan endre sine normer gjennom bruk av denne type humor og det gir større aksept for negativ atferd mot andre.

Hvis ledere benytter seg av denne type aggressiv humor, kan de gjøre sine ansatte syke, både psykisk og fysisk.

Flere forskningsstudier gjort blant ledere og arbeidsgrupper i organisasjoner viser at humor kan være giftig og farlig, og påvirke holdning og handling.

God, glad og positiv humor kan til gjengjeld være helt nødvendig for å skape gode relasjoner og prestasjoner på en arbeidsplass.

Hva ledere kan gjøre

Det er viktig for ledere å bruke og oppmuntre til god, positiv humor, men samtidig ikke akseptere humor som er fiendtlig eller nedlatende. Ledere har et ansvar for å skape normer, og vise at alle har verdi og skal respekteres. Ledere kan skape et trygt og inkluderende arbeidsmiljø gjennom god humor. Det krevere ledere som reflekterer over og er bevisste på hvordan humor brukes, og hvordan det ikke skal brukes.

Ledere som har medarbeidere fra ulike grupper og kultur, må være bevisst på at humor kan tolkes ulikt av folk med ulik bakgrunn. Humor som bygger på fordommer mot enkelte grupper, kan uansett ikke aksepteres.  Humor som spiller opp til lekende relasjonsbygging, er ansattes foretrukne humor på tvers av landegrenser, viser en fersk studie. Det skulle gjøre det mulig å bygge felles normer for humor selv om ansatte har forskjellig bakgrunn og smak.  

God humor kan for eksempel ta utgangspunkt i daglige gjøremål, morsomme historier og lekende adferd som oppstår ikke på bekostning av andre. Vi må ha takhøyde for at ledere og medarbeidere av og til bommer på sin humor. Da gjelder det å skape et klima av raushet åpenhet for å lære av vitser som faller uheldig ut. Det er viktig å ha klare og tydelige regler om aggressiv og nedlatende humor. Ledere må sette klare grenser og være modig /fryktløs til å sikre at alle er med i humor og regler.

Led med latter

Såpass må vi kunne tåle, vel? Nei, på en arbeidsplass er vi ikke nødt til å tåle aggressiv eller nedlatende humor. Ledere har et ansvar for å skape en arbeidsplass hvor hver enkelt medarbeider føler seg velkommen og inkludert. Vitser om alder, nasjonalitet, kjønn, religion, seksuelle legning, er ikke nødvendige, og kan skade og ødelegge et arbeidsmiljø. Dette er en prosess og en langsiktig jobb der alle må bidra. Men lederen kan bli en rollemodell for alle i organisasjonen ved å lede gjennom det gode eksempel.

Skal humor fungere som et godt ledelsesverktøy, må humoren inkludere alle, skape tilhørighet og ikke utestenge noen. Ledere bør tenke på hvordan de bruker sin humor. Humor kan være farlig, men også helt nødvendig, og kan jo også være veldig morsomt.

Led med latter men ikke ved å latterliggjøre!

Referanser:

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel i Dagens Perspektiv 7. februar 2020 under vignetten «Ideer & Innsikt.

Photo by Brooke Cagle on Unsplash.

Tekst: Førsteamanuensis Laura E. M. Traavik, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

    • Førsteamanuensis

    Institutt for ledelse og organisasjon