Hvilken rolle vil HR spille i framtidens arbeidsliv?

Hvordan kan HR spille en mer strategisk rolle i framtidens arbeidsliv? Jarle Bastesen (til venstre på bildet) har identifisert fire kjernekompetanser HR-funksjonen må beherske.

KOMMENTAR: Jarle Bastesen om HR

Organisasjonen du jobber i, har kanskje en langsiktig plan. Innen ti år skal dere være der eller der. Ti år kan virke som lang tid. Samtidig vet vi at det kommer til å skje veldig mye på ti år.

Den enkleste måten å se endringene på, er å se bakover. For ti år siden hadde jeg ikke smarttelefon, jeg fikk min første iPhone i 2010. I 2009 ble det knapt solgt elbiler i Norge. Det var fortsatt lov å røyke på kontoret om du ikke delte kontor med andre.

Hvordan vil verden utvikle seg framover? Mange spår at vi vil oppleve større og hurtigere teknologiske endringer. Dette bygger blant annet på at det produseres stadig kraftigere datamaskiner som kan gjøre tyngre regneoperasjoner uten at prisen på teknologien øker. I tillegg blir størrelsen på mikroprosessorene, sensorene og datamaskinene stadig mindre.

Drittjobber forsvinner, nye typer arbeid blir til

Det er få som tror at vi mennesker blir erstattet av roboter og kunstig intelligens med det første. Typiske jobber innenfor «de tre D-ene; Dirty, Dangerous and Dull» vil først forsvinne, men nye typer arbeid vil dukke opp. Det skjer allerede.

Noen mener vi kan se tendensene til en polarisering hvor vi får noen få gigantiske verdensomspennende bedrifter, samt en mengde mindre spesialister som konkurrerer og samarbeider på kryss og tvers av industrielle og geografiske grenser.

Forskningsstiftelsen Sintef utga i 2015 rapporten «Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeidsliv». Her står det blant annet at «fremtidig konkurransekraft ligger i evnen til å utnytte teknologien og det teknologiske systemet gjennom et avansert samspill mellom individuell og teambasert kunnskap, teknologi og ledelse».

Teknologi er med andre ord ikke nok i seg selv. Skal den gi fordeler, må vi forstå teknologien, hvordan den kan brukes, og følge med i utviklingen. Det betyr ikke nødvendigvis at alle må lære seg «å kode».

Hvordan HR vil endre seg

Evnen til å «nettverke» og samarbeide på tvers av industrier, geografi og kulturer blir viktigere fremover. Hierarki må i større grad vike for samarbeid i team, og samarbeid på tvers av organisasjoner. I en verden i rask endring må også organisasjoner kunne endre seg raskt.

Studentene Linn Selstad, Line Hobbesland og Karen Holta ved Høyskolen Kristiania skrev i 2018 en meget interessant og god bacheloroppgave hvor de stilte spørsmål om hvordan HR-funksjonen vil se ut i framtidens arbeidsliv.

De tok utgangspunkt i Dave Ulrich (2017) sin siste HR-kompetansemodell og spurte norske HR-ledere om hvilke kompetanser som var viktige i dag og hvilke de mente ville være viktige i framtiden, om ti år.

De viktigste HR-kompetansene mot 2030

Undersøkelsen identifiserer fire typer HR-kompetanse som blir særlig viktige de neste ti årene:

  1. Evnen til å bygge tillitsbaserte relasjoner med nøkkelpersoner i organisasjonen og med eksterne partnere. Skal man lykkes med andre HR-aktiviteter, slik som for eksempel endringsprosesser, er man avhengig av tillit hos de man skal gjennomføre endringene med. Relasjonsbygging er en sentral kompetanse når man skal håndtere samarbeid på tvers av organisasjonen i tillegg til stadig større nettverk av eksterne relasjoner å forholde seg til.
  2. Endringskompetanse er ikke overraskende sett på som en av de viktigste kompetansene for HR framover, gitt den teknologiske utviklingen vi er vitne til. Denne kompetansen handler ikke bare om å planlegge endringer, men å være en aktiv samarbeidspartner for resten av organisasjonen gjennom endringene.
  3. HR-funksjonen må evne å kombinere strategisk og analytisk kompetanse. HR må forstå og kunne analysere konteksten organisasjonen opererer i. Videre må HR bidra til å kjøre prosesser i organisasjonen som får fram datagrunnlaget for strategiske beslutninger, samt bidra med kunnskap for hvordan best implementere strategiene i organisasjonen.
  4. HR må ta i bruk teknologi for å bli mer effektiv. HR kan for eksempel bruke teknologi for å drive mer effektivt selv, fremskaffe bedre datagrunnlag om sine medarbeidere, og implementere teknologi i organisasjonen for å drive den mer effektivt og frigjøre tid for annet verdiskapende arbeid.

Mennesker blir viktigere. Bør HR få en mer strategisk rolle?

Men hvorfor må vi sette HR-merkelappen på disse kompetansene og oppgavene?

Beskriver vi ikke bare fremtredende lederoppgaver nå og i framtiden? Jo, på sett og vis. HR-personell i dag jobber med menneskene i organisasjonen, alt fra rekruttering, organisasjonsutvikling, implementering av ny teknologi og til kompetanseutvikling og omskolering. Alt dette handler om mennesker.

Mens maskinene kan ta over de kjedelige, repetitive og farlige operasjonene, vil menneskene fortsette med å løse utfordrende problemer, være kreative, samarbeide på kryss og tvers og finne på smarte løsninger.

I en framtid der menneskene kanskje blir enda viktigere i organisasjoner, og i konkurransen og samarbeidet mellom organisasjoner, kan det godt hende at HR bør ta en mer sentral strategisk posisjon i organisasjonen.

Referanse:

Artikkelen er publisert i nettmagasinet Leadership Weekly 8. april 2019 med overskriften «Hva vil være HR sin rolle i framtidens arbeidsliv?».

Tekst: Førsteamanuensis Jarle Bastesen, Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

  • Foto av mann i sort skjorte som lener seg på et rekkverk.
    • Førsteamanuensis

    Institutt for ledelse og organisasjon