Kontakt gjerne forskadm@kristiania.no eller kontaktpersonen for din School. Vi bidrar også til å finne relevante utlysninger og utvikle søknaden. Vi anbefaler en gradvis opptrapping av ambisjonsnivået fra mindre søknader og forprosjekter, via deltakelse i større prosjekter, til delprosjektleder, og eventuelt til koordinator for store søknader.

Det er viktig at søknader bygger på en pågående forskningsaktivitet i forskningsgrupper og videreutvikler forskningskvaliteten gjennom samarbeid med sterke forskningsmiljøer.

Prosjektutvikling

All forskning bør ta utgangspunkt i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget eller en oversikt over status innen forskningsfeltet. En prosjektidé kan utvikles med utgangspunkt i et kunnskapsbehov, metodeutvikling, en hypotese eller en annen ide. Prosjektideer kan oppstå i forskningsgruppene eller i dialog med andre miljøer og på tvers av fag. Det er viktig å oppsøke relevante møteplasser der kunnskapsstatus diskuteres, forskningsideer oppstår og der man kan møte nye samarbeidspartnere. Samarbeidspartnere kan være andre forskningsmiljøer, privat arbeidsliv eller partnere i offentlig sektor.

De senere årene har nytten av tidlig brukerinvolvering i prosjektutvikling og -gjennomføring fått økende oppmerksomhet.

Forskningsstøtte vil utfordre søkere til å sette prosjektideer i en større sammenheng, utnytte Kristianias fortrinn som kan gjøre oss attraktive for samarbeid, adressere de store samfunnsutfordringene og til forskningsetisk refleksjon. For at forskningen skal oppnå høy kvalitet må vi samarbeide med sterke forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Metodevalget er avgjørende for å kunne finne svar og ikke bare nye spørsmål, og manglende kompetanse må kompletteres gjennom samarbeid. Forskningskommunikasjon og samfunnseffekter av forskning er et av Kristianias satsingsområder og vil bli fulgt opp særskilt.

Søknadsutvikling

Høyskolen har et mål om å utvide forskningsaktiviteten og alle søkere oppfordres til å utnytte muligheter til å søke om eksternfinansierte rekrutteringsstillinger til Høyskolen Kristiania, slik som ph.d.-, postdoc- eller vit.ass.-stillinger.

Alle prosjektsøknader må forankres i Høyskolen Kristiania. Instituttleder skal orienteres tidlig om alle planlagte søknader. Forskningsstøtte må involveres tidlig og budsjettet være avklart i god tid. Endelig søknad eller «letters of intent» må signeres av prorektor FoU/ KU i god tid før innsendelse.

Søknadsutvikling krever ressursbruk fra både forskningsgruppen, støtteapparatet og hos finansiøren. Søknader som sendes inn bør ha god kvalitet og være godt bearbeidet. Det er viktig at søker alltid tar kontakt med forskningsstøtte straks man bestemmer seg for å søke. Dette vil spare alle parter for mye unødvendig tidsbruk på senere tidspunkt. Søknader skal være klare til forankring i ledelsen og innsending minst 1 uke før fristen.

Finansiørens søknadsmal

En forskningssøknad skal svare på en bestilling fra finansiør og den må følge finansiørens søknadsmal. Det er viktig å adressere alle kriteriene for tildeling på en måte som tydeliggjør for finansiøren at prosjektet vil svare på finansiørens etterspurte kunnskapsbehov. Brukere kan inkluderes i en referansegruppe og bidra med å identifisere relevante forskningstema og kunnskapsbehov, i tillegg til å identifisere barrierer for forskning og implementering og bistå med å kommunisere og spre resultatene av prosjektet.

Forskningsstøtte vil hjelpe søkeren med å se søknaden fra finansiørens perspektiv og bidra til at de ulike delene av søknaden har god kvalitet, både innholds- og språkmessig.

Krav til søknaden

Søknaden bør tydelig vise prosjektets relevans i en større sammenheng. Den bør vise kunnskapsstatus og -behov, prosjektets mål og delmål og en konkret beskrivelse av metodene. Det må være mulig for fagfeller å vurdere om metodevalget er godt nok gjennomtenkt og egnet til å gi klare svar og resultater. Søknaden må normalt inneholde en arbeidsplan med arbeidspakker som skal svare ut målene og som inneholder planlagte aktiviteter og tidslinjer. Det må redegjøres for prosjektets organisering og oppgavefordeling, utarbeides en plan for vitenskapelig publisering, for faglig og populærvitenskapelig formidling og for videre anvendelse av resultatene og forventede samfunnseffekter. Søknaden må redegjøre for hvordan lov- og regelverket skal etterleves, forskningsetisk refleksjon og for hvordan prosjektet adresserer FNs bærekraftmål.

Søknadens budsjett er særlig viktig for å forebygge senere utfordringer, og forskningsstøtte skal bidra til at alle prosjektkostnader beregnes mest mulig realistisk. Finansiørens føringer må følges for hvilke utgifter som kan dekkes, og eventuelle behov for finansiering av egenandeler fra instituttet må forankres i ledelsen fra start. Det skilles mellom bidragsforskning og oppdragsforskning som tilsvarer kjøp av en tjeneste av en oppdragsgiver.