Avtaler

Alle forskningsprosjekter som Høyskolen Kristiania er involvert i, spesielt der Kristiania skal bidra med ressurser, skal på forhånd være forankret hos instituttleder og prorektor FoU/ KU, og være basert på skriftlige avtaler. Benytt Høyskolens maler der slike finnes.

Vi hjelper deg
Trenger du å inngå avtaler tilknyttet til et forskningsprosjekt? Ta kontakt med forskadm@kristiania.no

  • Forskningsavtaler

Sjekkliste for deg som har planer om at Høyskolen Kristiania skal inngå en forskningsavtale (uansett om vi er prosjekteier eller partner):

Høyskolen Kristianias juridiske navn

Høyskolen Kristianias formelle juridiske navn er Ernst G. Mortensens Stiftelse. Dersom det er en engelskspråklig kontrakt, kan følgende legges inn etter det juridisk korrekte norske navnet: (here after Kristiania University College)

Korrekt signatur

Alle avtaler må signeres av prorektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Professor Trine Johansen Meza, Prorector Research and Artistic Development.

Immaterielle rettigheter (IPR)

Pass på at partene har ‘joint ownership’ og er likestilte når det gjelder forskningsresultater, inkludert retten til å publisere og til å bruke resultatene i eventuelle fremtidige artikler eller prosjekter.

En definisjon og beskrivelse av hva som er bragt inn i prosjektet av hver partner må inkluderes som en liste over ‘background’.

Konfidensialitetsavtale

Det bør vurderes om det vil være nødvendig å legge inn enkelte klausuler for å beskrive hvordan informasjon underveis i prosjektet skal håndteres.

Beslutningsmyndighet og påvirkning

Dersom prosjektet inkluderer samarbeid med flere partnere eller et konsortium, må du passe på at Høyskolen Kristiania har anledning til å delta i alle beslutningsprosesser. Det er her definisjoner, innhold og justeringer underveis avklares.

Ansvar og budsjettfordeling

Avtalen må inneholde en beskrivelse av partenes ansvarsområder og et budsjett der fordelingen av midler på samarbeidspartnerne er spesifisert iht planlagte aktiviteter. Det bør være avklart allerede i søknadsfasen hvordan budsjettet skal tilpasses en eventuell tildeling, både når det gjelder omfang og fordeling mellom samarbeidspartnerne. I tillegg bør avtalen inneholde en prosedyre for håndtering av partnere som ikke gjennomfører aktiviteter og leverer resultater som planlagt.

Personvern (GDPR)

Kontrakten bør spesifisere hvordan data skal innhentes, rapporteres, oppbevares og slettes. Det må fremgå hvem som har ansvar for hva, hvordan, når og hvor lenge. En eksplisitt redegjørelse for samsvar med GDPR bør inkluderes i avtaleteksten.

  • Signering av kontrakter

Hierarki for signering av kontrakter

For bindende avtaler/ kontrakter: Professor Trine J. Meza, Prorector for Research and Artistic Development

For ikke-bindende avtaler/ kontrakter: Senior Advisor, Dept of Research Administration and Internationalisation (kontaktperson for din School)

  • Avtalemaler

Forskning finansiert av Norges forskningsråd

Høyskolen Kristiania bruker en mal som har bitt utviklet med utgangspunkt i Forskningsrådets maler

Kristianias ansatte kan også bruke Forskningsrådets maler i andre sammenhenger, f.eks. for enkel samarbeidsavtale som inkluderer IPR (Intellectual Property Rights), og for konsortieavtaler. Malene er tilgjengelige her: www.forskningsradet.no/nar-du-har-fatt-finansiering/Kontrakt/slik-inngas-kontrakten/

Forskning finansiert av EU

For EU-prosjekter finansiert under Horisont Europa, benytter Høyskolen Kristiania DESCA-malen: www.desca-2020.eu/

Andre avtaler

Maler for intensjonserklæring:

Databehandleravtaler:

Når et forskningsprosjekt ved Høyskolen Kristiania bruker en ekstern leverandør til å behandle personopplysninger på Kristianias vegne, må det inngås en databehandleravtale mellom Kristiania og databehandleren. Databehandleren kan kun behandle personopplysningene slik det er skriftlig avtalt i databehandleravtalen.

IPR - Intellectual Property Rights / Immaterielle rettigheter:

GODKJENNINGER

Avhengig av hvilken type forskningsprosjekt du leder, kan det være nødvendig med flere godkjenninger. Dersom du planlegger å innhente biologisk materiale fra mennesker, bør du ta kontakt med Forskningsstøtte umiddelbart.

Norsk senter for forskningsdata (NSD)

NSD er et nasjonalt senter og arkiv for forskningsdata. NSDs meldeskjema er et digitalt skjema som du som forsker eller student fyller ut når du skal behandle personopplysninger i et forskningsprosjekt. Du må sende inn meldeskjema senest 30 dager før datainnsamlingen starter.

Her finner du mer informasjon om NSDs meldeskjema.

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Alle forskningsprosjekter som omfattes av helseforskningsloven (medisinsk eller helsefaglig forskning på mennesker, biologisk materiale fra mennesker eller helseopplysninger) skal forhåndsgodkjennes av REK og krever at samtykke innhentes på forhånd før prosjektdeltakere inkluderes i studien.

Fremgangsmåten for å søke om godkjenninger er detaljert beskrevet under kapittelet om Personvern.

Informasjonsskriv og samtykke:

Forskere ved Høyskolen Kristiania kan behandle personopplysninger dersom de har innhentet gyldig samtykke fra personen eller personene det gjelder.