Sabbat skal bidra til utvikling av FoU/KU-virksomheten ved Kristiania ved å gi fagansatte sammenhengende tid til for eksempel å utvikle prosjekter innen FoU/KU eller innovasjon, bidra som kvalifiseringsgrunnlaget for stillingsopprykk (særlig aktuelt mtp professorsøknader) og samarbeide med sterke fagmiljøer. Det betyr et langsiktig utviklingsarbeid utover den enkeltes forsker/produktive kunstners aktivitet.  

En sabbatperiode kan vare i seks til tolv måneder. Perioden skaI normalt avvikles sammenhengende. Ordningen skal bidra til å øke Kristianias attraktivitet ifm rekruttering av faglig ansatte. I sabbatperioden har den ansatte verken administrative plikter eller undervisnings- og veiledningsplikter på bachelor eller masternivå. Doktorgradsstudenter skal veiledes også i sabbatperioden. Mastergradsstudenter kan veiledes i perioden. Den ansatte mottar full lønn i sabbatperioden, og kan i tillegg motta reisestøtte som stipend dersom arbeidet legges til utlandet.

Kristiania har retningslinjer & skjema (både på norsk og engelsk) for å søke om sabbat som du finner Personalhåndboken på Intranet.  Kristiania har også utarbeidet en rutine for å understøtte våre fagansatte i å søke om, og å gjennomføre sabbat (med et eventuelt utenlandsopphold i sabbatperioden) på en smidig måte. Den viser kronologisk hva som skal gjøres når og av hvem. Ta kontakt med din leder for mer informasjon om framgangsmåte.

Informasjon til fagansatte som har fått innvilget sabbat

Lønn
Kristiania utbetaler lønn som vanlig til den fagansatte også i sabbatperioden. 

Vertsinstitusjon 
Et utenlandsopphold forutsetter at den fagansatte blir invitert av en akademisk vertsinstitusjon til et lengre opphold som inkluderer tilgang til en arbeidsplass og institusjonens infrastruktur. Minimum lengde på oppholdet er 3 måneder. Et besøk ved institusjonen som kun innebærer møter, regnes som en utenlandsreise. Forskningsrådets stipendsatser for utenlandsopphold gjelder kun ved tilknytning til en vertsinstitusjon i minst 3 måneder. 

Stipend til utenlandsopphold 
Dersom fagansatte har fått tildelt interne eller eksterne midler til et utenlandsopphold, kan disse utbetales som stipend. Stipend utbetales basert på et budsjett som dokumenterer behov iht Forskningsrådets satser (se nedenfor). Stipend er ikke pensjonsberettiget. 

Typer utgifter som kan og ikke kan dekkes av stipendet: 

 • Tildeling av midler til utenlandsopphold blir beregnet ut fra Norges Forskningsråds gjeldende satser for oppholdsutgifter (se nedenfor). 
 • For reisekostnader dekkes billigste reisemåte og én reise t/r hvert oppholdssted; maksimalt to reiser. 
 • Utenlandsstipendet skal dekke "ekstra utlegg og kostnader" som påløper i forbindelse med utenlandsoppholdet, for eksempel reisekostnader og husleie. 
 • Utenlandsstipendet dekker ikke utlegg til mat og klær, som er utgifter du uansett ville hatt om du var "hjemme i Norge". Disse kostnadene må du - som vanlig - dekke over lønna du får utbetalt av Kristiania. 
 • Det bevilges ikke midler til kursavgift, konferanser, «bench fees» eller driftsmidler. 

Forskningsrådets satser (for 2023):

 • Oppholdsutgifter: 
  22 000 NOK per måned for enslige 
  38 000 NOK per måned for familie 
 • Reisekostnader:
  Beskriv ca. reiseutgifter (billigste reisemåte) til fly/buss/tog i en tabell. 

Vedrørende husleie: Dersom den fagansatte leier ut hjemmet i Norge og mottar husleie, blir andelen av stipendet til husleie vurdert redusert med 30 %. 

Regler for utbetaling:
Økonomiavdelingen utbetaler utenlandsstipend forskuddsvis før avreise, evt delt opp pr kalenderår. Dette avtales i forkant. Søknadsskjema for utbetaling av forskudd ligger i personalhåndboken. Et budsjett skal legges ved søknaden, som viser disponible midler og planlagte utgifter. Budsjettet skal være signert av administrativ leder i school. 

Innsending av reiseregning med dokumentasjon i personalportalen UBW: Sendes inn av den fagansatte etter forhåndsavtale pr kalenderår eller ved avsluttet reise. Dette avtales i forkant. 

Veiledning for dokumentasjon av utgiftene: 

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/trekkfrie-stipend/ 

Reiseregningen motregnes mot forskuddet. Restbeløpet skattlegges eller betales tilbake av den fagansatte. 

Skattereduksjon
Fagansatte må søke Skatteetaten om skattereduksjon. Søknadsskjema om skattereduksjon signeres av økonomisjefen ved Kristiania. Skatteetaten innvilger skattereduksjon som en forhåndsgodkjenning. Endelig skattefritak må den fagansatte søke om i forbindelse med selvangivelsen (skjema RF-1150). Forhåndsgodkjenning av skattereduksjon må sendes Kristiania-lønn for registrering. 

Skattekortet justeres automatisk og Kristiania utbetaler justert lønn etter skatt fra det tidspunktet når vedtaket foreligger. Evt overtrekk blir refundert ifm skatteoppgjøret året etter.  

Informasjon om skatteregler: 
Skatt for person - Skatteetaten 
Fradragsveilederen - Skatteetaten 

Selvangivelse: Den fagansatte slipper å betale skatt av stipendet på dokumenterte utgifter. Rest må skattlegges eller tilbakebetales av den fagansatte. Etter hjemkomst må den fagansatte søke Skatteetaten om å tilbakestille skattesatsen. 

Folketrygd
Fagansatte må kontakte NAV for å beholde medlemskapet i Folketrygden for seg og familien. Ha med Europeisk helsetrygdkort på reisen. 

Avtalefestet pensjon (AFP)
Fagansatte er fortsatt omfattet av ordningen for AFP (Avtalefestet pensjon) dersom de beholder ansettelsesforholdet ved Kristiania og er medlemmer av Folketrygdens pensjonsdel. Dette vil også gjelde utenfor EU. 

Forsikringer 

Fagansatte har følgende forsikringer gjennom arbeidsgiver som også gjelder for utenlandsopphold: 

 • Ansvarsforsikring 
 • Yrkesskadeforsikring 
 • Ulykkesforsikring 
 • Tjenestereiseforsikring (kontakt HR for informasjon om varighet)  

Fagansatte må selv sørge for reise- og personskadeforsikring for seg og familien. Forsikringen bør minimum dekke  

 1. Ulykke, innbo og reise 
 2. Utgifter til sykehusopphold dersom du reiser utenfor EØS-området/ USA 
 3. Utgifter til hjemtransport ved alvorlig skade eller dødsfall 

Adresseendring
Fagansatte må registrere adressen til ny bolig og kontaktinformasjon til vertsinstitusjonen i KristianiaHR 

Beredskap
Fagansatte skal gjøre seg kjent med beredskapsinformasjon, notere lokale kontaktopplysninger.