Eksterne finansieringskilder

En oppdatert oversikt over eksterne finansieringskilder med finansiør, tematikk, utlysninger, frister og føringer ligger her: https://egms.sharepoint.com/:x:/s/Forskningsadministrasjonen/EVcubLui8FhCtV38KWU-4mYBqbaNSk-m5oWeeYGG5VY8AQ

​Oversikten finner du også som lenke under Aktuelt for Forskere på intranett.

Forskningsstøtte jobber kontinuerlig med å videreutvikle og holde oversikten oppdatert. Ta kontakt med forskningsstøtte på forskadm@kristiania.no om du lurer på noe eller når du ser at en finansieringskilde som du kjenner til mangler i oversikten.

 Interne utlysninger

  • Interne strategiske midler til utvikling av FoU/ KU-søknader
    Høyskolen Kristiania har satt av interne midler til å støtte utviklingen av prosjektideer og forskningssamarbeid som senere skal danne grunnlag for søknader om ekstern finansiering. Midlene lyses ut på høsten på Kristianias intranett og tildeles fortløpende.
  • Interne midler til tverrfaglig FoU/KU-forprosjekter
    Høyskolen Kristiania har satt av interne midler til å støtte tverrfaglige forprosjekter som skal danne grunnlag for større søknader om eksterne forskningsmidler (f.eks. til Norges forskningsråd, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, Kreftforeningen, Horisont Europa m.fl.). Midlene utlyses 20.juni 2021 på intranett med søknadsfrist 30.09. og tildeles den 15.november til forskningsgrupper/-laboratorier for bruk i år 2022. 
  • Interne stipendiat-stillinger
    Høyskolen Kristiania finansierer stipendiatstillinger. Disse stillingene fordeles etter intern utlysning som annonseres på intranett.