Fagskolen Kristianias mål er å utdanne studenter i et livslangt læringsperspektiv, som kan bidra til samfunnsmessig verdiskaping.

Fagskolen Kristiania har fagområdeakkreditering fra NOKUT innen følgende fire fagområder:

  • Design, kommunikasjon og teknologi
  • Helse og oppvekst
  • Kommersiell scenekunst
  • Økonomi og adminisitrasjon

Fagskolen Kristiania sitt samfunnsoppdrag er å utvikle og tilby høyere yrkesfaglig utdanning etterspurt av yrkeslivet. Våre kandidater skal ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem ettertraktet og aktuelle for arbeidslivet. Fagskolen Kristiania skal bidra til en sterk, moderne og bærekraftig fagskolesektor gjennom innovasjon og verdiskaping – til beste for samfunnet.

Pedagogikk på Fagskolen Kristiania 

Fagskolen Kristiania vil at studentene skal oppleve et tidsaktuelt og helhetlig læringsmiljø som har fokus på å legge til rette for læring - og som gir muligheter til å oppnå læringsutbytte. Pedagogisk plattform formidler et felles pedagogisk grunnsyn som skal prege all praksis:

  • Praksisnær undervisning med fokus på autentiske oppgaver
  • Konfluent pedagogikk – å lære er oppdage
  • Aktivt og bevisst bruk av digitale læringsverktøy
  • Felles mal i Canvas  
  • Vurdering for læring basert på fem hovedstrategier av Black & Wiliam
  • Positivt studentsyn 

Fagskolen Kristiania har fokus på at alle utdanninger skal ha høy arbeidslivsrelevans og svare på arbeidsmarkedets behov for kompetanse. Det er derfor lagt stor vekt på praktisk jobbing og ferdighetstrening i alle utdanningene. Undervisningen knyttes til yrkesfelt og bransjer gjennom tett samarbeid og autentiske oppgaver. 

            

Ledelsen

Avdelingsledere

Fasiliteter

Fagskolen har campus i både Oslo og Bergen.

Besøksadresse:

Oslo: Rosenkrantz' gate 16 & 22 - Campus Spikersuppa 

Se bygningsoversikt for Spikersuppa her!

Bergen: C. Sundts gate. 33 - Campus Vågen

Se bygningsoversikt for Vågen her! 

Aktuelt

Vår fakturainfo er:

Fagskolen Kristiania -  Ernst G. Mortensens stiftelse

Org.nr. 998 632 307

Postboks 1190 Sentrum, 0107 Oslo

Vi ønsker faktura på PDF-format sendt til leverandor@kristiania.no.