Rektor Trine Meza sitter foran en skrivepult og ser inn i kamera.
Rektor Trine J. Meza ved Kristiania var spent på forslagene som lå i ekspertutvalgets rapport. Foto: Haakon Dueland/Kristiania

 – Hvis disse endringene blir en del av den nye universitets- og høyskoleloven, vil Kristiania være godt i rute til å bli et universitet allerede innen 2030, sier Trine J. Meza, rektor ved Høyskolen Kristiania.  

Det var i mai 2022 at Regjeringen satte ned en ekspertgruppe som skulle vurdere kravene for akkreditering som universitet. Formål: å gjøre kravene mer treffsikre og regelverket mer oversiktlig. Mandag 9. januar mottok Ola Borten Moe rapporten fra ekspertgruppens utvalgsleder Ingvild Marheim Larsen.

Utvalget anbefaler at den endelige beslutningen om å bli akkreditert som universitet bør fattes av NOKUTs styre, ikke av Kongen i statsråd slik det er i dag. 

– Universitetsakkreditering bør være et kriteriebestemt system, slik utvalget foreslår, sier Meza. 

Viker fra kravet om fire doktorgrader 

For samtidig foreslår ekspertgruppen også at kravet om doktorgradsrett på fire områder bør fjernes. I stedet mener utvalget at bredden i virksomheten bør sikres gjennom et krav om at doktorgraden(e) skal være dekkende for vesentlige deler av virksomheten. 

Utvalget sier at doktorgradsutdanninger er et grunnleggende kjennetegn ved et universitet. Et universitet skal ha selvstendig rett til å gi doktorgrader, men doktorgradsprogrammer i samarbeid med andre kan også brukes som grunnlag for universitetsstatus.   

 – Vi er glade for at Norge tar et steg bort fra våre helt spesielle regler, som ikke gjør noe annet enn å hemme kvalitetsutviklingen i institusjonene våre, så vel som vår internasjonale konkurranseevne, sier rektor Trine J. Meza.    

Vi er glade for at Norge tar et steg bort fra våre helt spesielle akkrediteringsregler.

Volumkrav versus kvalitet 

Utvalget foreslår også at institusjoner som søker akkreditering som universitet «må ha tatt opp minst 60 doktorgradsstudenter de siste fem årene og uteksaminert i gjennomsnitt minst 15 kandidater per år over en treårs periode.»   

Videre foreslår de at «institusjoner med en smalere profil må ha tatt opp minst 15 doktorgradsstudenter og uteksaminert i gjennomsnitt minst 5 kandidater over en treårs periode.» 

– Vi registrerer at det fortsatt vil være et høyt volumkrav, og vi ønsker å se på om det utvalget foreslår er et reelt uttrykk for kvalitet. Dette vil vi komme tilbake til i vårt høringssvar om rapporten, sier Meza.  

Hun mener det er gledelig at både utvalget og statsråd Borten Moe vektlegger at kriteriene vil bidra til å fremme mangfold i sektoren. 

 – Utvalget foreslår også at institusjoners strategier og samfunnsoppdrag vil bli vektlagt. Det er positivt, sier Meza. 

Statsråden vil nå be regjerningen om å sende rapporten på høring.   

 – Vi ser fram til gode diskusjoner om forslagene i rapporten, og om alle de andre høringsinnspillene som kommer fra sektoren, avslutter Trine J. Meza. 

Akkrediteringskravene er gått ut på dato

Kriteriene for universitetsakkreditering tilhører en forgangen tid.
Les mer