Kveldsbilde av by og høye fabrikkpiper som fyller himmelen med røyk.
Foto: SD-Pictures/Pixabay

Klimaendringer er ikke bare en trussel i fremtiden, noen endringer kan vi se allerede i dag.

Prosjektet WorldTrans skal bidra til nye verktøy som gir bedre kunnskap om hvordan man kan motvirke klimaendringer. Dette er kunnskap som både politikere og andre beslutningstakere har behov for.

Forene ulike kunnskapssystemer

I dag brukes IA-modeller for å beregne klimakonsekvenser av samfunnsendringer som f. eks. befolkningstall, velstand og hvor raskt det grønne skiftet går. IA står for «Integrated Assessment», som viser til at beregningene man gjør inkluderer ekspertise og metoder fra mange fagfelt. IA-modellene er derfor annerledes enn de klassiske klimamodellene, som bare inkluderer naturfagene.

Modeller som beregner nedbør og tørke er vesensforskjellige fra modeller som beregner aksjekurser og urbanisering. En mer helhetlig forståelse av hvordan klimaet påvirkes krever at man kan knytte sammen de ulike kunnskapssystemene. Det er dette IA-modellene skal løse.

Prosjektet WorldTrans skal bidra til nye verktøy som gir bedre kunnskap om hvordan man kan motvirke klimaendringer. Dette er kunnskap som både politikere og andre beslutningstakere har behov for.

Kritikk av dagens modeller

IA-modellene har fått kritikk for å være alt for kompliserte, og for å bygge på så mange forutsetninger og antakelser at modellene blir uforståelige for brukerne. EUs Horizon Europe ønsker mer forskning på hvordan modellene kan forbedres, og har derfor satt av omfattende forskningsmidler til dette 

Arbeidshypoteser

I WorldTrans vil man belyse de overordnede, strukturelle manglene ved IA-modellene. I dag er det begrenset feedback mellom klimaendringer, samfunnet og våre handlinger på gruppenivå. Dette vil man forbedre i stedet for å bygge stadig mer kompliserte modeller.

Målet er å utvikle enklere IA-modeller og bygge et fellesskap av IA-eksperter og brukere av disse modellene. Sammenhengen mellom menneskelig adferd og klimaendringer må kvantifiseres og bygges inn i modellene, slik at de ikke først og fremst ikke bare tar hensyn til målbare sektorer som teknologi, energi og økonomi.  

Finansiering

Finansiering er gitt av Horizon Europe, som er EUs niende rammeprogram for forskning og som gjelder frem til 2027. Forskning på klimaendringer er et av satsningsområdene til Horizon Europe. Prosjektet WorldTrans har en ramme på over 50 millioner norske kroner.

Partnere

WorldTrans ledes av Meteorologiske institutt hvor Cecilie Mauritzen er prosjektleder. Fra Høyskolen Kristiania deltar Ben Callegari.

Andre partnere er University of Leeds, Stockholm University, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Max-Planck-Gesellschaft (MPG), University of Bergen (UiB), Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Radboud University (RU) og Universität Hamburg (Hamburg).

To menn som står og forklarer et animert bilde som vises på storskjerm.

Forskning ved Høyskolen Kristiania

Vil du vite mer om vår forskning?
Ta en titt på våre forskningssider!