Bildet viser fasasen til Høyskolen Kristiania med en stort banner hengende som har teksten: Høyskolen Kristiania
Høyskolen Kristiania publiserer stadig mer, og nesten alle indikatorene peker oppover.Foto: Høyskolen Kristiania/Georg Aamodt

Kristiania er på niendeplass i listen over institusjonene med størst økning i publikasjonspoeng per faglige årsverk. Tallene viser at vi har en økning på 6.56 prosent fra 2020 til 2021.

I toppen av høyskolene

Publiseringstallene til Kristiania er bedre en gjennomsnittet for alle høyskolene i Norge, og vesentlig bedre enn flere sammenliknbare institusjoner.

Trenden har stort sett vært stabil i de siste årene og gir et positivt bilde på utviklingen av kvaliteten på forskningen og fagmiljøene ved Kristiania. Dette er en bekreftelse på at Kristianias ambisjon om å bli et universitet har et solid fundament.

Beregninger fra Cristin

Beregningene er utarbeidet av Cristin (Current Research Information System in Norway) som er det nasjonale registeret for forskningspublikasjoner i Norge. Cristin lager årlige rapporteringer.

Kristianias ambisjon om å bli et universitet har et solid fundament.

Publikasjonspoeng beregnes ut fra Norsk vitenskapelig indeks (NVI) og er en indikator både på hvor mye man har publisert, og hvilken kvalitet det er på tidsskriftene artiklene er publisert i.

Økende internasjonalt forskningssamarbeid

Cristin måler også hvor mange publikasjoner man har sammen med institusjoner i utlandet. Dette gir et mål på omfanget av det internasjonale forskningssamarbeidet. Godt over halvparten av alle våre publiseringer i 2021 var internasjonale sampubliseringer. Dette er en stor økning fra 2020.

Det er mulig at den lave andelen internasjonale sampubliseringer i 2020 var påvirket av pandemien. For Kristiania må vi helt tilbake til 2015 for å finne et like lavt nivå for internasjonale sampubliseringer som i 2020. Da er det positivt å se at det er så stor øking i 2021. Nå er andelen internasjonale sampubliseringer det høyeste vi har hatt de fire siste årene.   

Bildet viser del av fasade med ordene Høyskolen Kristiania på veggen, og blå himmel over.
Forskere fra Høyskolen Kristiania publiserer stadig mer med forskere fra utlandet, særlig med forskere og institusjoner fra USA.Foto: Høyskolen Kristiania/Jonatan Quintero.

Andelen internasjonale sampubliseringer ved Kristiania ligger betydelig høyere enn de fleste sammenliknbare institusjoner, men rett under gjennomsnittet for alle institusjoner i Norge.

Forskere fra Kristiania publiserer sammen med institusjoner over hele verden og fra alle kontinenter, og aller mest med institusjoner i USA.

Publiseringer med åpen tilgang

Det er et mål at flest mulig vitenskapelige publikasjoner skal kunne leses av alle, uten at man må betale noe for dette. At vitenskapelige artikler er tilgjengelige for alle kalles Open Access (OA) og fremmer både forskningen og større bruk av forskningsresultatene. 

Foreløpige tall viser at Kristiania har mer enn doblet antall artikler som er tilgjengelig for alle, når vi sammenlikner de foreløpige tallene for 2021 med året før.

Litt bak universitetene

De fleste pilene peker oppover, med noen unntak. Foreløpig ligger Kristianias publikasjonspoeng ikke på nivå med de fleste universitetene. Av universitetene er det kun Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) som har færre publikasjonspoeng per faglige årsverk enn Kristiania. Her har Kristiania sakket noe i forhold til tidligere år.  

Alle beregningene fra Cristin kan man hente ut fra Cristin sine nettsider for statistikk.  

To menn som står og forklarer et animert bilde som vises på storskjerm.

Forskning ved Kristiania

Vil du vite mer om vår forskning?
Ta en titt på våre forskningssider!