Utdanningsutvalgets oppgaver

Utdanningsutvalget skal, på vegne av Høyskoleledelsen, kvalitetssikre alle studier og emner ved Høyskolen Kristiania. Utvalget fastsetter, på delegasjon fra styret ved Høyskolen Kristiania, innholdet i høyskolens utdanningstilbud, regler for opptak, fritak, eksamener, opptakskrav, sensur, samt kompetanseprofil for faglig ansatte.

Utdanningsutvalget har det faglige og det pedagogiske ansvaret for høyskolens studietilbud innen fagfeltet, for kvalitetssikringen av og kvalitetsarbeidet ved høyskolens studieprogram, og for å sikre at studieplanene er i tråd med gjeldende studietilsynsforskrift, herunder for at studieprogrammenes overordnede målsetting, innhold i studieplaner og emnebeskrivelser, arbeids- undervisnings- og vurderingsformer, samt for studentenes progresjon og arbeids­belastning gjennom studiet samsvarer med gjeldende offentlige krav. Utvalget har i denne sammenheng også et ansvar for å bidra til at ny metodisk kunnskap, ny teknologi og varierte leveranseformer inklusive nettbasert studiemuligheter, systematisk prøves ut og tas i bruk. 

Utdanningsutvalget skal bidra til å utvikle, realisere og kvalitetssikre høyskolens utdannings­strategi innen det enkelte fagområde i et kollegialt fellesskap preget av deling og samhandling. 

Les om andre råd, utvalg og roller i kvalitetsarbeidet

Utdanningsutvalget skal bidra til å sikre samarbeid på tvers av fagområder og institutter, og hjelpe til å identifisere ressurser som kan gjenbrukes på tvers.

Utdanningsutvalget kan, på selvstendig grunnlag, iverksette større revisjoner og initiere nyutvikling innen eget fagområde, og utvalget er delegert beslutningsmyndighet ved faglige godkjenninger som ikke krever akkreditering eller reakkreditering. Ved faglige godkjenninger innen egenakkrediteringsområdet er Utdanningsutvalget innstillende ovenfor Høyskoleledelsen og høyskolens styre, som fatter endelig vedtak.

Utdanningsutvalget kan, på selvstendig grunnlag eller på spørsmål fra høyskolens ledelse, gi innspill til den strategiske porteføljeforvaltningen, herunder på nyutvikling og innovasjon i studieprogram- og emneporteføljen.

Prorektor utdanning har, på delegasjon fra styret, ansvar for at Utdanningsutvalg opprettes og konstitueres. Utdanningsutvalget rapporterer til Høyskoleledelsen, rektoratet/FL eller styret avhengig av sak. 

Utdanningsutvalget skal fatte vedtak på delegasjon fra styret i følgende saker:

 • Behandle og beslutte faglig innhold i og endringer av studie- og emneplaner i tråd med vedtatte prosess­beskrivelser for periodisk revisjon, vedlikehold og godkjenning av studieplaner ved Høyskolen Kristiania, jf. uhl § 3-3.
 • Behandle og beslutte retningslinjer for bruk av ekstern sensor, jf. uhl § 3-9.
 • Oppnevne eksterne sensorer etter delegasjon fra styret (jf. uhl § 3-9 (2))

Utdanningsutvalget skal fatte vedtak i følgende saker:

 • Opprette og nedlegge enkeltemner tilknyttet fagområdet.
 • Forvalte valgemneporteføljen tilknyttet fagområdet.
 • Godkjenne opptaksprøver og kriterier der det er opptakskrav.
 • Fatte beslutning ved eventuelle uklarhet eller dissens rundt presedens og retningslinjer knyttet til opptak, innpass og fritak.
 • Behandle sluttrapport ved revisjoner av studieplaner, samt påse at tilrådinger følges opp.
 • Godkjenne nye studieplaner utenfor selvakkrediteringsområdet før fremsending til NOKUT. 

Utdanningsutvalget skal avgi begrunnede innstillinger i følgende saker:

 • Innstille til styret vedrørende akkreditering av nye studieprogram.

Utvidet Utdanningsutvalg

Ved saker som omfatter alle fagområder, kan det innkalles til et Utvidet utdanningsutvalg der alle representanter møter. 

Et utvidet utdanningsutvalg skal:

 • Være felles høringsinstans ved saker vedrørende utfyllende bestemmelser vedrørende retningslinjer og forskrift, herunder endringer i struktur og mandat for høyskolens råd og utvalg.
 • Behandle valgemneportefølje, fellesemner og fellesgrader på tvers av fagområder, herunder bidra til at studie- og emneplaner så vel som studieprogramdesign harmoniseres ved studieprogram på samme nivå og innen samme fagområde.
 • Være felles høringsinstans vedrørende utvalgsmandat og -sammensetning
 • Godkjenne vesentlige endringer i høyskolens kvalitetssikringssystem.
 • Godkjenne de retningslinjer og prosedyrer LOKUT følger i sitt tilsynsarbeid
 • Godkjenne prosessbeskrivelser i «Kvalitetslosen» knyttet til faglig revisjon, utvikling og vedlikehold, samt ved fagfellevurdering.
 • Godkjenne prosessbeskrivelser i «Kvalitetslosen» knyttet til gjennomføring av og faglig innhold i standardiserte emne- og studieprogramevalueringer.
 • Ha et særlig ansvar for å foreslå, initiere og bidra til samarbeid på tvers av fagområder og institutter. 

Utdanningsutvalget skal også:

 • Bidra til at høyskolens emner, programmer og pedagogikk utvikles og evalueres i tråd med Høyskolen Kristianias strategiske planer.
 • Bidra til utvikling og innføring av studentaktive og studentsentrerte arbeids- og læringsformer innen fagområdet.
 • Bidra til at studie- og emneplaner så vel som studieprogramdesign harmoniseres ved studieprogram på samme nivå og innen samme fagområde.
 • Iverksette større evalueringer av studieprogram ved behov.
 • Bidra til oppfølging og iverksetting av strategiske planer innen fagområdet.
 • Ivareta samarbeid på tvers av fagområder der dette er besluttet, herunder sikre bruk av ressurser på tvers av fagområdene.
 • Sikre at studieprogrammene tilknyttet fagområdet har ordninger for internasjonalisering, herunder inn- og utvekslingsavtaler.
 • Sikre at studieprogrammene tilknyttet fagområdet har nødvendige forankring i FoU/KU.
 • Sikre at studieprogrammene tilknyttet fagområdet er i tråd med studietilsynsforskriften, Universitets- og høyskolelovens og øvrige eksterne retningslinjer
 • Bidra til at studie­programmenes overordnede målsetting, innhold i studieplaner og emnebeskrivelser, arbeids- undervisnings- og vurderingsformer, samt progresjon og arbeidsbelastning gjennom studiet samsvarer med gjeldende offentlige krav.
 • Tilrettelegge for utdanningssamarbeid med eksterne samarbeidspartnere.
 • Tilrettelegge for systematisk utprøving av digitale løsninger og varierte leveringsformer.

Prosesser i Utdanningsutvalget

UU sammensetning

Problemer med å se Plandiscen? Trykk her