Koronapandemien kan kvalifisere som force majeure

Koronakrisen kan gi grunnlag for force majeure, skriver Kristoffer Svendsen og Lana Bubalo. Illustrasjonbilde av fly i luften. Photo by Ethan McArthur on Unsplash.
 • Skrevet av

  Førsteamanuensis

 • Sist oppdatert

  2. april 2020

 • Kategori

 • Tema

  • Avtaler
  • Avtalerett
  • Koronakrisen
  • Krisehåndtering

DEBATT: Kristoffer Svendsen og Lana Bubalo om Koronakrisen

Verdens Helseorganisasjon (WHO) erklærte pandemi 11. mars 2020 som følge av den globale spredningen av Covid-19, også kjent som Koronaviruset. Myndigheter i flere land har innført tiltak som vi ikke har sett maken til i den moderne tid. Grenser, skoler og universiteter stenges, mens arbeidstakerne oppfordres til hjemmekontor der dette er mulig.

Det er ingen tvil om at restriksjonene for å bekjempe viruset har, og vil få, betydelige økonomiske konsekvenser for de fleste selskaper, gjennom økende forsinkelser, kansellerte leveranser og redusert produksjon.

Dette åpner for mange juridiske spørsmål som krever rask avklaring. Det er viktig at selskaper i denne situasjonen gjør seg kjent med innholdet i avtalene de har inngått for å kunne kartlegge sine rettigheter og forpliktelser.

Ekstraordinær, ukontrollerbar og upåregnelig

Hovedprinsippet i avtaleretten er at avtaler skal holdes. Dersom partene ikke kan oppfylle sine avtaleforpliktelser, slår erstatningsansvar i form av for eksempel avtalefestede dagbøter og andre sanksjoner inn. Jussen anerkjenner at det kan inntre hendelser som er utenfor partenes kontroll i tiden mellom avtaleinngåelsen og oppfyllelse av avtalen.

Mange avtaler inneholder derfor en force majeure klausul, som omfatter hendelser som hindrer oppfyllelsen av en avtaleforpliktelse. Den er tenkt å sikre at avtalepartene ikke trenger å oppfylle en urimelig tyngende avtale når det har oppstått en ekstraordinær, ukontrollerbar og upåregnelig begivenhet.

Kan Koronaen frita selskaper for forpliktelser?

Det finnes ikke en enhetlig force majeure definisjon, men den omfatter typisk hendelser som krig, opprør, blokader, streik, flom, vulkanutbrudd o.l. Pandemi er mer sjeldent listet som en force majeure begivenhet.

Kan Covid-19 pandemien derfor frigjøre en avtalepart fra å utføre sine avtaleforpliktelser?

Det må gjøres en konkret helhetsvurdering i den enkelte sak, hvor det blant annet er avgjørende hvordan force majeure-hendelser er beskrevet i avtalen, for å definere en hendelse som force majeure. 

Selv om pandemi sjelden nevnes som en force majeure-hendelse, inneholder de fleste avtaler en generell klausul som omfatter alle begivenheter som partene ikke råder over. Det kan tenkes at en verdensomfattende pandemi kunne kvalifisere som en force majeure hendelse ved tolkningen av en slik altomfattende klausul om den innfrir de objektive vilkårene (ekstraordinær, ukontrollerbar og upåregnelig).

Hva er virkningene av force majeure?

Hva er rettsvirkninger av force majeure klausul? Den gir ofte partene anledning til fristforlengelse eller heving av avtalen om hendelsen har vart lengere tid (3 til 6 måneder) og varsel om force majeure er sendt avtaleparten.

Kinesiske selskaper har allerede sendt ut mange tusen force majeure varsler til avtaleparter for å beskytte seg mot erstatningsansvar fordi avtalens forpliktelser ikke kan oppfylles.

Hvilket lands lov som kommer til anvendelse på en avtale i henhold til avtalens lovvalg er viktig. I noen land (USA, Storbritannia, Hong Kong bl.a.) kan en force majeure klausul generelt sett bare anvendes om den eksplisitt er en del av avtalen.

I de fleste europeiske land derimot, inkludert Norge, gjelder en mykere reglen, der Covid-19 viruset vil frita fra avtalerettslige forpliktelser om viruset faktisk har forhindret eller påvirket utførelsen av avtaleforpliktelser, også der det ikke fremkommer direkte i avtalen at epidemi og/eller pandemi er en force majeure hendelse. 

Hva som ikke kvalifiserer

Ønsker en oppdragsgiver selv å avlyse et arrangement for å sikre videre drift, hindre smitte, ivareta publikum eller ansatte vil det nok ikke kvalifisere som en force majeure hendelse. Det er et absolutt vilkår at nasjonale eller lokale myndigheter har innført nasjonale og lokale begrensninger som nedstengning av flyplasser og havner, påbudte karantener og isolasjon.

For nye avtaler, hvor pandemien er et kjent faktum, er det lite sannsynlig at force majeure kan påberopes, da viruset var kjent ved avtaleinngåelse og denne hendelsen ikke lenger er upåregnelig.

Lærdom fra Koronakrisen

Erfaringen med Covid-19 viser også hvor viktig det er å sikre seg mot uforutsigbare hendelser som pandemier også i fremtidige avtaler, gjennom veloverveide og klare klausuler som reduserer eller begrenser risikoen for avtalepartene.

Referanse:

Artikkelen er publisert som debattinnlegg i Finansavisen 1. april 2020 og som kronikk på nettsidene til Næringsforeningen i Stavanger-regionen 23. mars 2020. Her kan du lese engelsk versjon av artikkelen: Corona Virus and force majeure (nettsidene til Næringsforeningen i Stavanger-regionen).

Tekst: Kristoffer Svendsen, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania og Universitetet i Stavanger og Lana Bubalo, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.