Hvordan takle rask vekst? – Unngå kaosfellen og suksessfellen

Mange bedrifter takler ikke suksess. Ledere som unngår både kaosfellen og suksessfellen takler rask vekst, skriver Jarle Bastesen(bildet).

KRONIKK: Jarle Bastesen om gasellebedrifter

Hver høst kårer Dagens Næringsliv bedrifter som klarer å vokse mye på relativt kort tid, de såkalte gasellene. Dette er spennende bedrifter, fordi få faktisk klarer å få til en slik vekst.

Vi vet at de fleste bedrifter dør tidlig i livsløpet sitt, de får gjerne ikke noe vekst i det hele tatt. Bare to til fire prosent, gitt hvordan vi regner, klarer å få til gasellevekst. Disse bedriftene har tydeligvis truffet et marked.

Mye av oppmerksomheten i medier og forskning er rettet mot årsakene til slik vekst, men like interessant er spørsmålet om hvordan organisasjoner kan takle rask vekst?

Forskning på konsekvensene av rask vekst viser at slik vekst kan være en stor utfordring for mange bedrifter. Rask vekst legger press på både ledelsen og de ansatte. Alle i organisasjonen må springe fortere for å holde tritt. Det kan føre til et behov for flere ansatte, flere ledere, og økt behov for ekstern hjelp.

Rask vekst gir økt kompleksitet

Mine egne studier viser for eksempel at gasellebedrifter ansetter fem ganger så mange personer som tilsvarende bedrifter som også vokser, men ikke i samme tempo.

En liten gasellebedrift med ti ansatte vil typisk øke arbeidsstokken sin til 25 personer i løpet av en treårsperiode. En tilsvarende bedrift i vekst som ikke er gaselle, ville ansatt tre nye i samme periode.

Slik raskt vekst fører derfor til økt kompleksitet i organisasjonen. Ledelsen blir utfordret på sin kapasitet til både å implementere endringene internt og håndtere endringene i bedriftens eksterne omgivelser.

Når bedriften vokser, får den flere eksterne aktører å forholde seg til, det kan være seg nye markeder, flere kunder, og nye tilbydere av varer og tjenester. I tillegg vil teknologi, lover, reguleringer, markedet og kundenes behov endre seg over tid.

Bedrifter som klarer å takle rask vekst, utvikler gode systemer og strukturer i organisasjonen innrettet mot å håndtere økt kompleksitet. De har kontroll på økonomistyring, moms, arbeidsgiveravgift, pensjon, arbeidsavtaler, sertifiseringer, lovendringer, opplæring av nyansatte med mer.

Kaosfellen

Dersom bedriften for eksempel ikke har kontroll på innbetaling av arbeidsgiveravgift, kan det føre til mye ekstraarbeid og økte kostnader senere. Dette er arbeid og kostnader som kommer som ekstra belastning på en allerede presset organisasjon.

Noen bedrifter klarer ikke å håndtere den økte kompleksiteten. Det blir etterhvert kaos internt, og nøkkelpersonell blir utbrent og forlater skuten. Vi kan for enkelhetsskyld kalle dette for «kaosfellen».

Suksessfellen

Andre bedrifter forelsker seg i sin egen suksess og går i det vi kan kalle «suksessfellen». De kjenner seg usårbare og fortsetter etter den oppskriften som ga suksess uten å ta inn over seg at verden endrer seg. De kan fort få problemer når markedsbehovene endres og andre aktører responderer bedre på endringene.

Behovet for å håndtere økt kompleksitet gjør at bedrifter bør investere tid og ressurser på intern organisering mens de vokser. Tar bedriften den investeringen tidlig i vekstfasen, vil det frigjøre tid til å rette oppmerksomheten mot kundene og mot utviklingen i markedet.

I tillegg responderer også kunden positivt om bedriften har orden. Få vil handle over tid med en organisasjon preget av kaos.

Erfarne ledere gjør en forskjell

Mange av bedriftene som har gode interne systemer, viser seg å ha en ledergruppe bestående av ledere med erfaring fra andre virksomheter, gjerne også fra andre bransjer.

Erfarne ledere har sett hva som fungerer og ikke fungerer, og de vet hvilke utfordringer som kan komme. I tillegg har de gjerne komplementær kompetanse, hvor de utfyller hverandres evner og kunnskaper.

En av grunnene til sammenhengen mellom erfarne ledere og god organisering er nettopp erfaringen om at investeringen i gode systemer lønner seg på lang sikt. Men de frigjorte ressursene må brukes på å følge med på endringene i markedet og kundenes behov, ikke lene seg på tidligere suksess.

Referanse:

Bastesen, Jarle (2015): Rapid-growth firms in Norway: Characteristics of growth factors in benign and adverse environments. Doktogradsavhandling fra Norges Handelshøyskole.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kronikk i Dagens Næringsliv 2. desember 2015 med overskriften Unngå kaosfellen.

Tekst: Jarle Bastesen, førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

  • Førsteamanuensis

    Institutt for ledelse og organisasjon