Hvordan velge samarbeidspartner:  

 1. Benytte allerede etablerte universitetskontakter 
 2. Utnytte nettverk i fagstaben 
 3. Innkomne forespørsler om samarbeid 
 4. Faglig relevans, både på studie og emne nivå, samt institusjonsnivå 
 5. Må kunne få toveis bilateral avtale, for eksempel gjennom bruk av offentlige programmer som Erasmus+ og NordPlus 
 6. Institusjonen er akkreditert i hjemlandet (se NOKUT sin landdatabase) 
 7. Internasjonale rangeringer, omdømme og anbefalinger 
 8. Sjekke preferanser i bransje nettverk 
 9. Studentenes ønsker inkludert attraktiv beliggenhet og praktisk-økonomiske forhold 
 10. Tilgjengelighet i forhold til semester inndeling, undervisningsspråk, og økonomi 
 11. Samarbeidsforhold både i forhold til administrasjon og fagstab 

Prosess for avtaleinngåelse:  

Når man har gjennomgått både listen med faktorer for valg av samarbeidspartner, samt en full vurdering av potensialet i et fremtidig samarbeid, så kan følgende prosess benyttes for en avtale inngåelse: 

 1. Sjekk relevans med School/instituttleder/studieprogramleder – er det faglig relevans, mangler det avtaler på fagomådet/studiet, er semesterne lik de norske (både i lengde og tidspunkt), kan ønsket nivå oppnås (study cycle), og finnes det emner som undervises på engelsk, samt er det mulighet for mobilitet både for studenter og ansatte. Sjekk også angående forskningsmuligheter, kanskje har høyskolen dette allerede? 
 2. Utveksling av emneportefølge (evt studieplaner) – ideelt sett er det nå opprettet direkte dialog mellom fagstab ved begge institusjoner 
 3. Faglig plattform etablert – Avd for FoU/INT formidler ulike kontraktsmaler, eksempelvis innen programmer som Erasmus og NordPlus, eller egen bilateral mal 
 4. Utarbeidelse av detaljert og spesifikk kontrakt – Avd for FoU/INT velger kontraktsmal ut fra samarbeidets natur og innhold 
 5. GDPR kompatibilitet – avsjekkes i forhold til land utenfor Europa 
 6. Signatur fra ansvarshavende – når avtalen medfører økonomiske og/eller juridiske bindinger, signerer den som kan forplikte høyskolen (legal representative), og for HK er det administrerende direktør eller den som er blitt delegert myndighet til å signere på vegne av direktøren (pro-rektor for FoU/KUA). 
 7. Registrering av avtalen i FS – inkluder mailadresse til kontaktperson ved institusjonen som skal kunne nominere innvekslingsstudenter 
 8. Arkivere avtalen i Teams – legges inn under partnere, enten Erasmus+, gjensidig innen Europa, eller gjensidig utenfor Europa 
 9. Oppdatere INT sin interne oversikt over partnere og, ved studiemobilitet, legge avtalen til under studiesiden på kristiania.no. 
 10. Formulere en nyhetssak og få publisert på intranet/web. 
 11. Informere og presentere ny inngått avtale i School, Institutt og overfor studenter. 

Sjekkliste for mobilitetsavtaler: 

Et ferdig kontraktsforslag kan gjennomgås ved å bruke denne sjekklisten (i etterkant av at man har vært gjennom både faktorer for valg, vurdering av potensialet av samarbeidet, og prosessen for avtale inngåelsen): 

 1. HKs juridiske navn korrekt? Det vil si: Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse. Når det er en engelsk språklig kontrakt kan følgende legges inn etter det juridisk korrekte norske navnet: (hereinafter Kristiania University College) 
 2. Signatørens navn og tittel: Det er normalt pro-rektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, som signerer på alle mobilitetskontrakter. Det vil si: Prof Trine Johansen Meza, Pro-rector Research and Artistic Development 
 3. Avtalens bredde. Ideelt sett inngås avtalen på institusjonsnivå, og inkluderer flest mulig Schools, institutter og studier. Sjekk faglig relevans med instituttledere og/eller studieprogramansvarlige. 
 4. Nivå og ‘Cycles’. HKs ambisjon om å bli Norges første private universitet (arbeidslivsuniversitet), krever en stor utvikling på alle nivåer. Sjekk at kontrakten inkluderer nivåene; 1st (Bachelor), 2nd (Master) og 3rd (Doctoral/PhD). HK tilbyr en egen forskerutdanning som veiledes av førsteamanuenser og professorer. 
 5. Gjensidige kontrakter. Mobilitetsavtaler må være gjensidige, for at HK ikke skal tape studieavgift for studenter som velger utveksling. Det vil si at over tid skal HK ta i mot like mange innkommende (exchange) studenter som vi sender ut. Dette krever at HK har et godt og bredt tilbud av emner, som undervises på engelsk for innkommende studenter. 
 6. Student og ansatt mobilitet. Ansatt mobilitet er en god start på et internasjonalt universitetssamarbeid, men å få både student- og ansatt mobilitet på plass fra start i en avtale er å foretrekke. 
 7. Oppfølging og rapportering (GDPR). Kontrakten bør ha klare instrukser hva gjelder rapportering og oppbevaring av data. Hvem har ansvar for hva, hvordan og når. 

Når du har gjennomgått ovennevnte punkter sender du avtalen for avsjekk til international@kristiania.no , før den blir sendt til signatur hos pro-rektor.

Signaturhieraki: 

Kontraktene tilknyttet mobilitetskontrakter og internasjonalt samarbeid, skal alle signeres av Pro-rektor for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne signaturretten er delegert av høyskolens CEO/Administrerende Direktør i henhold til listen under: 

 • Nivå 1: Legal Representative -> CEO -> Solfrid Lind 
 • Nivå 2a: Delegate Representative Finance -> CFO -> Pål Nakken 
 • Nivå 2b: Delegate Representative Legal -> Pro-rector for Research and Artistic Development -> Prof Trine J. Meza 
 • Nivå 3: Non-binding -> Dept of Research Administration and Internationalisation -> Senior Adviser / Adviser 

Dette gjelder i avtaler/kontrakter som gir bindinger for institusjonen juridisk og/eller finansielt.  

Har du spørsmål, kommentarer eller ideer, så er det bare å ta kontakt med internasjonalt kontor via e-post international@kristiania.no