Innledning

De mest sentrale temaene vil være en generell innføring i sentrale begreper fra økonomisk antropologi. Blant dem:

 • Produktbiografi, varer og varedannelse
 • Transformasjon fra vare til bruk
 • Penger, marked, transaksjon
 • Sfærer og moral
 • Ulike former for bytte som institusjonaliserte prosesser
 • Verdi: akkumulasjon og representasjon
 • Gaven
 • Makt, struktur

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har avansert kunnskap om ulike antropologiske teorier om menneskelig utveksling av varer og tjenester.
 • kan gjøre rede for empiriske eksempler om ulike former for forbruk og markedet og ulike typer verdi som utvikles i disse markedene.
 • har inngående kunnskap om både hva som er dominerende, hvordan forskjellige utvekslingsformer opererer side om side, og hva det er som er spesielt med vår tid.
 • har kunnskap om grunnleggende prinsipper innenfor det sosialantropologiske feltet materiell kultur, med sentrale begreper som verdi, gaven, representasjon og transformasjon.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan bruke verktøy fra sosialantropologien; etnografi og komparasjon, som gir et analytisk perspektiv på forbruk, muliggjør refleksjon rundt markedet og åpner for bevisste praktiske strategier.
 • kan analysere marked, forbruk og transaksjoner og de relasjoner som springer ut av transaksjonene.
 • kan analysere den konteksten forbruket skal inn i.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har selvstendig evne til å se hvordan materialitet er vevd inn i sosial samhandling og maktrelasjoner, og vet hvordan både materielle og immaterielle ting kan bære sosiale relasjoner.
 • behersker gode og anvendbare analytiske perspektiver på markedet, menneskene som opererer i det og tingene som utveksles der, en kompetanse som er relevant både instrumentelt og akademisk i ulike situasjoner i utdanning- og yrkessammenheng.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet skal undervises gjennom forelesninger, case-diskusjoner og seminarer.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Anbefalt litteratur

Appadurai, Arjun (red.). 1986. "Introduction: Commodities and the politics of value." I The social life of things: Commodities in cultural perspective, 3-63. Cambridge: University Press. ISBN: 9780521357265.

Sahlins, Marshall. 2004. "On the sociology of primitive exchange." I Banton (red.) The relevance of models for social anthropology, 139-186. London: Routledge. ISBN: 9780415330275.

Stenning, Derrick J. 1971. "Household viability among the pastoral Fulani." I Goody (red.) The developmental cycle of domestic groups, 92-119. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521096607.

Zelizer, Viviana A. 2011. "Beyond the polemics on the marked: Establishing a theoretical and empirical agenda." I Economic lives: How culture shape the economy, 93-127. Priceton, N.J.: Princeton University Press. ISBN: 9780691139364.