Innhold

Overordnet kvantitativ forskningsdesign med hovedfokus på bruk av spørreskjema.

Undersøkelsesprosessen fra problemstilling til ferdig spørreskjema:

 • Undersøkelsens formål og problemstillinger
 • Databehov og trekking av utvalg
 • Utforming av enkeltspørsmål
 • Operasjonaliseringsprosessen

Forutsetninger for valg av multivariate analysemetoder

Analyse - ulike analysemetoder:

 • Deskriptive analyser og hypotesetesting
 • Multivariat analyse
 • Structural Equation Modelling (SEM analyser)

Rapporteringsstruktur

Bruk av SPSS

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om ulike kvantitative fremgangsmåter og analyser, og om hvordan disse benyttes og kvalitetssikres
 • har avansert kunnskap om ulike analyser og deres forutsetninger

Ferdigheter

Studenten...

 • kan evaluere en kvantitativ artikkel
 • kan designe, distribuere, analysere og tolke kvantitative undersøkelser
 • kan velge korrekt metodisk tilnærmingsmåte, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og skrive en akademisk oppgave på masternivå
 • kan gjennomføre og tolke analyser i SPSS
 • kan vurdere under hvilke sammenhenger ulike kvantitative forskningsdesign er best egnet
 • behersker egnede analyseverktøy som SPSS, kan gjennomføre analyser og har tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av funn

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å diskutere og forholde seg kritisk til egen og andres forskning og undersøkelser
 • har en helhetlig forståelse av forskningsprosessen og kvantitative analyseteknikker samt de statistiske forutsetningene som ligger bak valg av teknikk

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Det brukes forelesninger som formidler teoretisk innsikt om kvantitative metoder for å øke helhetsforståelsen gjennom hele forskningsprosessen. En viktig del av kurset er at seminarene baseres på interaktiv deltagelse og behandler tilpasninger av sentrale momenter i kvantitative metoder, slik som forskningsdesign og statistisk tolkning. Gjennom hele kurset vil det teoretiske bli anvendt praktisk gjennom SPSS og tolkning av analyser.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Field, A. 2017. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Fifth Edition. Sage. Sider: 1104 . ISBN:             9781526445766. ISBN: 9781526419521.

Samlet sidetall/pensum

1104 sider