Innledning

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Det vitenskapelige grunnlaget for kvalitativ metodebruk
 • Faser i kvalitative forskningsprosjekter
 • Ulike kvalitative forskningsdesign og teknikker:
  • Fenomenologi
  • Grounded Theory
  • Etnografi
  • Case-studier
  • Dybdeintervjuer og deltagende observasjon
  • Fokusgrupper
 • Analyse og tolkning av kvalitative data
 • Å skrive forskningsrapporter
 • Kvalitetssikring av kvalitative forskningsprosjekter
 • Anvendelsen av kvalitativ forskning innen feltet om ledelse og styring. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om relevansen av vitenskapteori i kvalitative metoder med fokus på ledelse.
 • har spesialsert kunnskap om kriterier for forskningskvalitet og etisk forsvarlig forskning.
 • har avansert kunnskap om bruk av kvalitative metoder i ledelsesforskningen
 • har kunnskap om sentrale metodologiske problemstillinger og valg i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven.
 • har praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt, fra problemutforming til rapportering og publisering

Ferdigheter

Studenten...

 • kan vurdere kvaliteten i eksisterende forskning og relatere den til relevante metodologiske grunnlag.
 • kan formulere problemstillinger og relatere dem til aktuelle forskningsdesign og metodevalg.
 • kan forklare hensikten med ulike metoder for datainnsamling, analyse av kvalitative data og praktisk anvendelse innenfor ledelse.
 • kan systematisk anvendelse av teori til praksis i planlegging, gjennomføring, analyse og tolkning av kvalitativ forskning.
 • er i stand til å designe og gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt i form av en masteroppgave.
 • kan kritisk analysere og beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon rundt begreper, problemer og anvendelse av kvalitativ forskning.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en kritisk og kreativ innstilling til metodevalg på tvers av sektorer, bransjer og arbeidsoppgaver.
 • har tilegnet seg systematiske og analytiske evner, samt styrket evnen til problemløsning.
 • kan kommunisere og formidle relevante faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområder som grenser til ledelse.
 • kan formidle gjennom anerkjente faglige publikasjonskanaler, og formidle til praksisfelt og allmennhet

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, ekskursjoner, bedriftsbesøk, plenumsdiskusjoner og casepresentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjennom bedriftsbesøk og/eller gjesteforelesere skal kandidatene skal få innblikk i hvordan analysebyråer o.l. jobber med kvalitativ metode ut mot kundeoppdrag.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt