Innhold

Overordnet kvantitativ forskningsdesign med hovedfokus på bruk av spørreskjema.

Undersøkelsesprosessen fra problemstilling til ferdig spørreskjema:

 • Undersøkelsens formål og problemstillinger
 • Databehov og trekking av utvalg
 • Utforming av enkeltspørsmål
 • Operasjonaliseringsprosessen

Forutsetninger for valg av multivariate analysemetoder

Analyse - ulike analysemetoder:

 • Deskriptive analyser
 • Krysstabeller (f.eks. chi-kvadrat)
 • Regresjon
 • Structural Equation Modelling (SEM analyser)
 • Mellomgruppe analyser og Eksperiment.

Rapporteringsstruktur

Bruk av SPSS

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har inngående kunnskap om ulike kvantitative fremgangsmåter og analyser, og om hvordan disse benyttes og kvalitetssikres
 • har avansert kunnskap om ulike analyser og deres forutsetninger

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan evaluere en kvantitativ artikkel
 • kan designe, distribuere, analysere og tolke kvantitative undersøkelser
 • kan velge korrekt metodisk tilnærmingsmåte, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og skrive en akademisk oppgave på masternivå
 • kan gjennomføre og tolke analyser i SPSS
 • kan vurdere under hvilke sammenhenger ulike kvantitative forskningsdesign er best egnet
 • behersker egnede analyseverktøy som SPSS, kan gjennomføre analyser og har tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av funn

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å diskutere og forholde seg kritisk til egen og andres forskning og undersøkelser
 • har en helhetlig forståelse av forskningsprosessen og kvantitative analyseteknikker samt de statistiske forutsetningene som ligger bak valg av teknikk

Emnet inngår i

Master i ledelse

Læringsaktiviteter

Det brukes forelesninger som formidler teoretisk innsikt om kvantitative metoder for å øke helhetsforståelsen gjennom hele forskningsprosessen. En viktig del av kurset er at seminarene baseres på interaktiv deltagelse og behandler tilpasninger av sentrale momenter i kvantitative metoder, slik som forskningsdesign og statistisk tolkning. Gjennom hele kurset vil det teoretiske bli anvendt praktisk gjennom SPSS og tolkning av analyser.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Kalkulator uten minne

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Hair, Joseph F. Jr., William C. Black, Barry J. Babin og Rolph E. Anderson. 2014. Multivariate data analysis. 7 utg. Pearson New International Edition. Harlow: Pearson. [ISBN: 9781292021904. Sider: 734. Pris: 739,- ]

Samlet sidetall/pensum

780

Anbefalt litteratur

Ingen