Innhold

Emnet vil gi tre hovedinnganger til denne tematikken. For det første vil studentene lære seg klassikerne innenfor feltet: Ca 1/3 av emnet vil være viet den økonomiske sosiologiens idéhistorie fra Adam Smith og Karl Marx og Max Weber via Torstein Veblen til Schumpeter og Keynes. Et viktig mål herunder blir å holde den rasjonalistiske forståelsen kjent fra flere økonomifag opp mot sosiologiske perspektiver. Vi vil videre spørre i hvilken grad moderne kognitiv psykologi/atferdsøkonomi kan fungere som leverandør av mikrofundamenter for økonomisk sosiologi. Endelig vil vi trekke faghistorien helt opp til vår tid med en innføring den kanskje viktigste grenseflaten mellom økonomisk sosiologi og institusjonell økonomi i form av studiet av kapitalismevariasjoner (¿varities of capitalism¿).

 

I den neste tredjedelen går vi nærmere inn på to nøkkelbegrep i moderne økonomisk sosiologi, embeddedness og nettverk, og studerer hvordan teorier om sosiale strukturer påvirker individer og organisasjoners atferd i arbeidsmarkeder, interorganisatoriske relasjoner og intraorganisatoriske forhold. Denne seksjonen bygger videre på fag og teorier som allerede er gjennomgått i andre emner. 

 

Den siste tredjedelen er spesielt orientert mot makt og kilder til markedsmakt i det 21. århundre. Vi vil snakke om overgangen fra en fysisk til en mer immateriell økonomi, (herunder betydningen av intellektuell eiendomsrett), teknologi og kontroll over infrastruktur. Vi vil ta for oss finansmarkedet (et stadig voksende marked av stor betydning for fordeling av gevinster og risiko i samfunnet), IKT og endelig varehandelen som bedre enn noe annet marked illustrerer en generell forflytning av makt fra produksjons- (og grossist) leddet og over mot detaljleddet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har tilegnet seg kunnskaper om forholdet mellom økonomi og samfunn.  Studentene har inngående kunnskap om så vel klassisk som moderne teoridannelse innenfor økonomisk sosiologi. De har avansert kunnskap om betydningen av nettverk innenfor og mellom bedrifter, og har kunnskaper om makt og institusjonelle forhold innenfor finans- og arbeidsmarkedet, samt varehandelen.

 

Ferdigheter

Et hovedpoeng med økonomisk sosiologi er å lære seg å forstå samspillet mellom sosiale rammer som makt, institusjoner og kultur på den ene siden og økonomisk handling på den andre. Mer konkret lærer de seg dermed å analysere de sosiale og politiske rammene de som næringslivsansatte eller regulerende byråkrater operer innenfor. Studentene kan analysere delmarkeder på en helhetlig måte.

 

Generell kompetanse

Studentene har utviklet evne til å balansere de økonomiske og psykologiske beslutningsmodellene de har lært om i andre fag, mot mer typisk sosiologiske variable som kultur, kjønn og klasse. De harogså utviklet større evne til å analysere økonomiske prosesser og beslutninger kontekstuelt, og ikke isolert. 

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse 

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført som klasseundervisning og seminarer. 

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Kurset trekker på forelesers erfaring som medlem av matkjedeutvalget (NOU 2011:4) og det nettverket jeg fikk gjennom det arbeidet.

Obligatorisk aktivitet

Ingen, utenom skriftlig eksamen

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Brown, Jacqueline Johnson og Peter H. Reingen. 1987. "Social Ties and Word-of-Mouth Referral Behavior." Journal of Consumer Research 14(3): 350- 362. [Tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4657957&site=ehost-live&scope=site ]

 

Fernandez, Roberto M., Emilio J. Castilla og Paul Moore. 2000. "Social capital at work: Networks and employment at a phone center." American Journal of Sociology, 105(5): 1288-1356. [Tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3127904&site=ehost-live&scope=site ]

 

Hansen, M. T. 1999. "The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits." Administrative Science Quarterly 44(1): 82-111. [Tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=1706994&site=ehost-live&scope=site ]

 

Heilbroner, Robert L. 2000. I The worldly philosophers: The lives, times, and ideas of the great economic thinkers. 7. utg. London: Penguin. Kapitlene 3,6, 8, 9 og 10. (ca 167 sider). ISBN: 9780140290066. Pris: ca. 129,-

 

Ingram, Paul og Peter W. Roberts. 2000. "Friendships among Competitors in the Sydney Hotel Industry." American Journal of Sociology, 106(2): 387-423. [Tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=4083680&site=ehost-live&scope=site ]

 

Lazzarini, Sergio G., Gary J. Miller og Todd R. Zenger. 2008. "Dealing with the Paradox of Embeddedness: The Role of Contracts and Trust in Facilitating Movement Out of Committed Relationships." Organization Science ,19(5):709- 728. [Tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=34949625&site=ehost-live&scope=site ]

 

Løyning, Trond. 2006. Økonomisk sosiologi. Oslo: Samlaget. 130 sider. ISBN: 9788252163667. Pris ca. 269,-

 

Ostrom, Elinor. 2000. "Collective Action and the Evolution of Social Norms." The Journal of Economic Perspectives, 143(3):137-158. [Tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=3524488&site=ehost-live&scope=site ]

 

Pagano, Ugo og Maria Alessandra Rossi. 2009. "The crash of the knowledge economy."  Cambridge Journal of Economics, (33):665-683. (18 sider). [Tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=43648517&site=ehost-live&scope=site ]

 

Schwartz, Herman. 2016. Wealth and Secular Stagnation: The Role of Industrial Organization and Intellectual Property Rights. Russell Sage Journal forthcoming November 2016. 35 sider. (Deles ut av emneansvarlig.)

 

Smelser, Neil J. og Richard Swedberg, red. 2005. Handbook of economic sociology. Princeton, N.J.: Princeton University Press. Kap 1, 5, 11, 13, 15, 16. Totalt: 150 sider. ISBN: 9780691121260. Pris ca. 689,-

 

Uzzi, Brian. 1997. "Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness." Administrative Science Quarterly, 42: 35-67. [Tilgjengelig i fulltekst via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9706191515&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kompendium for emnet ØKS4100 Økonomisk sosiologi selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Froud, Julie og Karel Williams. 2007. "Private Equity and the Culture of Value Extraction". New Political Economy, 12(3): 405-420.

 

Granovetter, Mark. 1985. "Economic action and social structure: The problem of embebbedness." American Journal of Sociology, 91(3): 481- 510.

 

Hall, P. A. og D. W Soskice. 2001. "An Introduction to Varieties of Capitalism." I Hall og Soskice (Red.) Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage, 1-44. Oxford: Oxford University Press.

 

Lynne, Barry C. 2010. Cornered: The New Monopoly Capitalism and the Economics of Destruction, 6-51. New Jersey: Wiley.

 

Streeck, W. 2011. "E Pluribus Unum? The Varieties and Commonalities of Capitalism." I Granovetter og Swedberg (Red.) The Sociology of Economic Life, 419-455. Boulder: Westview Press.

 

Tranøy, Bent Sofus. 2015. "Makt i matkjeden". I Hilde Bjørkhaug, Reidar Almås, Jostein Vik (red.) Norsk matmakt i endring, 23-51. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Tranøy, Bent Sofus. 2017. "Finansialiseringens tidsalder." I Agora nr 1. 2017, 20 sider

 

Weil, David. 2014. "The fissured workplace and its consequences." I The fissured workplace: Why Work Became So Bad for So Many and What Can be Done to Improve it, 7-27. Harvard University Press. 

Samlet sidetall/pensum

920 sider

Anbefalt litteratur

Skidelsky, Robert. 2009. Keynes: The return of the master.  London: Allen Lane. ISBN: 9780141043609.

 

Tranøy, Bent Sofus. 2007. Markedets makt over sinnene. Oslo: Aschehoug. ISBN: 9788203234965.