Innhold

 • Introduksjon til økonomistyring og finansiering
 • Måling og presentasjon av finansiell stilling
 • Måling og presentasjon av finansiell ytelse
 • Utarbeidelse av kontantstrømanalyse
 • Analyse og tolkning av årsregnskap
 • Kostnadsteori
 • Kalkulasjon
 • Investeringsanalyse
 • Kapitalkilder og kapitalanskaffelse
 • Styring av arbeidskapital
 • Beregning av kundelønnsomhet

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal etter endt emne et helhetssyn på økonomistyring og ha kunnskaper om teorier, modeller og teknikker for økonomistyring. Videre skal studentene kjenne til økonomistyringssystem samt ha innsikt i utvikling av slike systemer og deler av systemer i forskjellige sammenhenger. Studentene skal også ha kunnskap om hvordan interne og eksterne mekanismer kan bidra til økt verdiskaping gjennom bedre selskapsledelse. Studenten skal kjenne til utarbeidelsen til finansregnskapet og de viktigste delrapportene som inngår.

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • beskrive funksjonene til finansregnskap, driftsregnskap og finansiell styring i moderne organisasjoner
 • kunne presentere nøkkelinnhold fra finansregnskapet til interne og eksterne brukere
 • utarbeide nøkkeltall for å kunne evaluere lønnsomhet, effektivitet, likviditet og risiko i bedrifter
 • løse praktiske bedriftsøkonomiske problemer ved hjelp av driftsregnskapsteknikker
 • kunne foreta lønnsomhetsanalyser innen investeringsbeslutninger og kunne treffe beslutninger på basis av slike analyser
 • kunne beregne kostnader ved ulike kapitalkilder i bedrifter og beregne avkastningskrav for risikoutsatte investeringer
 • kunne benytte verktøy fra investeringsanalysen for å verdsette bedrifter
 • kunne benytte verktøy fra økonomistyring og investeringsanalyse for å analysere kundelønnsomhet

Generell kompetanse

Emnet skal også oppøve studentenes evne til kommunikasjon av økonomiske data. Studentene skal også utvikle IT-ferdigheter ved anvendelse av relevant programvare.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet vil bli gjennomført med en kombinasjon av teori og øvingsoppgaver. Forelesningene vil knyttes opp mot gjennomføring av gruppedel av eksamen

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer.

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Kalkulator uten minne (se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Atrill, Peter og Eddie McLaney. 2016. Accounting and Finance for Non-Specialists. 9. utg. London: Pearson. ISBN: 9781292135601. Sider: 600. Pris 549,-

 

Berger, Paul D. og Nadia Nasr I. 1998. "Customer Lifetime Value: Marketing Models and Applications." Journal of Interactive Marketing, 12(1):17-30 [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=348356&site=ehost-live&scope=site ]

 

Kaplan, Robert S., og V.G. Narayanan. "Measuring and Managing Customer Profitability."Journal of Cost Management 15(5):5-15. [Gjøres tilgjengelig via Luvit]

 

Luehrman, Timothy A. 1997. "What`s it worth? A General Managers Guide to Valuation." Harvard Business Review, 75(3): 132-142. [Elektronisk tilgjengelig via Google scholar: http://www.mfnco.com/e-library/books/What's%20It%20Worth%20-%20Ageneral%20Manager's%20Guide%20To%20Valuation.pdf ]

Samlet sidetall/pensum

636

Anbefalt litteratur

Ingen