Innhold

Spørreskjema og eksperimenter som datainnsamlingsteknikker.

 

Undersøkelsesprosessen fra problemstilling til ferdig spørreskjema:

  • Undersøkelsens formål og problemstillinger
  • Databehov og trekking av utvalg
  • Utforming av enkeltspørsmål
  • Operasjonaliseringsprosessen

 

Forutsetninger for valg av multivariate analysemetoder

 

Analyse - ulike analysemetoder:

  • Deskriptive analyser
  • Krysstabeller (f.eks. chi-kvadrat)
  • Regresjon
  • Structural Equation Modelling (SEM analyser)
  • Mellomgruppe analyser og Eksperiment.

Rapporteringsstruktur

Bruk av SPSS og AMOS

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene har innsikt i:

* ulike kvantitative fremgangsmåter og analyser

* hvordan disse benyttes og kvalitetsikres

* ulike analyser og deres forutsetninger

 

Ferdigheter

Studenten kan:

* evaluere en kvantitativ artikkel

* designe, distribuere, analysere og tolke kvantitative undersøkelser

* velge korrekt metodisk tilnærmingsmåte, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og skrive en akademisk oppgave på masternivå

* gjennomføre og tolke analysene i SPSS.

* vurdere under hvilke sammenhenger ulike kvantitative forskningsdesign er best egnet

* beherske egnede analyseverktøy som SPSS, kan gjennomføre analyser og har tilstrekkelig kunnskap til å forstå betydningen av funn.

 

Generell kompetanse

Studentene har

* kritisk forståelse til eget og andres forskning og undersøkelser.

* helhetlig forståelse av forskningsprosessen og kvantitative analyseteknikker samt de statistiske forutsetningene som ligger bak valg av teknikk.

* evne til å tolke og gjennomføre ulike statistiske analyser.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse

Læringsaktiviteter

Det brukes forelesninger som formidler teoretisk innsikt om kvantitative metoder for å øke helhetsforståelsen gjennom hele forskningsprosessen. En viktig del av kurset er at seminarene baseres på interaktiv deltagelse og behandler tilpasninger av sentrale momenter i kvantitative metoder, slik som forskningsdesign, enquête-utforming og statistisk tolkning. Gjennom hele kurset vil det teoretiske bli anvendt praktisk gjennom SPSS, AMOS og tolkning av analyser.

Anbefalt tidsbruk

225

Arbeidslivstilknytning

Ingen

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Kalkulator uten minne

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Hair, Joseph F. Jr., William C. Black, Barry J. Babin og Rolph E. Anderson. 2010. Multivariate data analysis: A global perspective. 7 utg. Upper Saddle River, N.J.: Pearson. ISBN: 9781292021904. Sider: 780. Pris: 739,- 

Samlet sidetall/pensum

780

Anbefalt litteratur

Ingen