Innhold

De mest sentrale temaene vil være en generell innføring i sentrale begreper fra økonomisk antropologi. Blant dem:

  • Produktbiografi, varer og varedannelse
  • Transformasjon fra vare til bruk
  • Penger, marked, transaksjon
  • Sfærer og moral
  • Ulike former for bytte som institusjonaliserte prosesser
  • Verdi: akkumulasjon og representasjon
  • Gaven
  • Makt, struktur

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene skal få en innføring i hvordan mennesker lever sammen ved å utveksle varer og tjenester. De skal lære seg å betrakte forbruk og markedet som konstruert av sosiale relasjoner og verdi som noe som utvikles i disse relasjonene. Ved å se på alternative måter å organisere utvekslinger på, vil studentene lære seg både å se hva som er dominerende, hvordan forskjellige utvekslingsformer opererer side om side, og hva det er som er spesielt med vår tid. Emnet gir en innføring i grunnleggende perspektiver og problemstillinger innenfor det sosialantropologiske feltet materiell kultur, hvor sentrale temaer er verdi, konsum, representasjon og transformasjon.

 

 

Ferdigheter

Studentene skal lære seg verktøy fra sosialantropologien; etnografi og komparasjon, som gir et analytisk perspektiv på forbruk, muliggjør refleksjon rundt hvordan markedet og fenomener i det kan undersøkes og åpner for refleksjoner om bevisste strategier for aktører i markedet. De skal få analytisk distanse både til forbruk, markedet, verdi og transaksjoner. Gjennom analytisk distanse til markedet i seg selv og de relasjoner som springer ut av transaksjonene, skal de bli gode markedsaktører. En vesentlig ferdighet er å kunne analysere den konteksten forbruket skal inn i.

 

 

Generell kompetanse

Det vil legges vekt på refleksjoner omkring hvordan materialitet er vevd inn i sosial samhandling og maktrelasjoner. De skal lære seg hvordan både materielle og immaterielle ting kan bære sosiale relasjoner i bytterelasjoner Studentene skal lære seg gode og anvendbare analytiske perspektiver på markedet, menneskene som opererer i det og tingene som utveksles der, en kompetanse som er relevant både til instrumentelt og akademisk.

Bruk, forbruk og sosial betydning av konsum vil bli knyttet opp til generelle betraktninger om samfunn og kultur. Det vil bli lagt vekt på teorier og begreper som karakteriserer analysen av forholdet mellom konstituering av verdi, sosial person og materielle omgivelser, samt sammenhenger mellom materielle objekter og sosiale prosesser. Etnografi som metodisk perspektiv, som muliggjør studiet av slike sammenhenger vil også bli diskutert.

Emnet inngår i

Master i markedsføringsledelse (kull 2015-17)

Læringsaktiviteter

Emnet skal undervises gjennom forelesninger, case-diskusjoner og seminarer.

Anbefalt tidsbruk

ca. 200 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Ingen.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Appadurai, Arjun (red.). 1986. "Introduction: Commodities and the politics of value." I The social life of things: Commodities in cultural perspective, 3-63. ISBN: 9780521357265. Pris: ca. 399,-

 

Barth, Fredrik. 1994. "Modeller av sosial organisasjon." I Manifestasjon og prosess, 31-45. Oslo: Universitetsforl. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/3d17386cf88a9e0953ab0a8de99035ba.nbdigital?lang=no#0 ]

 

Barth, Fredrik. 1994. "Økonomiske sfærer i Darfur." I Manifestasjon og prosess, 46-65. Oslo: Universitetsforl. [Elektronisk tilgjengelig via Nasjonalbiblioteket: http://www.nb.no/nbsok/nb/3d17386cf88a9e0953ab0a8de99035ba.nbdigital?lang=no#0 ]

 

Cochoy, Franck. 2007. "A Brief Theory of the `Captation' of Publics: Understanding the market with Little Red Riding Hood." Theory, Culture & Society, 24(7-8):203-223. [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sih&AN=31460113&site=ehost-live&scope=site ]

 

Døving, Runar. 2007. "Voksne barn: Husholdsviabilitet blant urbane skandinaver." Norsk antropologisk tidsskrift, 18(1):22-37. [Elektronisk tilgjengelig via Idunn:https://www.idunn.no/nat/2007/01/voksne_barn_husholdsviabilitet_blant_urbane_skandinaver ]

 

Mauss, Marcel. 1995. Gaven: Utvekslingens form og årsak i arkaiske samfunn. [Oslo]: Cappelens akademiske. ISBN: 9788245600391. 210 s. Pris ca. 299,-

 

Miller, Daniel. 1998. A Theory of shopping. Cambridge: Polity Press. ISBN: 9780745619460. 175 s. Pris: ca. 209,-

 

Mintz, Sidney W. 1985. Sweetness and power: The place of sugar in modern history. New York: Viking. ISBN: 9780140092332. Sider: 274. Pris: 149,-

 

Tangen, Karl-Fredrik. 2011. "Å tenke med penger." Magma, (8):56-63. [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/a-tenke-med-penger ]

 

Kompendium for FOA4101 Forbrukerantropologi selges ved høyskolens samarbeidende bokhandlere og inneholder:

 

Bloch, Maurice og Jonathan P. Parry (red.). 1989. "Introduction: Money and the morality of exchange." I Money and the morality of exchange, 1-32. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Bohannan, Paul. 1959. "The impact of money on an African subsistence economy." Journal of Economic History, 19(4):491-503.

 

Douglas, Mary og Baron Isherwood. 1979. "Separate economic spheres in ethnography." I The world of goods: Towards an anthropology of consumption, 95-104. London: Routledge.

 

Døving, Runar og Marianne E. Lien. 2000.  "Myten om den perfekte kålrot." Norsk antropologisk tidsskrift, 2:108-127.

 

Kopytoff, Igor. 1986. "The cultural biography of things: Commoditization as process." I Appadurai (red.) The social life of things, 64-95. Cambridge: Cambridge University Press.

 

Lien, Marianne E. 1998. "Between market exchange and friendly favour: An ethnographic study of advertising exchange." Sosiologi i dag, (4):43-60.

 

Lien, Marianne E. 2004. "The virtual consumer: Constructions of uncertainty in marketing discourse." I Garsten og Lindh de Montoya (red.) Market matters: Exploring cultural processes in the global market place, 46-66. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 

Malinowski, Bronislaw. [1922]. "The essentials of the Kula." I Argonauts of the western pacific, 81- 104. Read Books.

 

Osteen, Mark. 2002. "Introduction: Questions of the gift." I Osteen (red.) The Question of the Gift: Essays across disciplines, 1-41. Routledge. London.

 

Polanyi, Karl. 1968. "The economy as instituted process." I LeClair og Schneider (red.) Economic anthropology: Readings in theory andanalysis, 122-143. New York: Holt, Rinehart and Winston.

 

Zelizer, Viviana A. 2011. "The social meaning of money." I Economic lives: How culture shapes the economy, 93-127. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Samlet sidetall/pensum

819 sider.

Anbefalt litteratur

Appadurai, Arjun (red.). 1986. "Introduction: Commodities and the politics of value." I The social life of things: Commodities in cultural perspective, 3-63. Cambridge: University Press. ISBN: 9780521357265.

 

Sahlins, Marshall. 2004. "On the sociology of primitive exchange." I Banton (red.) The relevance of models for social anthropology, 139-186. London: Routledge. ISBN: 9780415330275.

 

Stenning, Derrick J. 1971. "Household viability among the pastoral Fulani." I Goody (red.) The developmental cycle of domestic groups, 92-119. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 9780521096607.

 

Zelizer, Viviana A. 2011. "Beyond the polemics on the marked: Establishing a theoretical and empirical agenda." I Economic lives: How culture shape the economy, 93-127. Priceton, N.J.: Princeton University Press. ISBN: 9780691139364.[NL1]

 [NL1]aka4