Innledning

Utdanningen retter seg mot personer som ønsker å jobbe med lønns- og personalforhold i bedrifter, både større bedrifter med egne avdelinger for dette, og i mindre bedrifter og institusjoner hvor lønns- og personalarbeid inngår som en del av arbeidsoppgavene.

Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs Det vil være avgjørende for en bedrifts evne til å overleve at personalbehandlingen utføres på en profesjonell, forsvarlig og motiverende måte. Den ansattes kontaktflate med bedriften består dels av personalpolitiske forhold, og dels av ledelse. Utdanningen fokuserer på den lønnstekniske og personalpolitiske delen av kontakten mellom ansatte og bedrift, men er også innom en del problemstillinger relatert til ledelse.

Den delen av personalarbeidet som relaterer seg til lønn er underlagt en rekke lover og bestemmelser, og har mange interessenter å forholde seg til. Feil eller unøyaktigheter omkring lønn og lønnsutbetaling er et svært følsomt område, og det skal relativt lite til før sterke følelser settes i sving hos ansatte som opplever problemer i forbindelse med lønnsfastsettelse og lønnsutbetaling.

Lønnsmedarbeideren har ikke bare den enkelte ansatte å forholde seg til, men skal også forholde seg til en rekke andre instanser; skattemyndigheter, fagforeninger, arbeidsgiverforeninger, m.m. Alle disse interessentene «passer på» hva som skjer med lønn og lønnsutbetaling i bedriften, og lønnssmedarbeideren er ansvarlig for at riktige opplysninger og riktige beløp tilflyter disse interessentene.

Lønnsmedarbeideren har således en stilling med høye krav til kompetanse, nøyaktighet og integritet. Vår utdanning vil gi den nødvendige kompetanse for å håndtere de sentrale funksjonene i stillingen på en profesjonell måte.

Læringsutbytte

Alle studieprogrammene ved Fagskolen Kristiania har fastsatt et overordnet læringsutbytte som enhver student er forventet å kunne oppnå etter å ha fullført utdanningen. Læringsutbytte beskriver hva studenten er forventet å vite, kunne og være i stand til å gjøre som et resultat av læringsprosessen knyttet til utdanningen. Læringsutbytte er beskrevet i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale sider ved personal- og lønnsarbeid, som organisering, personalforvaltning, fastsettelse og utbetaling av lønn og lønnstrekk
 • har utviklet en etisk grunnholdning i sitt forhold til kolleger og ved håndtering av lønns- og personaldata
 • har innsikt i lover og avtaler som påvirker forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, som arbeidsmiljøloven, ferieloven, tariffavtaler, lønnsstatistikk og regler for skattetrekk
 • har kjennskap til hvordan eget lønns- og personalarbeid må forholde seg til formål og praksis hos arbeidslivets organisasjoner og skattemyndighetene
 • kan oppdatere sin kunnskap om lønns- og arbeidsforhold, med spesiell vekt på arbeidsmiljøet, ferieloven, tariffavtaler, beregning og innbetaling av skatter og avgifter
 • forstår betydningen en personal- og lønnsmedarbeider har for å dokumentere en virksomhets lønnskostnader og lønn og forvalte en personalpolitikk som kan ha samfunnsmessige konsekvenser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sin kunnskap til rekruttering og personalforvaltning, korrekt beregning, registrering, avstemming og lønnsutbebetaling og lønnstrekk
 • kan anvende elektroniske verktøy for beregning, registrering, avstemming og utbetaling av lønn, samt trekk av skatt og fagforeningskontingent
 • kan finne informasjon og fagstoff som er relevant for eget arbeid med personal- og lønnsforhold
 • kan kartlegge forhold som påvirker lønns- og arbeidsforhold, identifisere faglige problemstillinger og behov for å iverksette tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for betydningen av god personalforvaltning og korrekt beregning og fortrolig håndtering av lønnsdata og personalforhold
 • har utviklet en etisk grunnholdning i sitt forhold til kolleger og ved håndtering av lønns- og personaldata
 • kan utføre sitt arbeid med lønn og personalforvaltning i samsvar med pålegg, avtaler og tidsplaner
 • kan bygge relasjoner med kolleger, tillitsvalgte og virksomhetens ledelse og kunne delta i et faglig eksternt nettverk
 • kan utvikle arbeidsmetoder i eget arbeid som bidrar til å rekruttere gode medarbeidere, forvalte personalpolitikken, utvikle et godt arbeidsmiljø og et godt forhold til tillitsvalgte

Emnet inngår i

Lønnsmedarbeider

Læringsaktiviteter

Nettsamlinger, veiledning, individuelt arbeid, gruppearbeid  

Anbefalt tidsbruk

760 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Hjertnes, Frode. 2018. Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM- emnet. 3. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245024609

Blanchard, Ken og Spencer Johnsen. 2012. The One Minute Manager. AlltidPositiv forlag. ISBN 9788293127000

Iversen, Ole I. 2015. Rekrutterings- og intervjuteknikk. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 9788245017670

Visma. H&L Lønn 5.0 Videregående. Pdf i Canvas (læringsplattformen)

Samlet sidetall/pensum

1083 sider