Innhold

Dette er et kurs som kombinerer teori og praktisk forståelse. Studentene skal arbeide både praktisk og teoretisk samt arbeide selvstendig og som deltaker i et produksjonsteam. Gjennomgående fagområder i dette emnet er:

Tema 1 Fotografi og postproduksjon:

 • Kameralære
 • Teknikk
 • Blender / Lukker / ISO
 • Objektivlære
 • Lysforståelse
 • Arbeidsmetodikk
 • Sjangerlære - Portrett / produkt/ feature / dokumentar/ eksteriør/ interiør
 • Photoshop
 • Apper - Mobilproduksjon og Postproduksjon
 • Mobiltelefonen
 • Bildeforståelse
 • Komposisjon
 • Visuell retorikk

Tema 2 Film og postproduksjon:

 • Filmlære
 • Teknikk
 • Arbeidsmetodikk
 • Sjangerlære
 • Lyd
 • Mobiltelefonen
 • Apper mobil til film og klipp
 • DSLR
 • Dramaturgi
 • Manusutvikling
 • Logistikk og visuell retorikk
 • Premier
 • Intro til research produksjon

Tema 3 Dramaturgi

 • Dramaturgi
 • Historiefortelling i bilder og film
 • Planlegging av innhold og budskap
 • Kunnskap om Formater og digitale flater
 • Mobile flater for fortelling ( apps )
 • Etikk
 • Lovverk
 • Software

Tema 4 Fordypning klipp:

 • Produksjoner og klipp
 • Fordypning i software
 • Klipp som dramatugisk verktøy
 • Klipp mobil
 • Dramaturgi i klipp
 • Copyright, Musikk og LYD 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har kunnskap om forskjellige kameraer, stills og film samt nøkkelteknikk og begreper som er beskrevet i det fotografiske triangel som lukker, blender, Iso, brennvidde osv.  
 • har kjennskap til forskjellige typer lys og andre hjelpemidler som benyttes i fotografisk arbeid og sammen med forskjellig typer kameraer
 • har kunnskap om postproduksjonsverktøy som Adobe premier, Photshop eller andre liknende program som benyttes i etterarbeid av bilder og film
 • har kjennskap til lydopptak og bruk at forskjellige hjelpemidler som ivaretar lydkvalitet i forskjellige typer opptak og produksjoner
 • har kunnskap om forskjellige dramaturgiske modeller og forskjellige typer oppbygging av historier slik at man skal kunne benytte disse som variasjon i fortellingene og den visuelle retorikken  

Ferdigheter

Studenten...

 • kan benytte forskjellige typer kameraer, objektiver, lys, lyd og postproduksjonsverktøy på varierte måter
 • kan variere bruken av forskjellig typer dramaturgisk oppbygging og visuell retorikk i planleggingen og gjennomføringen av den praktiske produksjonen
 • kan anvende forskjellige relevante postproduksjonsteknikker for justering av stillbilder, klipping av film og videre klippe inn audiovisuelle effekter til historien.  
 • kan bruke forskjellige fotografiske teknikker og filmteknikker for å kunne variere bilder og visuell fremstilling av en historie
 • kan gjøre rede for sine faglige og tekniske valg, og bakgrunnen for disse, fra idé til ferdig produkt.  
 • kan reflektere over fototekniske valg for å kunne evaluere egne arbeidsmetoder og løsninger innen forskjellige produksjoner og visuelle historier
 • kan anvende postproduksjon tilpasset forskjellige kunder og behov for variert visuell fremstilling

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre praktiske og tekniske arbeidsoppgaver i en visuell produksjon, alene og som deltaker i gruppe fra beslektede fagområder det er naturlig å samarbeide med i bransjen  
 • kan planlegge og gjennomføre visuelle produksjoner i tråd med etiske krav og retningslinjer, dette gjelder for eksempel regler for opphavsrett, publisering, samtykke, personvern og journalistiske retningslinjer

Emnet inngår i

Digital innholdsproduksjon

Læringsaktiviteter

Forelesning, prosjektarbeid, individuelt arbeid, veiledning og presentasjon. Kurset vil kreve en stor grad av gruppearbeid og egeninnsats også mellom undervisningsøktene.

Anbefalt tidsbruk

Ca 800 timer

(225 timer undervisning/580 arbeidstimer)

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres individuelt ved å levere på nytt med samme oppgavetekst.

Pensumlitteratur

Chandler. G. ( 2012) Cut By Cut. ( 2nd edn) Michael Wise Production. ISBN :978-1615930906

Robert Mc Kee. 2005. Story.  Harper Collins.  ISBN-13: 978-0413715609

Fredriksen. K. ( 2009). Alene med et kamera. Forlaget Ajour ISBN: 9788791620133

Hunter, Biver, Fuqua. ( 2012) Light Science & Magic. ( 4th edn ). Focal Press ISBN:978-0-240-81225-0

Kobre, K. 2017. Photojournalism. The proffesionals approach. ( 7th edn ) Focal Press  

Kobre,K. 2012. Videojournalism, Multimedia Storytelling. USA, Focal press. ISBN: 978-0-240-81465-0  

Fred Ritchin 2013 Bending the frame, photojournalism, documentary, and the citizen. Aperture, NYC.

Magne Lindholm. 2001. LYD. Gan Forlag. ISBN: 82-492-019-0

David Bordwell & Kristin Thompson. 2013. Film art - 7 edn ) -McGraw hilton. ISBN: 978-0-07-131831-0

Kofoed, Ståle de Lange.  2014. Praktisk håndbok i digital historiefortelling. IJ Forlag- Fredrikstad, Norge. ISBN: 9788202411084

Evening, Martin 2016 Adobe Photoshop. Focal Press. ISBN: 9781138690240

Premier CC (ONLINE ACCESS: Lynda.com )

Samlet sidetall/pensum

Ca 1425 sider

Anbefalt litteratur

Rabiger, M.( 2014)  Directing the Documentary. ( 6th edn)  CRC Press  ISBN: 9780415719308