Innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om hvilken rolle samspillet mellom teknikk, dramaturgi og planlegging har i en filmproduksjon.

Det undervises i grunnleggende teknisk forståelse av redigeringsverktøy, samt bruk av kamera, lys og lyd.

Emnet gir en innføring i klassisk dramaturgi og hvordan man bruker dette i audiovisuelle produksjoner. 

Den praktiske delen av emnet gir kandidaten en innføring i planlegging, logistikk og administrasjon av en filmproduksjon.

I tillegg gir emnet en grunnleggende forståelse for tverrfaglig samarbeid innenfor audiovisuelle fag, samt en forståelse for den kreative prosessen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til hvordan man gjennomfører en filmproduksjon (herunder også budsjettering)
 • har kunnskap om å planlegge egne filmprosjekter
 • kjenner til grunnleggende klassisk dramaturgi i historiefortelling for film, og å bruke klassisk dramaturgi i egne arbeid
 • kjenner til tverrfaglige fortellingsverktøy
 • har grunnleggende kunnskap om kreative metoder brukt til oppgaveløsning/idéutvikling.
 • har kunnskap om å skrive eget manus for film
 • kjenner til lydopptak og design for film
 • har grunnleggende kunnskap om kreative idéutviklingsprosesser   
 • kjenner til fagspesifikke teknikker innen kreativ problemløsning
 • kjenner til budsjettering i film

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre en enkel kortfilmproduksjon
 • kan bruke foto, lyd, lyddesign og klipp i filmproduksjon
 • kan gjøre nedbrekk av et manus
 • kan budsjettere en enkel kortfilmproduksjon
 • kan anvende lys til enkel lyssetting
 • kan utføre prosjektbasert arbeid
 • kan utvikle, gjennomføre og bruke grunnleggende prinsipper i organiseringen av sin første filmproduksjon
 • kan anvende storyboard, manus og dreiebok i eget arbeid
 • kan anvende Celtx som skriveverktøy for manus
 • kan anvende kreative metoder i egne produksjoner

Generell kompetanse

Studenten...

 • har forståelse for reportasje som formidlingsform
 • har et bevisst etisk forhold til tekniske verktøy for å implementere dette i varierte produksjoner
 • har evnen til å sette produksjonsfaget i et filmfaglig perspektiv
 • kjenner til historiefortellingens plass i det kommersielle markedet og hvilke arbeidsmetoder som brukes i ulike genre
 • har et bevisst forhold til visuelle uttrykk i historiefortelling, metoder og teknikker for å implementere dette i varierte produksjoner. Herunder også Avant Garde film
 • har tilegnet seg anvendelige metoder for å løse utfordringer knyttet til kreative fag
 • har en forståelse for fiksjonsfilm som genre og et bevisst forhold til arbeidsformer innenfor genren
 • har et bevisst forhold til valg av visuelle uttrykk det være seg innenfor foto/lys, lyd eller klipp
 • har en forståelse for produksjonsfaget i en fiksjonsfilmproduksjon, herunder logistikk, administrasjon og økonomi

Emnet inngår i

Film

Læringsaktiviteter

Forelesning, individuelt arbeid, veiledning, verksted og presentasjon  

Anbefalt tidsbruk

Ca 800 timer

(Undervisningstimer: 225/Arbeidstimer: 576)

Arbeidslivstilknytning

Kundeoppdrag. Gjesteforelesere fra bransjen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Michael Rabiger. Directing Techniques and Aesthetics. Focal

  Press. Kap. 1 og 2. ISBN 0240805178

Bordwell & Thompson.2012. Film Art, an Introduction. McGraw

Hill. ISBN-13: 978-0073535104. Part 2 Film Form- Part 3 Types of Films.

Nina B. Andersson. 2011. Filmens Hjerte - Produksjonskontoret.

Fagbokforlaget. Fase 1 og Fase 2. ISBN:978-82-450-1145-6  

Robert MacKee. 1999. Story. Methuen.  Kap. 2 -3.

 ISBN 978-0-413-71560-9

 

Erik Lerdahl, 2007. Slagkraft. Gyldendal. Side 20-76

ISBN 978-82-05-36289-4

Samlet sidetall/pensum

675 sider

Anbefalt litteratur

Workshop i Adobe Premiere pro. https://www.video2brain.com/

Jo Bech Karlsen. 2007. Reportasjen. Universitetsforlaget.

 ISBN:9788200454007

Bordwell og Thompson. 2012. Film History. McGraw Hill.

Part 2 and 3. ISBN 0-07-038429-0  

Gael Chandler. Cut by Cut. ITW 2012. Stage 1.

ISBN-13 978-1615930906  

Gerald Millersen. Lighting for Televison and Film. Focal Press .

Kap 2 - 5. ISBN 0-240-51582