Innhold

I fjerde og siste emne skal studenten fordype seg og videreutvikle problemstillinger knyttet til offentlig rom. Emnet består av fire underliggende temaoppgaver:

Serveringssted. Temaet er todelt; første del er en individuell prosjektoppgave, andre del er et samarbeidsprosjekt med 2. semester Interiør.

Studenten skal definere funksjon og behov i et serveringslokale. Studenten skal ha forståelse for universell utforming og andre spesielle behov som foreligger et serveringssted.

Studentene jobber med reelle kundeprosjekt og bruker digitale medier for presentasjon.

Presentasjon og profesjonell praksis. Temaet skal gi grunnleggende forståelse for profesjonalitet.

Studenten skal få forståelse for hvordan en kreativ tilnærming til kundens produkt/budskap, kan implementeres på kundens premisser.

Studenten vil kunne se på faget i en større tverrfaglig sammenheng. 

Studenten skal få et bevist forhold til hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer teoretisk og praktisk.

Studenten skal ut i en praksisperiode på to uker.

Kultur og samfunn. Temaet skal gi innføring i planlegging av rom som ligger i skjæringspunktet privat og offentlig.

Det er fokus på offentlig rom i kommersiell sammenheng og universell utforming.

Funksjonelle arbeidsrom. Temaet inneholder undervisning i funksjonelle arbeidsrom som kontorarbeidsplass med tilhørende fasiliteter.

Studenten skal planlegge og tilrettelegge kontor for kommersiell kunde.

Studenten skal lage tekniske tegninger av kontorlokale.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten:

 • har kunnskap om funksjon i serveringslokaler med fokus på utnyttelse av et offentlig lokale
 • kjenner til universell utforming tilknyttet serveringslokaler
 • kjenner til teamarbeid og prosjektledelse
 • har innsikt i kundebehandling
 • kjenner til bransjen de skal inn i, som for eksempel samarbeidsfunkjsoner mellom leverandør, underleverandør og oppdragsgiver
 • har kunnskap om universell utforming i forhold til overnatting
 • kan vurdere eget arbeid i henhold til gjeldende regler
 • har kunnskap om hvordan man tilrettelegger funkjsonelle arbeidsrom
 • har kunnskap om fellesfasiliteter tilhørende en kontorarbeidsplass og på et kontor
 • har kunnskap om materialbruk i forhold til akustikk
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter og hvilke fagretninger man kan spesialisere seg i etter endt utdanning
 • kjenner til bransjen de skal inn i og kommende yrkespraksis

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan bruke faktainformasjon og regelverk i utforming av løsning
 • kan kombinere estetikk og spesielle funksjonskrav
 • kan bruke kunnskap og ferdigheter for å avdekke spesielle behov i et offentlig miljø
 • kan samarbeide i team
 • kan presentere og levere et produkt på en profesjonell måte, etter kundens intensjon
 • kan håndtere konfliktløsning mellom oppdragsgiver og medarbeidere
 • kan hente og utnytte kulturreferanser fra ulike kilder
 • kan anvende observasjon og analyse som verktøy i utviklingen av en opplevelse i rom
 • kan tilpasse rom og funksjoner til alle brukergrupper
 • kan planlegge kontorarbeidsplasser i forhold til ulike funksjoner,
 • kan bruke ergonomi , akustikk og belysning som en viktig del av utformingen

Generell kompetanse:

Kandidaten:

 • kan planlegge og prosjektere rom for servering i et offentlig miljø for alle brukergrupper
 • kan planlegge og gjennomføre yrkesrettet arbeidsoppgaver og prosjekter som deltaker i gruppe
 • kan samarbeide i team, med hovedmål mot et felles produkt
 • kan bygge nettverk med fagfeller fra beslektede fagområder innenfor interiørbransjen
 • kan lage løsning til offentlig rom som tilfredsstiller funksjonelle krav i et opplevelsesbasert konsept
 • kan planlegge og prosjektere kontorarbeidsplasser med tilhørende fellesareal.
 • kan forstå og ta hensyn til ytre påvirkninger som belysning og akustikk

Emnet inngår i

Interiør

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, gruppearbeid, individuelt arbeid, workshops, presentasjon

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Reelle kundeoppdrag og gjesteforelesere fra bransjen.

Studentene har to ukers praksis.

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Byggforsk faktablad:

 • NBI 371.801 Serveringssteder
 • NBI 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse
 • NBI 421.610 Krav til lys og belysning
 • NBI 573.225 Teppegolv. Typer og egenskaper
 • NBI  220.300 Universell utforming. Oversikt
 • NBI 220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger
 • NBI 323.101 Atkomst til arbeids- og publikumsbygninger
 • NBI 379.101 Vestibyler og fellesarealer
 • NBI 220.345 Tilgjengelighet for synshemmede
 • NBI  220.300 Universell utforming. Oversikt
 • NBI 344.210 Strategier for valg av kontorløsning
 • NBI 421.602  Dagslys. Egenskaper og betydning 
 • NBI 344.212 Strategier for valg av kontorløsning. Eksempler
 • NBI 320.100 Menneskers rekkevidde og plassbehov
 • NBI 527.309 Lydregulering i kontorlokaler 

 

Lerdal, Erik. 2007. Slagkraft 2. Gyldendal Akademisk.

ISBN: 9788205362864. Antall sider: 450. Pris: 458,-

Samlet sidetall/pensum

.

Anbefalt litteratur

Dodsworth, Simon. Anderson, Stephen. 2015. The Fundamentals of Interior Design, second edition. Bloomsbury Publishing Plc. ISBN: 97814725-28537. Antall sider: 208. 

Farrelly, Lorraine. 2012. Materials and Interior Design (Portfolio Skills: Interior Design). Laurence King Publishing Ltd. ISBN: 9781856697590. Antall sider: 190.