Innhold

Emnet gir en fordypning i utforskning av eget illustrasjonsuttrykk og å kunne sette dette inn i en relevant kontekst.

Studenten får et bevisst forhold til hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer og utvikler et reflektert forhold til det visuelles plass i samfunnet.

Emnet fokuserer på en helhetstenkning rundt kreative fag som en del av et kulturuttrykk i samfunnet og skal gi en bevissthet om illustrasjon som merkevare og produkt.

Emnet består av fire underliggende temaer:

Illustrasjonsprosjekt gir en innføring i de ulike fasene i et illustrasjonsprosjekt og hvordan studenten kan formidle og fasilitere sitt eget prosjekt.

Presentasjon og profesjonell praksis gir en innføring i illustrasjon i samarbeid med andre kreative fag og hvordan vi arbeider med kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Kultur og samfunn setter fokus på kreative fag i kontekst med det kulturelle i et samfunn. I dette temaet undervises det i hvordan illustratører kan bruke kulturreferanser i arbeidet, samt hvordan dette er med på å forme det visuelle uttrykket.

Illustrasjon i praksis fokuserer på Illustrasjon som merkevare og produkt. I perioden arbeider studenten med egen profilering og formidling av sitt arbeid og hvilken plass dette kan ha i kontekst med andre.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Studenten har kunnskap om arbeidsmetoder og prosesser i et illustrasjonsprosjekt.
 • Studenten har kunnskap om hvordan samarbeidet mellom kunde og oppdragsgiver, leverandør og underleverandør fungerer teoretisk og i praksis.
 • Studenten har kunnskap om de visuelle kulturuttrykkenes betydning i kontekst med kreative fag.
 • Studenten har kunnskap om profilering og formidling av eget arbeid og hvordan illustrasjon blir brukt som merkevare og produkt.

Ferdigheter:

 • Studenten kan anvende metoder og teknikker til å utforske eget illustrajsonsuttrykk og planlegge og gjennomføre eget prosjekt.
 • Studenten kan utføre relevante analyser for å utføre oppdrag og kunne presentere og levere et produkt på en profesjonell måte i tråd med kundens intensjon.
 • Studenten kan innhente og utnytte kulturreferanser fra ulike kilder, samt anvende kunnskap om kulturuttrykk i utøvelsen av eget fag.
 • Studenten kan produsere et eget profesjonelt illustrasjonsuttrykk.

Generell kompetanse:

 • Studenten kan reflektere over egen prosess, metode og resultat i forhold til relevant kontekst.
 • Studenten kan bygge nettverk og samarbeide i team med formål mot et felles produkt.
 • Studenten har forståelse for hvordan kultur former meninger, handlinger og produkter, og hvordan dette påvirker det visuelle uttrykket.
 • Studenten har en bevisst holdning til etiske retningslinjer og har oversikt over organisasjoner og nettverk som berører faget.

Emnet inngår i

Illustrasjon. Fagskolestudier.

Læringsaktiviteter

På Illustrasjon har vi en prosessorientert tilnærming til fag hvor studentene samler arbeidene i en mappe. Vi praktiserer varierte undervisningsformer som forelesninger, veiledning individuelt og i grupper, diskusjoner og presentasjoner i større eller mindre grupper. Vi gjennomfører også workshops og arbeid i verksted, samt utvalgte oppdrag eller case fra relevante oppdragsgivere.  

Anbefalt tidsbruk

800

Arbeidslivstilknytning

Ekskursjoner til aktuelle steder som: forlag, aviser, trykkerier, illustratører og agentbyråer. Vi besøker også museer og utstillinger relatert til vår bransje. Utstillinger i design og bildeorganisasjonene som for eksempel Grafill (organisasjonen for visuell kommunikasjon, Tegnerforbundet, DOGA (Norsk design- og arkitektursenter), er også særlig relevant.  

Obligatorisk aktivitet

Ingen arbeidskrav i dette emnet.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

 • Aakre, J., Scharning, H., Prosjekthåndboka 3.0. Verktøykasse for kreative team. Universitetsforlaget 2016. Kap 1, 2 og 3. ISBN: 978-82-15-02755-5.
 • Hauffe, T., Design, 1996, Cappelen Kulturguider.
 • Hall, A., Illustration. Lawrence King Publishing/ Central Saint Martins College of art and Design 2011. Sider: kap. 3, 4, 5 og 6. ISBN: 978-18-56-69710-1.
 • Male, A., Illustrtaion. A Theorethical & Contextual Perspective. AVA publishing. Sider: kap 1. ISBN: 978-29-40-37351-2.

Samlet sidetall/pensum

-

Anbefalt litteratur

 • Arden, Paul. 2003. It´s Not How Good You Are, It´s How Good You Want to Be. Phaidon.
 • Dahl, Ø., Møter mellom mennesker.Interkulturell kommunikasjon. 2001. ISBN: 978-82-00-45368-0.
 • Palmer, Amanda. 2009. The Art of Asking; or How I Learned Stop Worrying and Let People Help. FT Press.