Innledning

Emnet skal gi kandidaten en forståelse for romakustikk som en del av lydkjeden, samt kjennskap til bygningstekniske tiltak for å utbedre lyd- og lytteopplevelsen. Kandidatene gis en innføring i både teoretiske og praktiske faktorer av anvendt romakustikk. Emnet er en sentral del av tilnærmet all lydproduksjon og inngår som en naturlig og nødvendig del av den faglige plattformen som behøves innen fagfeltet musikkproduksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om romakustiske fenomen, herunder rommoder, tidlige refleksjoner og etterklangstid, og hvordan disse fenomen påvirker lytteropplevelsen.
  • kjenner til og forstår sentrale begrep som bølgeakustikk, geometrisk akustikk og statistisk akustikk.
  • kjenner til viktige former for akustisk behandling av forskjellige typer rom for musikkutøvelse og -produksjon
  • kjenner til metoder og verktøy for beregning og måling av romakustiske forhold
  • kjenner til relevante standarder og anbefalinger for akustiske forhold for musikkproduksjon og -utøvelse.

Ferdigheter

Studenten...

  • kan gjøre en enkel vurdering av et roms akustiske egenskaper opp mot et spesifisert bruksområde basert på bygningstekniske opplysninger slik som dimensjoner og materialvalg
  • kan planlegge og gjennomføre enkle romakustiske målinger, og på bakgrunn av disse vurdere de akustiske forholdene samt foreslå evt. akustiske tiltak.
  • kan utføre relevante beregninger for bølgeakustikk, geometrisk akustikk og statistisk akustikk, samt redegjøre for betydningen av disse.

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan relatere fagstoffet til lydarbeid for på denne måte bedre kunne diskutere og vurdere akustiske forhold, forstå faglitteratur, artikler og forskningsrapporter
  • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet

Emnet inngår i

Bachelor i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Arbeidsformer i emnet er forelesningsbasert undervisning, noe praktisk gruppeundervisning, arbeid med oppgave samt selvstudium.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 36 timer

Selvstudium - 113 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 12 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 39 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Studieprogrammet benytter programvaren FuzzMeasure som måleverktøy for romakustiske målinger. Studenten får etter behov tilgang til dette gjennom studieprogrammet i forbindelse med studiearbeidet.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: To uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er teoretisk emne på mellomnivå, og bygger delvis på emnene Grunnleggende størrelser og Elektroakustikk.