Innledning

En viktig del av tjenesteutforming er konseptualisering, utvikling og simulering av et tjenestekonsept og dens økologi, inkludert alle berøringspunkter som brukeren engasjeres i ved bruk av tjenesten. Prototyping brukes til hurtig utvikling og tilpasning av et tjenestekonsept for å simulere en brukers opplevelse av en tjeneste. Studentene lærer å utvikle prototyper gjennom ulike metoder, verktøy, materialer og kreativ problemløsning. Emnet fokuserer på idéutvikling som utforskes gjennom bruk av scenarier, prototyper og simuleringer for å beskrive og tilpasse opplevelser mellom en bruker og en virksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om prototyping, simulering og testing av tjenestekonsepter
  • har kunnskap om simulering av et tjenestekonsept gjennom ulike metoder, verktøy og materialer  

Ferdigheter

Studenten...

  • kan planlegge, simulere og validere en tjenesteprototype gjennom utforskning og testing av iterative små-skala eksperimenter
  • kan ta i bruk sentrale verktøy, metoder (eks.: scenarier, historiefortelling, «service blueprint» og rollespill) og iterative prosesser ved utarbeidelsen av en prototype
  • kan visualisere og kommunisere ideer og konsepter som del av en prototype på en overbevisende måte mot brukere og andre interessenter
  • kan ta i bruk kreative problemløsningsmetoder for utarbeidelse og validering av nye tjenestekonsepter  

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan reflektere over hvordan simulering av et nytt tjenestekonsept kan brukes for å skape bedre brukeropplevelser 
  • kan reflektere over hvordan nye tjenestekonsepter utvikles og valideres gjennom iterativ utforskning og prototypetesting

Emnet inngår i

Bachelor i tjenestedesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på forelesninger og diskusjoner i klassen. Case, artikler og eksempler vil bli diskutert med henblikk på å oppnå en forståelse av fagfeltet. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver. En stor del av emnet vil gjennomføres som praksis-orientert design workshop. Hensikten er at studentene får tilstrekkelig tid til å jobbe med relevante verktøy og metoder, samt bedre koble teori og praksis. Emnet vil dermed kreve stor grad av gruppearbeid og egeninnsats.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning: 36 timer

Gruppearbeid (og presentasjon): 16 timer

Selvstudier: 124 timer

Eksamen: 24 timer

Totalt anbefalt tidsbruk: 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres av relevante case, presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter)

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig eksamen i gruppe (2-3 studenter) 

Varighet: 20-30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Muntlig individuell eksamen.

Merknader

Kurset bygger videre på Tjenestedesign 1