Innledning

Sentralt i emnet står språkutprøving og språkeksperimentering. Emnet gir oversikt over og kunnskap om ulike kunstorienterte tekster, og gir innføring i ulike tradisjoner for å skrive og analysere tekst. Emnet legger vekt på kreativ skrivetrening hvor det produseres og publiseres kunstorienterte tekster.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om de grunnleggende kunstorienterte sjangrene, og om oppbyggingen av kunstorienterte tekster
  • har innsikt i skriveprosess, kreative arbeidsteknikker, samt publisering av kunstorienterte tekster

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan skrive tekster innenfor diverse litterære sjangre, samt anvende kreative arbeidsteknikker og gjennomføre skriveprosess fra ide til publisering

Generell kompetanse

Studenten...

  • har bevissthet rundt språklige valg, og grunnleggende kunnskap om analyse av egne og andres tekster

Emnet inngår i

Bachelor i Tekst og skribent

Læringsaktiviteter

Forelesninger, verkstedarbeid, selvstudium, selvstendig skriving, veiledning, presentasjon og publisering.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 192 timer

Selvstudium - 200 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen/publisering - 50 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 234 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 120 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 800 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Regulerer adgang til: Semesteroppgave

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamensdel 1: Semesteroppgave, individuell produksjonseksamen

Varlighet : Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varlighet : Fire uker

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

Ved bestått har kandidaten oppnådd kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.

Kontinuasjon

Ved kontinuasjon vil eksamen være i samme format som opprinnelig eksamen. 

Kontinuasjon av eksamen: Lik eksamensform som ordinær.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur finnes per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.