Innledning

Emnet introduserer de begrepene, ferdighetene og kunnskapene som studentene må ha for å kunne få forståelse for Retail Design som et kommunikasjonsfag. Studentene skal ha grunnleggende praktisk og teoretisk forståelse for fagområdet. De skal kunne planlegge og utarbeide en tydelig visuell retail løsning på et gitt oppdrag. Emnet gir grunnleggende innføring i merkevarebygging, arkitektur- og designhistorie, trendforståelse- og analyse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har grunnleggende teoretisk og praktisk kunnskap i basisemnene innen Retail Design

 

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan planlegge og utarbeide en tydelig visuell retail løsning på et gitt oppdrag

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • har et bevisst forhold til kommunikasjonsmessige virkemidler og merkevarebygging i rom
  • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver alene og i gruppe
  • kan reflektere over sin egen faglige utvikling under veiledning

Emnet inngår i

Bachelor i Retail Design

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, selvstudium, praktisk arbeid, presentasjoner.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer

Selvstudium - 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Selvstendig øving, praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 140 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 80 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Digitale presentasjonsverktøy som for eksempel Keynote, InDesign eller IPhoto.

Studentene må ha egen Mac.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering i gruppe (3-4 studenter) 

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen (argumenterende tekst)*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

  • Den praktiske løsningens relevans til emnet.

  • Relevant bruk av teori og begreper.

  • Vurdering av den visuelle kommunikasjonens designmessige kvaliteter.

  • Vurdering av den visuelle kommunikasjonens relevans for målgruppen.

  • Vurdering av studentens refleksjoner rundt eget uttrykk, evne til å sette denne i faglig kontekst.

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen. 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et basisemne som legger grunnlaget for emnene i studieprogrammet Retail Design.