Innledning

Emnet vil omhandle følgende tema:

 • Elementær algebra og løsning av likninger og likningssystemer
 • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
 • Rekker og finansmatematikk
 • Enkel integrasjon
 • Funksjoner av flere variabler: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelser (Lagranges metode)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om grunnleggende algebra
 • har kunnskap om funksjoner av en og to variable
 • har kunnskap om finansmatematikk
 • har kunnskap om integrasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger
 • kan analysere énvariabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse.
 • kan analysere forskjellige funksjonstyper av flere variabler (inkludert Cobb-Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential og logaritmeelementer).
 • kan analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker
 • kan løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi
 • kan anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår

Generell kompetanse 

Studenten...

 • har evne til analytisk tenkning og kan reflektere over matematisk formulert faglitteratur      

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i digitalisering og økonomi

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger med stor vekt på oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver.  

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne og formelsamling

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)