Innledning

I dette emnet får studentene en innføring i praktisk arbeid rettet mot prosjekt og produksjonsarbeid. De utvikler sine første tekniske og teoretiske ferdigheter innen praktisk arbeid. De skal lære å beherske grunnleggende faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Studentene jobber praktisk ved interne prosjekter. Studenten skal bruke sin kunnskap og erfaring fra Karakterutvikling, maske og hårdesign1 til å utprøve og variere ulike teknikker, verktøy og materialer til gitte oppgaver

Undervisningen veksler mellom arbeidsdemonstrasjoner, observasjon, veiledning og eget praktiskarbeid. 

Studentene møter sentrale maskører og sminkører som forteller om arbeidsprosesser, planlegging, tolkninger og kunstneriske valg og om samarbeidet med andre faggrupper ved en produksjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten.. 

  • kjenner til ulike visningsformaters produksjonsforutsetninger
  • gjenkjenner sentrale elementer for et helhetlig visuelt uttrykk, herunder lyssetting, fargebruk og påvirkning fra mønstre og former
  • har et innblikk i sentrale utøveres arbeid innen eget og relaterte fagfelt

Ferdigheter

Studenten...

  • kan gi eksempler på hvordan produksjonsforutsetninger påvirker planlegging og gjennomføring av arbeid med en karakter
  • kan vise ferdigheter som assistent i samarbeid med kunstnerisk ansvarlig om karakterutvikling i henhold til konsept, herunder justere under veiledning
  • kan formidle synspunkter på resultatet av eget og andres arbeid
  • kan vise begynnende ferdigheter i bruk av grunnleggende teknikker, materialer og verktøy, og kunne tilpasse disse til en gitt oppgave 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan delta som assistent i arbeid med varierte karakterer innen ulike sjangre og medier, innenfor korte tidsfrister og samtidig ivareta godt samarbeid med alle involverte
  • kan bidra til god praksis som assistent i et gruppearbeid og innenfor ulike produksjonsformer, herunder respektere andres bidrag
  • kan ivaretar helse, miljø og sikkerhet, herunder avsminking, samt kommunisere om hvordan materialer påvirker modellen fysisk og psykisk.

Emnet inngår i

Bachelor i Maske og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen veksler mellom åpne forelesninger og besøk fra bransjen, observasjon og veiledet arbeid som assistenter. Gjennom dette tverrfaglige arbeidet får studentene innblikk blant annet i dramaturgi og tolkning, scenografi, lyssetting for film og scene, filmfoto med mer.

Undervisningen er knyttet til planlegging, forarbeid, gjennomføring og etterarbeid i prosjekter og produksjoner, herunder evaluering av eget arbeid, individuelt og i gruppe. Det kan gis forelesninger, demonstrasjoner og oppgaver, men det forventes også at studenten aktivt gjør research og fremlegger forslag. Det settes av tid til evaluering av forslag, hvor læringsutbytte også fra karakterutvikling, maske- og hårdesign brukes for å belyse problemstillinger.

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger og demonstrasjoner - 30 timer

Arbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 150 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

 

Deler av det praktiske arbeidet i studio er timeplanfestet og skjer med veileder tilstede.

Arbeidsverktøy

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc og kamera, evt. en iPad. En spesifisert verktøysliste blir publisert på skolens hjemmeside i god tid før semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk grunnemne som faglig henger sammen med emnet Karakterutvikling, maske- og hårdesign 1. Emnet videreføres i semester 2.

Studentene anbefales å ha grunnleggende ferdigheter innen hår og tegning, form og farge minimum på det nivå som prøves ut gjennom opptaksprøven til programmet.